Polish translation: update to v.21.10.17 & fix to .gitignore #50

Merged
zot merged 2 commits from astabski/zap:ab-dev into dev 7 months ago
 1. 1
    .gitignore
 2. BIN
    view/pl/messages.mo
 3. 315
    view/pl/messages.po
 4. 301
    view/pl/messages.pot
 5. 49
    view/pl/strings.php

1
.gitignore vendored

@ -60,6 +60,7 @@ tests/results/
.buildpath
.externalToolBuilders
.settings/
.pydevproject
# NetBeans project folder
nbproject/
# Kdevelop project files

BIN
view/pl/messages.mo

Binary file not shown.

315
view/pl/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

301
view/pl/messages.pot

File diff suppressed because it is too large Load Diff

49
view/pl/strings.php

@ -110,15 +110,7 @@ App::$strings["Yes"] = "Tak";
App::$strings["Groups Only"] = "Tylko grupy";
App::$strings["This Website Only"] = "Tylko ta witryna";
App::$strings["Recently Updated"] = "Ostatnio zaktualizowane";
App::$strings["Unknown"] = "Nieznane";
App::$strings["Likes %1\$s's %2\$s"] = "Pochwala %2\$s %1\$s";
App::$strings["Doesn't like %1\$s's %2\$s"] = "Gani %2\$s %1\$s";
App::$strings["Will attend %s's event"] = "Weźmie udział w wydarzeniu %s";
App::$strings["Will not attend %s's event"] = "Nie weźmie udziału w wydarzeniu %s";
App::$strings["May attend %s's event"] = "Może uczestniczyć w wydarzeniu %s";
App::$strings["May not attend %s's event"] = "Nie może uczestniczyć w wydarzeniu %s";
App::$strings["🔁 Repeated %1\$s's %2\$s"] = "🔁 Powtórzony %2\$s %1\$s";
App::$strings["%1\$s (%2\$s)"] = "Szukaj %1\$s (%2\$s)";
App::$strings["Unable to verify channel signature"] = "Nie można zweryfikować podpisu kanału";
App::$strings["\$Projectname Notification"] = "Powiadomienie \$Projectname";
App::$strings["\$projectname"] = "\$Projectname";
App::$strings["Thank You,"] = "Dziękujemy,";
@ -267,6 +259,8 @@ App::$strings["Add to app-tray"] = "Dodaj do zasobnika aplikacji";
App::$strings["Remove from app-tray"] = "Usuń z zasobnika aplikacji";
App::$strings["Pin to navbar"] = "Przypnij do paska nawigacyjnego";
App::$strings["Unpin from navbar"] = "Odepnij od paska nawigacyjnego";
App::$strings["Unknown"] = "Nieznane";
App::$strings["🔁 Repeated %1\$s's %2\$s"] = "🔁 Powtórzony %2\$s %1\$s";
App::$strings["A deleted list with this name was revived. Existing item permissions <strong>may</strong> apply to this list and any future members. If this is not what you intended, please create another list with a different name."] = "Przywrócono usuniętą listę o tej nazwie. Istniejące uprawnienia dotyczące tych elementów <strong>mogą</strong> dotyczyć tej listy i wszystkich przyszłych członków. Jeśli nie o to chodziło, utwórz kolejną listę pod inną nazwą.";
App::$strings["Add new connections to this access list"] = "Dodaj nowe połączenia do tej listy dostępu";
App::$strings["edit"] = "edytuj";
@ -281,7 +275,13 @@ App::$strings["__ctx:permcat__ default"] = "domyślnie";
App::$strings["__ctx:permcat__ follower"] = "obserwujący";
App::$strings["__ctx:permcat__ contributor"] = "współpracownik";
App::$strings["__ctx:permcat__ publisher"] = "wydawca";
App::$strings["Unable to verify channel signature"] = "Nie można zweryfikować podpisu kanału";
App::$strings["Likes %1\$s's %2\$s"] = "Pochwala %2\$s %1\$s";
App::$strings["Doesn't like %1\$s's %2\$s"] = "Gani %2\$s %1\$s";
App::$strings["Will attend %s's event"] = "Weźmie udział w wydarzeniu %s";
App::$strings["Will not attend %s's event"] = "Nie weźmie udziału w wydarzeniu %s";
App::$strings["May attend %s's event"] = "Może uczestniczyć w wydarzeniu %s";
App::$strings["May not attend %s's event"] = "Nie może uczestniczyć w wydarzeniu %s";
App::$strings["%1\$s (%2\$s)"] = "Szukaj %1\$s (%2\$s)";
App::$strings["Private Message"] = "Wiadomość prywatna";
App::$strings["This comment is part of a private conversation, yet was shared with the public. Discretion advised."] = "Ten komentarz jest częścią prywatnej rozmowy, ale został udostępniony publicznie. Zalecana dyskrecja.";
App::$strings["Admin Delete"] = "Usunięte przez administratora";
@ -667,9 +667,9 @@ App::$strings["Force publish in directory"] = "Wymuś publikację w katalogu";
App::$strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Zaznacz, aby wymusić opublikowanie w katalogu wszystkich profili założonych na tym portalu.";
App::$strings["Public stream"] = "Strumień publiczny";
App::$strings["Provide a Public stream on your site. This content is unmoderated."] = "Zapewnij dostęp do strumienia publicznego w Twoim portalu. Te treści nie sa moderowane.";
App::$strings["the Public stream is disabled"] = "Ten strumień publiczny jest wyłączony";
App::$strings["the Public stream contains public conversations from this site only"] = "Ten strumień publiczny zawiera rozmowy publiczne tylko z tego portalu";
App::$strings["the Public stream contains public conversations from anywhere on the internet"] = "Ten strumień publiczny zawiera publiczne rozmowy z całego Internetu";
App::$strings["the Public stream is disabled"] = "ten strumień publiczny jest wyłączony";
App::$strings["the Public stream contains public conversations from this site only"] = "ten strumień publiczny zawiera rozmowy publiczne tylko z tego portalu";
App::$strings["the Public stream contains public conversations from anywhere on the internet"] = "ten strumień publiczny zawiera publiczne rozmowy z całego Internetu";
App::$strings["Allow anybody on the internet to access the Public stream"] = "Zezwól każdemu w Internecie na dostęp do strumienia publicznego";
App::$strings["Default is to only allow viewing by site members. Warning: this content is unmoderated."] = "Domyślnie zezwala się na przeglądanie tylko członkom portalu. Ostrzeżenie: ta zawartość jest niemoderowana.";
App::$strings["Show numbers of likes and dislikes in conversations"] = "Pokaż w rozmowach liczbę pochwał i zganień";
@ -2063,6 +2063,11 @@ App::$strings["No channels currently blocked"] = "Obecnie nie ma zablokowanych k
App::$strings["Blocked servers"] = "Zablokowane serwery";
App::$strings["No servers currently blocked"] = "Brak obecnie zablokowanych serwerów";
App::$strings["Manage Blocks"] = "Zarządzaj blokadami";
App::$strings["You are already connected with this channel."] = "Już masz łączność z tym kanałem.";
App::$strings["Unknown or unreachable identifier"] = "Nieznany lub nieosiągalny identyfikator";
App::$strings["Home instance"] = "Instancja domowa";
App::$strings["Enter your channel address or fediverse ID (e.g. channel@example.com)"] = "Wpisz adres swojego kanału lub identyfikator Fediverse (np. kanał@example.com)";
App::$strings["If you do not have a fediverse ID, please use your browser 'back' button to return to the previous page"] = "Jeśli nie masz identyfikatora Fediverse, to aby powrócić do poprzedniej strony użyj w przeglądarce przycisku \"Wstecz\"";
App::$strings["This app displays a hashtag cloud on your channel homepage."] = "Ta aplikacja wyświetla chmurę hasztagów na stronie głównej Twojego kanału.";
App::$strings["This app is installed. It displays a hashtag cloud on your channel homepage."] = "Ta aplikacja jest zainstalowana. Wyświetla chmurę hasztagów na stronie głównej Twojego kanału.";
App::$strings["Content Filter settings updated."] = "Zaktualizowano ustawienia filtra treści.";
@ -2627,15 +2632,6 @@ App::$strings["__ctx:noun__ Abstain"] = [
1 => "Wstrzymują się",
2 => "Wstrzymuje się",
];
App::$strings["New window"] = "Nowe okno";
App::$strings["Open the selected location in a different window or browser tab"] = "Otwórz wybraną lokalizację w innym oknie lub karcie przeglądarki";
App::$strings["Home, Voice"] = "Domowy, głosowy";
App::$strings["Home, Fax"] = "Domowy, fax";
App::$strings["Work, Voice"] = "Praca, głosowy";
App::$strings["Work, Fax"] = "Praca, fax";
App::$strings["No connections"] = "Brak połączeń";
App::$strings["View all %s connections"] = "Wyświetl wszystkie połączenia %s";
App::$strings["Network: %s"] = "Sieć: %s";
App::$strings["Image exceeds website size limit of %lu bytes"] = "Obraz przekracza limit rozmiaru dla tego portali, wynoszący %lu bajtów";
App::$strings["Image file is empty."] = "Plik obrazu jest pusty.";
App::$strings["Photo storage failed."] = "Zapis zdjęcia nie powiódł się.";
@ -2797,6 +2793,15 @@ App::$strings["Export to cloud files"] = "Eksport do plików w chmurze";
App::$strings["/path/to/export/folder"] = "/ścieżka/do/eksportu/folder";
App::$strings["Enter a path to a cloud files destination."] = "Wprowadź ścieżkę do miejsca docelowego plików w chmurze.";
App::$strings["Specify folder"] = "Wybierz folder";
App::$strings["New window"] = "Nowe okno";
App::$strings["Open the selected location in a different window or browser tab"] = "Otwórz wybraną lokalizację w innym oknie lub karcie przeglądarki";
App::$strings["Home, Voice"] = "Domowy, głosowy";
App::$strings["Home, Fax"] = "Domowy, fax";
App::$strings["Work, Voice"] = "Praca, głosowy";
App::$strings["Work, Fax"] = "Praca, fax";
App::$strings["No connections"] = "Brak połączeń";
App::$strings["View all %s connections"] = "Wyświetl wszystkie połączenia %s";
App::$strings["Network: %s"] = "Sieć: %s";
App::$strings["OpenWebAuth: %1\$s welcomes %2\$s"] = "OpenWebAuth: %1\$s wita %2\$s";
App::$strings["%s show less"] = "%s pokaż mniej";
App::$strings["%s expand"] = "%s rozwiń";

Loading…
Cancel
Save