You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2304 lines
172 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_nb_no")) {
function string_plural_select_nb_no($n){
return ($n != 1);;
}}
;
App::$strings["parent"] = "opp et nivå";
App::$strings["Collection"] = "Samling";
App::$strings["Principal"] = "Viktigste";
App::$strings["Addressbook"] = "Adressebok";
App::$strings["Calendar"] = "Kalender";
App::$strings["Schedule Inbox"] = "Tidsplan innboks";
App::$strings["Schedule Outbox"] = "Tidsplan utboks";
App::$strings["Unknown"] = "Ukjent";
App::$strings["Files"] = "Filer";
App::$strings["Total"] = "Totalt";
App::$strings["Shared"] = "Delt";
App::$strings["Create"] = "Lag";
App::$strings["Upload"] = "Last opp";
App::$strings["Name"] = "Navn";
App::$strings["Type"] = "Type";
App::$strings["Size"] = "Størrelse";
App::$strings["Last Modified"] = "Sist endret";
App::$strings["Edit"] = "Endre";
App::$strings["Delete"] = "Slett";
App::$strings["You are using %1\$s of your available file storage."] = "Du bruker %1\$s av din tilgjengelige lagringsplass.";
App::$strings["You are using %1\$s of %2\$s available file storage. (%3\$s&#37;)"] = "Du bruker %1\$s av %2\$s tilgjengelig lagringsplass (%3\$s&#37;)";
App::$strings["WARNING:"] = "ADVARSEL:";
App::$strings["Create new folder"] = "Lag ny mappe";
App::$strings["Upload file"] = "Last opp fil";
App::$strings["Permission denied"] = "Tillatelse avvist";
App::$strings["Permission denied."] = "Tillatelse avslått.";
App::$strings["Not Found"] = "Ikke funnet";
App::$strings["Page not found."] = "Siden ikke funnet.";
App::$strings["Remote authentication blocked. You are logged into this site locally. Please logout and retry."] = "Fjernautentisering blokkert. Du er logget inn på dette nettstedet lokalt. Vennligst logg ut og prøv på nytt.";
App::$strings["Welcome %s. Remote authentication successful."] = "Velkommen %s. Ekstern autentisering er vellykket.";
App::$strings["Requested profile is not available."] = "Forespurt profil er ikke tilgjengelig.";
App::$strings["Some blurb about what to do when you're new here"] = "En standardtekst om hva du bør gjøre som ny her";
App::$strings["Block Name"] = "Byggeklossens navn";
App::$strings["Blocks"] = "Byggeklosser";
App::$strings["Block Title"] = "Byggeklossens tittel";
App::$strings["Created"] = "Laget";
App::$strings["Edited"] = "Endret";
App::$strings["Share"] = "Del";
App::$strings["View"] = "Vis";
App::$strings["Channel not found."] = "Kanalen ble ikke funnet.";
App::$strings["Permissions denied."] = "Tillatelse avvist.";
App::$strings["l, F j"] = "l, F j";
App::$strings["Link to Source"] = "Lenke til kilde";
App::$strings["Edit Event"] = "Endre hendelse";
App::$strings["Create Event"] = "Lag hendelse";
App::$strings["Previous"] = "Forrige";
App::$strings["Next"] = "Neste";
App::$strings["Export"] = "Eksport";
App::$strings["Import"] = "Importer";
App::$strings["Submit"] = "Send";
App::$strings["Today"] = "Idag";
App::$strings["You must be logged in to see this page."] = "Du må være innloegget for å se denne siden.";
App::$strings["Posts and comments"] = "";
App::$strings["Only posts"] = "";
App::$strings["Insufficient permissions. Request redirected to profile page."] = "Utilstrekkelig tillatelse. Forespørsel omdirigert til profilsiden.";
App::$strings["Room not found"] = "Rommet ble ikke funnet";
App::$strings["Leave Room"] = "Forlat rom";
App::$strings["Delete Room"] = "";
App::$strings["I am away right now"] = "Jeg er borte akkurat nå";
App::$strings["I am online"] = "Jeg er online";
App::$strings["Bookmark this room"] = "Bokmerk dette rommet";
App::$strings["Please enter a link URL:"] = "Vennligst skriv inn en lenke URL:";
App::$strings["Encrypt text"] = "Krypter tekst";
App::$strings["Insert web link"] = "Sett inn web-lenke";
App::$strings["Feature disabled."] = "";
App::$strings["New Chatroom"] = "Nytt chatrom";
App::$strings["Chatroom name"] = "";
App::$strings["Expiration of chats (minutes)"] = "Chat utgår (antall minutter)";
App::$strings["Permissions"] = "Tillatelser";
App::$strings["%1\$s's Chatrooms"] = "%1\$s sine chatrom";
App::$strings["No chatrooms available"] = "";
App::$strings["Create New"] = "";
App::$strings["Expiration"] = "";
App::$strings["min"] = "";
App::$strings["Away"] = "Borte";
App::$strings["Online"] = "Online";
App::$strings["Invalid item."] = "Ugyldig element.";
App::$strings["Bookmark added"] = "Bokmerke lagt til";
App::$strings["My Bookmarks"] = "Mine bokmerker";
App::$strings["My Connections Bookmarks"] = "Mine forbindelsers bokmerker";
App::$strings["Continue"] = "Fortsett";
App::$strings["Premium Channel Setup"] = "Premiumkanal-oppsett";
App::$strings["Enable premium channel connection restrictions"] = "Slå på restriksjoner for forbindelse med premiumkanal";
App::$strings["Please enter your restrictions or conditions, such as paypal receipt, usage guidelines, etc."] = "Vennligst skriv dine restriksjoner og betingelser, slik som PayPal-kvittering, retningslinjer for bruk, og så videre.";
App::$strings["This channel may require additional steps or acknowledgement of the following conditions prior to connecting:"] = "Denne kanalen kan kreve ytterligere steg og bekreftelse av følgende betingelser før tilkobling:";
App::$strings["Potential connections will then see the following text before proceeding:"] = "Potensielle forbindelser vil da se følgende tekst før de går videre:";
App::$strings["By continuing, I certify that I have complied with any instructions provided on this page."] = "Ved å fortsette bekrefter jeg at jeg har oppfylt alle instruksjoner gitt på denne siden.";
App::$strings["(No specific instructions have been provided by the channel owner.)"] = "(Ingen spesifikke instruksjoner er gitt av kanaleieren.)";
App::$strings["Restricted or Premium Channel"] = "Begrenset kanal eller premiumkanal";
App::$strings["Could not access contact record."] = "Fikk ikke tilgang til kontaktinformasjonen.";
App::$strings["Could not locate selected profile."] = "Fant ikke valgt profil.";
App::$strings["Connection updated."] = "Forbindelsen er oppdatert.";
App::$strings["Failed to update connection record."] = "Mislyktes med å oppdatere forbindelsesinformasjonen.";
App::$strings["is now connected to"] = "er nå forbundet til";
App::$strings["No"] = "Nei";
App::$strings["Yes"] = "Ja";
App::$strings["Could not access address book record."] = "Fikk ikke tilgang til informasjonen i adresseboken.";
App::$strings["Refresh failed - channel is currently unavailable."] = "Oppfrisking mislyktes - kanalen er for øyeblikket utilgjengelig.";
App::$strings["Unable to set address book parameters."] = "Ikke i stand til å angi parametre for adresseboken.";
App::$strings["Connection has been removed."] = "Forbindelsen har blitt fjernet.";
App::$strings["View Profile"] = "Vis profil";
App::$strings["View %s's profile"] = "Vis %s sin profil";
App::$strings["Refresh Permissions"] = "Oppfrisk tillatelser";
App::$strings["Fetch updated permissions"] = "Hent oppdaterte tillatelser";
App::$strings["Recent Activity"] = "Nylig aktivitet";
App::$strings["View recent posts and comments"] = "Vis nylige innlegg og kommentarer";
App::$strings["Unblock"] = "Ikke blokker lenger";
App::$strings["Block"] = "Blokker";
App::$strings["Block (or Unblock) all communications with this connection"] = "Blokker eller fjern blokkering av all kommunikasjon med denne forbindelsen";
App::$strings["This connection is blocked!"] = "Denne forbindelsen er blokkert!";
App::$strings["Unignore"] = "Ikke ignorer lenger";
App::$strings["Ignore"] = "Ignorer";
App::$strings["Ignore (or Unignore) all inbound communications from this connection"] = "Ignorer eller fjern ignorering av all inngående kommunikasjon fra denne forbindelsen";
App::$strings["This connection is ignored!"] = "Denne forbindelsen er ignorert!";
App::$strings["Unarchive"] = "Ikke arkiver lenger";
App::$strings["Archive"] = "Arkiver";
App::$strings["Archive (or Unarchive) this connection - mark channel dead but keep content"] = "Arkiver eller fjern arkivering av denne forbindelsen - marker kanal som død, men behold innhold";
App::$strings["This connection is archived!"] = "Denne forbindelsen er arkivert!";
App::$strings["Unhide"] = "Ikke skjul lenger";
App::$strings["Hide"] = "Skjul";
App::$strings["Hide or Unhide this connection from your other connections"] = "Skjul eller fjern skjuling av denne forbindelsen fra dine andre forbindelser";
App::$strings["This connection is hidden!"] = "Denne forbindelsen er skjult!";
App::$strings["Delete this connection"] = "Slett denne forbindelsen";
App::$strings["Me"] = "Meg";
App::$strings["Family"] = "Familie";
App::$strings["Friends"] = "Venner";
App::$strings["Acquaintances"] = "Bekjente";
App::$strings["All"] = "Alle";
App::$strings["Approve this connection"] = "Godta denne forbindelsen";
App::$strings["Accept connection to allow communication"] = "Godta denne forbindelsen for å tillate kommunikasjon";
App::$strings["Set Affinity"] = "Angi nærhet";
App::$strings["Set Profile"] = "Angi profil";
App::$strings["Set Affinity & Profile"] = "Angi nærhet og profil";
App::$strings["none"] = "ingen";
App::$strings["Connection Default Permissions"] = "Forbindelsens standard tillatelser";
App::$strings["Connection: %s"] = "Forbindelse: %s";
App::$strings["Apply these permissions automatically"] = "Bruk disse tillatelsene automatisk";
App::$strings["Connection requests will be approved without your interaction"] = "Forespørsler om forbindelse vil bli godkjent automatisk";
App::$strings["This connection's primary address is"] = "Denne forbindelsens primære adresse er";
App::$strings["Available locations:"] = "Tilgjengelige plasseringer:";
App::$strings["The permissions indicated on this page will be applied to all new connections."] = "Tillatelsene angitt på denne siden gjøres gjeldende for alle nye forbindelser.";
App::$strings["Connection Tools"] = "";
App::$strings["Slide to adjust your degree of friendship"] = "Flytt for å justere din grad av vennskap";
App::$strings["Rating"] = "Vurdering";
App::$strings["Slide to adjust your rating"] = "Flytt for å justere din vurdering";
App::$strings["Optionally explain your rating"] = "Velg om du vil forklare vurderingen";
App::$strings["Custom Filter"] = "Tilpasset filter";
App::$strings["Only import posts with this text"] = "Bare importer innlegg med disse ordene";
App::$strings["words one per line or #tags or /patterns/ or lang=xx, leave blank to import all posts"] = "ord per linje eller #merkelapper eller /mønster/ eller språk lang=xx, la stå blankt for å importere alle innlegg";
App::$strings["Do not import posts with this text"] = "Ikke importer innlegg med denne teksten";
App::$strings["This information is public!"] = "Denne informasjonen er offentlig!";
App::$strings["Connection Pending Approval"] = "Forbindelse venter på godkjenning";
App::$strings["inherited"] = "arvet";
App::$strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Vennligst velg profilen du ønsker å vise %s når profilen din ses på en sikret måte. ";
App::$strings["Their Settings"] = "Deres innstillinger";
App::$strings["My Settings"] = "Mine innstillinger";
App::$strings["Individual Permissions"] = "Individuelle tillatelser";
App::$strings["Some permissions may be inherited from your channel's <a href=\"settings\"><strong>privacy settings</strong></a>, which have higher priority than individual settings. You can <strong>not</strong> change those settings here."] = "Noen tillatelser kan være arvet fra din kanals <a ref=\"settings\"><strong>personverninnstillinger</strong></a>, som har høyere prioritet enn individuelle innstillinger. Du kan <strong>ikke</strong> endre arvede innstillingene her.";
App::$strings["Some permissions may be inherited from your channel's <a href=\"settings\"><strong>privacy settings</strong></a>, which have higher priority than individual settings. You can change those settings here but they wont have any impact unless the inherited setting changes."] = "Noen tillatelser kan være arvet fra din kanals <a ref=\"settings\"><strong>personverninnstillinger</strong></a>, som har høyere prioritet enn individuelle innstillinger. Du kan endre disse innstillingene her, men de vil ikke få noen effekt før de arvede innstillingene endres.";
App::$strings["Last update:"] = "Siste oppdatering:";
App::$strings["Public access denied."] = "Offentlig tilgang avvist.";
App::$strings["%d rating"] = array(
0 => "%d vurdering",
1 => "%d vurderinger",
);
App::$strings["Gender: "] = "Kjønn:";
App::$strings["Status: "] = "Status:";
App::$strings["Homepage: "] = "Hjemmeside:";
App::$strings["Age:"] = "Alder:";
App::$strings["Location:"] = "Plassering:";
App::$strings["Description:"] = "Beskrivelse:";
App::$strings["Hometown:"] = "Hjemby:";
App::$strings["About:"] = "Om:";
App::$strings["Connect"] = "Koble";
App::$strings["Public Forum:"] = "Offentlig forum:";
App::$strings["Keywords: "] = "Nøkkelord:";
App::$strings["Don't suggest"] = "Ikke foreslå";
App::$strings["Common connections:"] = "Felles forbindelser:";
App::$strings["Global Directory"] = "Global katalog";
App::$strings["Local Directory"] = "Lokal katalog";
App::$strings["Find"] = "Finn";
App::$strings["Finding:"] = "Finner:";
App::$strings["Channel Suggestions"] = "Kanalforslag";
App::$strings["next page"] = "Neste side";
App::$strings["previous page"] = "Forrige side";
App::$strings["Sort options"] = "Sorteringsvalg";
App::$strings["Alphabetic"] = "Alfabetisk";
App::$strings["Reverse Alphabetic"] = "Omvendt alfabetisk";
App::$strings["Newest to Oldest"] = "Nyest til eldst";
App::$strings["Oldest to Newest"] = "Eldst til nyest";
App::$strings["No entries (some entries may be hidden)."] = "Ingen oppføringer (noen oppføringer kan være skjult).";
App::$strings["Item not found."] = "Elementet ble ikke funnet.";
App::$strings["Item not found"] = "Elementet ble ikke funnet.";
App::$strings["Title (optional)"] = "Tittel (valgfri)";
App::$strings["Edit Block"] = "Endre byggekloss";
App::$strings["No channel."] = "Ingen kanal.";
App::$strings["Common connections"] = "Felles forbindelser";
App::$strings["No connections in common."] = "Ingen forbindelser felles.";
App::$strings["Blocked"] = "Blokkert";
App::$strings["Ignored"] = "Ignorert";
App::$strings["Hidden"] = "Skjult";
App::$strings["Archived"] = "Arkivert";
App::$strings["New"] = "Nye";
App::$strings["New Connections"] = "Nye forbindelser";
App::$strings["Show pending (new) connections"] = "Vis ventende (nye) forbindelser";
App::$strings["All Connections"] = "Alle forbindelser";
App::$strings["Show all connections"] = "Vis alle forbindelser";
App::$strings["Only show blocked connections"] = "Vis bare forbindelser som er blokkert";
App::$strings["Only show ignored connections"] = "Vis bare ignorerte forbindelser";
App::$strings["Only show archived connections"] = "Vis bare arkiverte forbindelser";
App::$strings["Only show hidden connections"] = "Vis bare skjulte forbindelser";
App::$strings["Pending approval"] = "Venter på godkjenning";
App::$strings["%1\$s [%2\$s]"] = "%1\$s [%2\$s]";
App::$strings["Edit connection"] = "Endre forbindelse";
App::$strings["Delete connection"] = "Slett forbindelse";
App::$strings["Channel address"] = "Kanaladresse";
App::$strings["Network"] = "Nettverk";
App::$strings["Status"] = "Status";
App::$strings["Connected"] = "Forbundet";
App::$strings["Approve connection"] = "Godkjenn forbindelse";
App::$strings["Approve"] = "Godkjenn";
App::$strings["Ignore connection"] = "Ignorer forbindelse";
App::$strings["Recent activity"] = "Nylig aktivitet";
App::$strings["Connections"] = "Forbindelser";
App::$strings["Search"] = "Søk";
App::$strings["Search your connections"] = "Søk blant dine forbindelser";
App::$strings["Connections search"] = "Søk blant forbindelser";
App::$strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "Bildet ble lastet opp, men beskjæring av bildet mislyktes.";
App::$strings["Cover Photos"] = "Forsidebilder";
App::$strings["Image resize failed."] = "Endring av bildestørrelse mislyktes.";
App::$strings["Unable to process image"] = "Kan ikke behandle bildet";
App::$strings["Image upload failed."] = "Opplasting av bildet mislyktes.";
App::$strings["Unable to process image."] = "Kan ikke behandle bildet.";
App::$strings["female"] = "kvinne";
App::$strings["%1\$s updated her %2\$s"] = "%1\$s oppdaterte %2\$s sitt";
App::$strings["male"] = "mann";
App::$strings["%1\$s updated his %2\$s"] = "%1\$s oppdaterte %2\$s sitt";
App::$strings["%1\$s updated their %2\$s"] = "%1\$s oppdaterte %2\$s deres";
App::$strings["cover photo"] = "forsidebilde";
App::$strings["Photo not available."] = "Bildet er ikke tilgjengelig.";
App::$strings["Upload File:"] = "Last opp fil:";
App::$strings["Select a profile:"] = "Velg en profil:";
App::$strings["Upload Cover Photo"] = "Last opp forsidebilde";
App::$strings["or"] = "eller";
App::$strings["skip this step"] = "hopp over dette steget";
App::$strings["select a photo from your photo albums"] = "velg et bilde fra dine fotoalbum";
App::$strings["Crop Image"] = "Beskjær bildet";
App::$strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Vennligst juster bildebeskjæringen for optimal visning.";
App::$strings["Done Editing"] = "Avslutt redigering";
App::$strings["Item is not editable"] = "Elementet kan ikke endres";
App::$strings["Edit post"] = "Endre innlegg";
App::$strings["Calendar entries imported."] = "Kalenderhendelsene er importert.";
App::$strings["No calendar entries found."] = "Ingen kalenderhendelser funnet.";
App::$strings["Event can not end before it has started."] = "Hendelsen kan ikke slutte før den starter.";
App::$strings["Unable to generate preview."] = "Klarer ikke å lage forhåndsvisning.";
App::$strings["Event title and start time are required."] = "Hendelsestittel og starttidspunkt er påkrevd.";
App::$strings["Event not found."] = "Hendelsen ble ikke funnet.";
App::$strings["event"] = "hendelse";
App::$strings["Edit event title"] = "Endre tittel på hendelse";
App::$strings["Event title"] = "Tittel på hendelse";
App::$strings["Required"] = "Påkrevd";
App::$strings["Categories (comma-separated list)"] = "Kategorier (kommaseparert liste)";
App::$strings["Edit Category"] = "Endre kategori";
App::$strings["Category"] = "Kategori";
App::$strings["Edit start date and time"] = "Endre startdato og tidspunkt";
App::$strings["Start date and time"] = "Startdato og tidspunkt";
App::$strings["Finish date and time are not known or not relevant"] = "Sluttdato og tidspunkt er ikke kjent eller ikke relevant";
App::$strings["Edit finish date and time"] = "Endre sluttdato og tidspunkt";
App::$strings["Finish date and time"] = "Sluttdato og tidspunkt";
App::$strings["Adjust for viewer timezone"] = "Juster i forhold til tilskuerens tidssone";
App::$strings["Important for events that happen in a particular place. Not practical for global holidays."] = "Viktig for hendelser som skjer på et bestemt sted. Ikke praktisk for globale ferier eller fridager.";
App::$strings["Edit Description"] = "Endre beskrivelse";
App::$strings["Description"] = "Beskrivelse";
App::$strings["Edit Location"] = "Endre plassering";
App::$strings["Location"] = "Plassering";
App::$strings["Share this event"] = "Del denne hendelsen";
App::$strings["Preview"] = "Forhåndsvisning";
App::$strings["Permission settings"] = "Tillatelser - innstillinger";
App::$strings["Advanced Options"] = "Avanserte alternativer";
App::$strings["Edit event"] = "Endre hendelse";
App::$strings["Delete event"] = "Slett hendelse";
App::$strings["calendar"] = "kalender";
App::$strings["Event removed"] = "Hendelse slettet";
App::$strings["Failed to remove event"] = "Mislyktes med å slette hendelse";
App::$strings["Photos"] = "Bilder";
App::$strings["Cancel"] = "Avbryt";
App::$strings["This site is not a directory server"] = "Dette nettstedet er ikke en katalogtjener";
App::$strings["This directory server requires an access token"] = "Denne katalogtjeneren krever en tilgangsnøkkel (access token)";
App::$strings["Save to Folder:"] = "Lagre til mappe:";
App::$strings["- select -"] = "- velg -";
App::$strings["Save"] = "Lagre";
App::$strings["Invalid message"] = "Ugyldig melding";
App::$strings["no results"] = "ingen resultater";
App::$strings["Delivery report for %1\$s"] = "Leveringsrapport for %1\$s";
App::$strings["channel sync processed"] = "Kanalsynkronisering er behandlet";
App::$strings["queued"] = "lagt i kø";
App::$strings["posted"] = "lagt inn";
App::$strings["accepted for delivery"] = "akseptert for levering";
App::$strings["updated"] = "oppdatert";
App::$strings["update ignored"] = "oppdatering ignorert";
App::$strings["permission denied"] = "tillatelse avvist";
App::$strings["recipient not found"] = "mottaker ble ikke funnet";
App::$strings["mail recalled"] = "melding tilbakekalt";
App::$strings["duplicate mail received"] = "duplikat av melding mottatt";
App::$strings["mail delivered"] = "melding mottatt";
App::$strings["Layout Name"] = "Layout-navn";
App::$strings["Layout Description (Optional)"] = "Layoutens beskrivelse (valgfritt)";
App::$strings["Edit Layout"] = "Endre layout";
App::$strings["Page link"] = "";
App::$strings["Edit Webpage"] = "Endre webside";
App::$strings["Channel added."] = "Kanal lagt til.";
App::$strings["network"] = "nettverk";
App::$strings["RSS"] = "RSS";
App::$strings["Privacy group created."] = "Personverngruppen er opprettet.";
App::$strings["Could not create privacy group."] = "Kunne ikke opprette personverngruppen.";
App::$strings["Privacy group not found."] = "Personverngruppen ble ikke funnet";
App::$strings["Privacy group updated."] = "Personverngruppen er oppdatert.";
App::$strings["Create a group of channels."] = "Lag en gruppe av kanaler.";
App::$strings["Privacy group name: "] = "Personverngruppens navn:";
App::$strings["Members are visible to other channels"] = "Medlemmer er synlig for andre kanaler";
App::$strings["Privacy group removed."] = "Personverngruppen er fjernet.";
App::$strings["Unable to remove privacy group."] = "Ikke i stand til å fjerne personverngruppen.";
App::$strings["Privacy group editor"] = "Personverngruppebehandler";
App::$strings["Members"] = "Medlemmer";
App::$strings["All Connected Channels"] = "Alle tilkoblede kanaler";
App::$strings["Click on a channel to add or remove."] = "Klikk på en kanal for å legge til eller fjerne.";
App::$strings["Share content from Firefox to \$Projectname"] = "Del innhold fra Firefox til \$Projectname";
App::$strings["Activate the Firefox \$Projectname provider"] = "Skru på Firefox \$Projectname tilbyderen";
App::$strings["Authorize application connection"] = "Tillat programforbindelse";
App::$strings["Return to your app and insert this Securty Code:"] = "Gå tilbake til din app og legg inn denne sikkerhetskoden:";
App::$strings["Please login to continue."] = "Vennligst logg inn for å fortsette.";
App::$strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Vil du tillate dette programmet å få tilgang til dine innlegg og kontakter, og/eller lage nye innlegg for deg?";
App::$strings["Documentation Search"] = "Søk i dokumentasjon";
App::$strings["Help:"] = "Hjelp:";
App::$strings["Help"] = "Hjelp";
App::$strings["\$Projectname Documentation"] = "\$Projectname dokumentasjon";
App::$strings["Permission Denied."] = "Tillatelse avvist.";
App::$strings["File not found."] = "Filen ble ikke funnet.";
App::$strings["Edit file permissions"] = "Endre filtillatelser";
App::$strings["Set/edit permissions"] = "Angi/endre tillatelser";
App::$strings["Include all files and sub folders"] = "Inkluder alle filer og undermapper";
App::$strings["Return to file list"] = "Gå tilbake til filoversikten";
App::$strings["Copy/paste this code to attach file to a post"] = "Kopier og lim inn denne koden for å legge til filen i et innlegg";
App::$strings["Copy/paste this URL to link file from a web page"] = "Kopier og lim inn denne URL-en for å lenke til filen fra en webside";
App::$strings["Share this file"] = "Del denne filen";
App::$strings["Show URL to this file"] = "Vis URLen til denne filen";
App::$strings["Notify your contacts about this file"] = "Varsle dine kontakter om denne filen";
App::$strings["Apps"] = "Apper";
App::$strings["Item not available."] = "Elementet er ikke tilgjengelig.";
App::$strings["Your service plan only allows %d channels."] = "Din tjenesteplan tillater bare %d kanaler.";
App::$strings["Nothing to import."] = "Ingenting å importere.";
App::$strings["Unable to download data from old server"] = "Ikke i stand til å laste ned data fra gammel tjener";
App::$strings["Imported file is empty."] = "Importert fil er tom.";
App::$strings["Warning: Database versions differ by %1\$d updates."] = "Advarsel: databaseversjoner avviker med %1\$d oppdateringer.";
App::$strings["Cloned channel not found. Import failed."] = "Klonet kanal ble ikke funnet. Import mislyktes.";
App::$strings["No channel. Import failed."] = "Ingen kanal. Import mislyktes.";
App::$strings["Import completed."] = "Import ferdig.";
App::$strings["You must be logged in to use this feature."] = "Du må være innlogget for å bruke denne funksjonen.";
App::$strings["Import Channel"] = "Importer kanal";
App::$strings["Use this form to import an existing channel from a different server/hub. You may retrieve the channel identity from the old server/hub via the network or provide an export file."] = "Bruk dette skjemaet for å importere en eksisterende kanal fra en annen tjener/hub. Du kan hente inn kanalidentiteten fra den gamle tjeneren/huben via nettverket eller ved å bruke en eksportfil.";
App::$strings["File to Upload"] = "Fil som skal lastes opp";
App::$strings["Or provide the old server/hub details"] = "Eller oppgi detaljene fra den gamle tjeneren/hub-en";
App::$strings["Your old identity address (xyz@example.com)"] = "Din gamle identitetsadresse (xyz@example.com)";
App::$strings["Your old login email address"] = "Din gamle innloggings e-postadresse";
App::$strings["Your old login password"] = "Ditt gamle innloggingspassord";
App::$strings["For either option, please choose whether to make this hub your new primary address, or whether your old location should continue this role. You will be able to post from either location, but only one can be marked as the primary location for files, photos, and media."] = "Enten du tar det ene eller det andre valget, vennligst angi om du vil at denne hubben skal være din nye primære adresse, eller om din gamle plassering skal fortsette å ha denne rollen. Du kan lage innlegg fra den ene eller den andre plasseringen, men bare en av dem kan markeres som den primære plasseringen for filer, bilder og media.";
App::$strings["Make this hub my primary location"] = "Gjør dette nettstedet til min primære plassering";
App::$strings["Import existing posts if possible (experimental - limited by available memory"] = "Importer eksisterende innlegg om mulig (eksperimentelt - begrenset av tilgjengelig minne)";
App::$strings["This process may take several minutes to complete. Please submit the form only once and leave this page open until finished."] = "Denne prosessen kan ta flere minutter å fullføre. Vennligst send inn dette skjemaet bare en gang og la siden være åpen inntil den er ferdig.";
App::$strings["Unable to locate original post."] = "Ikke i stand til å finne opprinnelig innlegg.";
App::$strings["Empty post discarded."] = "Tomt innlegg forkastet.";
App::$strings["Executable content type not permitted to this channel."] = "Kjørbar innholdstype er ikke tillat for denne kanalen.";
App::$strings["Duplicate post suppressed."] = "Duplikat av innlegg forhindret.";
App::$strings["System error. Post not saved."] = "Systemfeil. Innlegg ble ikke lagret.";
App::$strings["Unable to obtain post information from database."] = "Ikke i stand til å få tak i informasjon om innlegg fra databasen.";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f top level posts."] = "Du har nådd din grense på %1$.0f startinnlegg.";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f webpages."] = "Du har nådd din grense på %1$.0f websider.";
App::$strings["Layouts"] = "Layout";
App::$strings["Comanche page description language help"] = "Hjelp med Comanche sidebeskrivelsesspråk";
App::$strings["Layout Description"] = "Layout-beskrivelse";
App::$strings["Download PDL file"] = "Last ned PDL-fil";
App::$strings["\$Projectname"] = "\$Projectname";
App::$strings["Welcome to %s"] = "Velkommen til %s";
App::$strings["First Name"] = "Fornavn";
App::$strings["Last Name"] = "Etternavn";
App::$strings["Nickname"] = "Kallenavn";
App::$strings["Full Name"] = "Fullt navn";
App::$strings["Email"] = "E-post";
App::$strings["Profile Photo"] = "Profilbilde";
App::$strings["Profile Photo 16px"] = "Profilbilde 16px";
App::$strings["Profile Photo 32px"] = "Profilbilde 32px";
App::$strings["Profile Photo 48px"] = "Profilbilde 48px";
App::$strings["Profile Photo 64px"] = "Profilbilde 64px";
App::$strings["Profile Photo 80px"] = "Profilbilde 80px";
App::$strings["Profile Photo 128px"] = "Profilbilde 128px";
App::$strings["Timezone"] = "Tidssone";
App::$strings["Homepage URL"] = "Hjemmeside URL";
App::$strings["Language"] = "Språk";
App::$strings["Birth Year"] = "Fødselsår";
App::$strings["Birth Month"] = "Fødselsmåne";
App::$strings["Birth Day"] = "Fødselsdag";
App::$strings["Birthdate"] = "Fødselsdato";
App::$strings["Gender"] = "Kjønn";
App::$strings["Male"] = "Mannlig";
App::$strings["Female"] = "Kvinnelig";
App::$strings["webpage"] = "nettside";
App::$strings["block"] = "byggekloss";
App::$strings["layout"] = "layout";
App::$strings["menu"] = "meny";
App::$strings["%s element installed"] = "%s element installert";
App::$strings["%s element installation failed"] = "Installasjon av %s-element mislyktes";
App::$strings["Like/Dislike"] = "Liker/Liker ikke";
App::$strings["This action is restricted to members."] = "Denne handlingen er begrenset til medlemmer.";
App::$strings["Please <a href=\"rmagic\">login with your \$Projectname ID</a> or <a href=\"register\">register as a new \$Projectname member</a> to continue."] = "Vennligst <a href=\"rmagic\">logg inn med din \$Projectname ID</a> eller <a href=\"register\">registrer deg som et nytt \$Projectname-medlem</a> for å fortsette";
App::$strings["Invalid request."] = "Ugyldig forespørsel.";
App::$strings["channel"] = "kanal";
App::$strings["thing"] = "ting";
App::$strings["Channel unavailable."] = "Kanalen er utilgjengelig.";
App::$strings["Previous action reversed."] = "Forrige handling er omgjort.";
App::$strings["photo"] = "foto";
App::$strings["status"] = "status";
App::$strings["%1\$s likes %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s liker %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s doesn't like %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s liker ikke %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s agrees with %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s er enig med %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s doesn't agree with %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s er ikke enig med %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s abstains from a decision on %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s avstår fra å mene noe om %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s is attending %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s deltar på %2\$ss %3\$s";
App::$strings["%1\$s is not attending %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s deltar ikke på %2\$ss %3\$s";
App::$strings["%1\$s may attend %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s deltar kanskje på %2\$ss %3\$s";
App::$strings["Action completed."] = "Handling ferdig.";
App::$strings["Thank you."] = "Tusen takk.";
App::$strings["Import completed"] = "Import ferdig";
App::$strings["Import Items"] = "Importer elementer";
App::$strings["Use this form to import existing posts and content from an export file."] = "Bruk dette skjemaet for å importere eksisterende innlegg og innhold fra en eksportfil.";
App::$strings["Total invitation limit exceeded."] = "Grensen for totalt antall invitasjoner er overskredet.";
App::$strings["%s : Not a valid email address."] = "%s : ikke en gyldig e-postadresse.";
App::$strings["Please join us on \$Projectname"] = "Bli med oss på \$Projectname";
App::$strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "Invitasjonsgrensen er overskredet. Vennligst kontakt administratoren ved ditt nettsted.";
App::$strings["%s : Message delivery failed."] = "%s : meldingslevering feilet.";
App::$strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d melding sendt.",
1 => "%d meldinger sendt.",
);
App::$strings["You have no more invitations available"] = "Du har ikke flere invitasjoner tilgjengelig";
App::$strings["Send invitations"] = "Send invitasjoner";
App::$strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Skriv e-postadresser, en per linje:";
App::$strings["Your message:"] = "Din melding:";
App::$strings["Please join my community on \$Projectname."] = "Du er velkommen til å bli med i mitt fellesskap på \$Projectname.";
App::$strings["You will need to supply this invitation code:"] = "Du må oppgi denne invitasjonskoden:";
App::$strings["1. Register at any \$Projectname location (they are all inter-connected)"] = "1. Registrer ved enhver \$Projectname-lokasjon (de er alle forbundet med hverandre)";
App::$strings["2. Enter my \$Projectname network address into the site searchbar."] = "2. Skriv inn min \$Projectname-adresse i nettstedets søkefelt.";
App::$strings["or visit"] = "eller besøke";
App::$strings["3. Click [Connect]"] = "3. Klikk [Forbindelse]";
App::$strings["Remote privacy information not available."] = "Ekstern personverninformasjon er ikke tilgjengelig.";
App::$strings["Visible to:"] = "Synlig for:";
App::$strings["Location not found."] = "Plassering er ikke funnet.";
App::$strings["Location lookup failed."] = "Oppslag på plassering mislyktes.";
App::$strings["Please select another location to become primary before removing the primary location."] = "Vennligst velg en annen plassering som primær før du sletter gjeldende primære plassering.";
App::$strings["Syncing locations"] = "Synkroniserer plasseringer";
App::$strings["No locations found."] = "Ingen plasseringer ble funnet.";
App::$strings["Manage Channel Locations"] = "Håndter kanalplasseringer";
App::$strings["Address"] = "Adresse";
App::$strings["Primary"] = "";
App::$strings["Drop"] = "Slett";
App::$strings["Sync Now"] = "";
App::$strings["Please wait several minutes between consecutive operations."] = "Vennligst vent flere minutter mellom hver etterfølgende operasjon.";
App::$strings["When possible, drop a location by logging into that website/hub and removing your channel."] = "Når mulig, fjern en plassering ved å logge inn på det nettstedet eller den hub-en og fjern din kanal.";
App::$strings["Use this form to drop the location if the hub is no longer operating."] = "Bruk dette skjemaet for å fjerne plasseringen hvis huben ikke er i drift lenger.";
App::$strings["Hub not found."] = "Hubben ble ikke funnet.";
App::$strings["Unable to lookup recipient."] = "Ikke i stand til å slå opp mottaker.";
App::$strings["Unable to communicate with requested channel."] = "Ikke i stand til å kommunisere med forespurt kanal.";
App::$strings["Cannot verify requested channel."] = "Kan ikke bekrefte forespurt kanal.";
App::$strings["Selected channel has private message restrictions. Send failed."] = "Valgt kanal har restriksjoner for private meldinger. Sending feilet.";
App::$strings["Messages"] = "Meldinger";
App::$strings["Message recalled."] = "Innlegg tilbakekalt.";
App::$strings["Conversation removed."] = "Samtale fjernet.";
App::$strings["Expires YYYY-MM-DD HH:MM"] = "Utløper YYYY-MM-DD HH:MM";
App::$strings["Requested channel is not in this network"] = "Forespurt kanal er ikke tilgjengelig i dette nettverket.";
App::$strings["Send Private Message"] = "Send privat melding";
App::$strings["To:"] = "Til:";
App::$strings["Subject:"] = "Emne:";
App::$strings["Attach file"] = "Legg ved fil";
App::$strings["Send"] = "Send";
App::$strings["Set expiration date"] = "Angi utløpsdato";
App::$strings["Delete message"] = "Slett melding";
App::$strings["Delivery report"] = "Leveringsrapport";
App::$strings["Recall message"] = "Tilbakekall innlegg";
App::$strings["Message has been recalled."] = "Innlegget har blitt tilbakekalt.";
App::$strings["Delete Conversation"] = "Slett samtale";
App::$strings["No secure communications available. You <strong>may</strong> be able to respond from the sender's profile page."] = "Ingen sikret kommunikasjon tilgjengelig. Du kan <strong>muligens</strong> greie å svare via senderens profilside.";
App::$strings["Send Reply"] = "Send svar";
App::$strings["Your message for %s (%s):"] = "Din melding til %s (%s):";
App::$strings["You have created %1$.0f of %2$.0f allowed channels."] = "Du har laget %1$.0f av %2$.0f tillatte kanaler.";
App::$strings["Create a new channel"] = "Lag en ny kanal";
App::$strings["Channel Manager"] = "Kanalstyring";
App::$strings["Current Channel"] = "Gjeldende kanal";
App::$strings["Switch to one of your channels by selecting it."] = "Bytt til en av dine kanaler ved å velge den.";
App::$strings["Default Channel"] = "Standardkanal";
App::$strings["Make Default"] = "Gjør til standard";
App::$strings["%d new messages"] = "%d nye meldinger";
App::$strings["%d new introductions"] = "%d nye introduksjoner";
App::$strings["Delegated Channel"] = "";
App::$strings["No valid account found."] = "Ingen gyldig konto funnet.";
App::$strings["Password reset request issued. Check your email."] = "Forespørsel om å tilbakestille passord er mottatt. Sjekk e-posten din.";
App::$strings["Site Member (%s)"] = "Nettstedsmedlem (%s)";
App::$strings["Password reset requested at %s"] = "Forespurt om å tilbakestille passord hos %s";
App::$strings["Request could not be verified. (You may have previously submitted it.) Password reset failed."] = "Forespørsel kunne ikke bekreftes. (Du kan ha sendt den inn tidligere.) Tilbakestilling av passord mislyktes.";
App::$strings["Password Reset"] = "Tilbakestill passord";
App::$strings["Your password has been reset as requested."] = "Ditt passord har blitt tilbakestilt som forespurt.";
App::$strings["Your new password is"] = "Ditt nye passord er";
App::$strings["Save or copy your new password - and then"] = "Lagre eller kopier ditt nye passord, og deretter kan du";
App::$strings["click here to login"] = "klikke her for å logge inn";
App::$strings["Your password may be changed from the <em>Settings</em> page after successful login."] = "Ditt passord kan endres på siden <em>Innstillinger</em> etter vellykket innlogging.";
App::$strings["Your password has changed at %s"] = "Ditt passord er endret hos %s";
App::$strings["Forgot your Password?"] = "Glemt passord ditt?";
App::$strings["Enter your email address and submit to have your password reset. Then check your email for further instructions."] = "Skriv e-postadressen din og send inn for å tilbakestille passordet ditt. Sjekk deretter din e-post for videre instruksjoner.";
App::$strings["Email Address"] = "E-postadresse";
App::$strings["Reset"] = "Tilbakestill";
App::$strings["Unable to update menu."] = "Ikke i stand til å oppdatere meny.";
App::$strings["Unable to create menu."] = "Ikke i stand til å lage meny.";
App::$strings["Menu Name"] = "Menynavn";
App::$strings["Unique name (not visible on webpage) - required"] = "Unikt navn (ikke synlig på websiden) - påkrevet";
App::$strings["Menu Title"] = "Menytittel";
App::$strings["Visible on webpage - leave empty for no title"] = "Synlig på websiden - la stå tomt for ingen tittel";
App::$strings["Allow Bookmarks"] = "Tillat bokmerker";
App::$strings["Menu may be used to store saved bookmarks"] = "Menyen kan brukes til å lagre lagrede bokmerker";
App::$strings["Submit and proceed"] = "Send inn og fortsett";
App::$strings["Menus"] = "Menyer";
App::$strings["Bookmarks allowed"] = "Bokmerker tillatt";
App::$strings["Delete this menu"] = "Slett denne menyen";
App::$strings["Edit menu contents"] = "Endre menyinnholdet";
App::$strings["Edit this menu"] = "Endre denne menyen";
App::$strings["Menu could not be deleted."] = "Menyen kunne ikke bli slettet.";
App::$strings["Menu not found."] = "Menyen ble ikke funnet.";
App::$strings["Edit Menu"] = "Endre meny";
App::$strings["Add or remove entries to this menu"] = "Legg til eller fjern punkter i denne menyen";
App::$strings["Menu name"] = "Menynavn";
App::$strings["Must be unique, only seen by you"] = "Må være unik, ses bare av deg";
App::$strings["Menu title"] = "Menytittel";
App::$strings["Menu title as seen by others"] = "Menytittelen andre ser";
App::$strings["Allow bookmarks"] = "Tillat bokmerker";
App::$strings["Not found."] = "Ikke funnet.";
App::$strings["__ctx:mood__ %1\$s is %2\$s"] = "%1\$s er %2\$s";
App::$strings["Mood"] = "Stemning";
App::$strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Angi ditt nåværende humør og fortell dine venner";
App::$strings["Profile Match"] = "Profiltreff";
App::$strings["No keywords to match. Please add keywords to your default profile."] = "Ingen nøkkelord å sammenlikne. Vennligst legg til nøkkelord til din standardprofil.";
App::$strings["is interested in:"] = "er interessert i:";
App::$strings["No matches"] = "Ingen treff";
App::$strings["No such group"] = "Gruppen finnes ikke";
App::$strings["No such channel"] = "Ingen slik kanal";
App::$strings["forum"] = "forum";
App::$strings["Search Results For:"] = "Søkeresultat for:";
App::$strings["Privacy group is empty"] = "Personverngruppen er tom";
App::$strings["Privacy group: "] = "Personverngruppe:";
App::$strings["Invalid connection."] = "Ugyldig forbindelse.";
App::$strings["No more system notifications."] = "Ingen flere systemvarsler.";
App::$strings["System Notifications"] = "Systemvarsler";
App::$strings["Unable to create element."] = "Klarer ikke å lage element.";
App::$strings["Unable to update menu element."] = "Ikke i stand til å oppdatere menyelement.";
App::$strings["Unable to add menu element."] = "Ikke i stand til å legge til menyelement.";
App::$strings["Menu Item Permissions"] = "Menyelement Tillatelser";
App::$strings["(click to open/close)"] = "(klikk for å åpne/lukke)";
App::$strings["Link Name"] = "Lenkenavn";
App::$strings["Link or Submenu Target"] = "Lenke- eller undermeny-mål";
App::$strings["Enter URL of the link or select a menu name to create a submenu"] = "Skriv URL-en til lenken eller velg et menynavn for å lage en undermeny";
App::$strings["Use magic-auth if available"] = "Bruk magic-autent hvis mulig";
App::$strings["Open link in new window"] = "Åpne lenke i nytt vindu";
App::$strings["Order in list"] = "Ordne i liste";
App::$strings["Higher numbers will sink to bottom of listing"] = "Høyere tall vil synke mot bunnen av listen";
App::$strings["Submit and finish"] = "Send inn og avslutt";
App::$strings["Submit and continue"] = "Send inn og fortsett";
App::$strings["Menu:"] = "Meny:";
App::$strings["Link Target"] = "Lenkemål";
App::$strings["Edit menu"] = "Endre meny";
App::$strings["Edit element"] = "Endre element";
App::$strings["Drop element"] = "Slett element";
App::$strings["New element"] = "Nytt element";
App::$strings["Edit this menu container"] = "Endre denne menybeholderen";
App::$strings["Add menu element"] = "Legg til menyelement";
App::$strings["Delete this menu item"] = "Slett dette menyelementet";
App::$strings["Edit this menu item"] = "Endre dette menyelementet";
App::$strings["Menu item not found."] = "Menyelement ble ikke funnet.";
App::$strings["Menu item deleted."] = "Menyelement slettet.";
App::$strings["Menu item could not be deleted."] = "Menyelement kunne ikke bli slettet.";
App::$strings["Edit Menu Element"] = "Endre menyelement";
App::$strings["Link text"] = "Lenketekst";
App::$strings["Name or caption"] = "Navn eller overskrift";
App::$strings["Examples: \"Bob Jameson\", \"Lisa and her Horses\", \"Soccer\", \"Aviation Group\""] = "Eksempel: \"Ola Nordmann\", \"Lisa og hestene hennes\", \"Fotball\", \"Sykkelgruppa\"";
App::$strings["Choose a short nickname"] = "Velg et kort kallenavn";
App::$strings["Your nickname will be used to create an easy to remember channel address e.g. nickname%s"] = "Ditt kallenavn brukes til å lage en kanaladresse som er enkel å huske, for eksempel kallenavn%s";
App::$strings["Channel role and privacy"] = "Kanalrolle og personvern";
App::$strings["Select a channel role with your privacy requirements."] = "Velg en kanalrolle for ditt personvernbehov.";
App::$strings["Read more about roles"] = "Les mer om roller";
App::$strings["Create Channel"] = "Lag kanal";
App::$strings["A channel is your identity on this network. It can represent a person, a blog, or a forum to name a few. Channels can make connections with other channels to share information with highly detailed permissions."] = "En kanal er din identitet i dette nettverket. Den kan representere en person, en blogg eller et forum for å nevne noe. Kanaler kan ha forbindelser til andre kanaler for å dele informasjon, og med svært detaljerte tillatelser.";
App::$strings["or <a href=\"import\">import an existing channel</a> from another location."] = "eller <a href=\"import\">importer en eksisterende kanal</a> fra et annet sted.";
App::$strings["Invalid request identifier."] = "Ugyldig forespørselsidentifikator.";
App::$strings["Discard"] = "Forkast";
App::$strings["Mark all system notifications seen"] = "Merk alle systemvarsler som sett";
App::$strings["Page owner information could not be retrieved."] = "Informasjon om sideeier kunne ikke hentes.";
App::$strings["Profile Photos"] = "Profilbilder";
App::$strings["Album not found."] = "Albumet ble ikke funnet.";
App::$strings["Delete Album"] = "Slett album";
App::$strings["Multiple storage folders exist with this album name, but within different directories. Please remove the desired folder or folders using the Files manager"] = "";
App::$strings["Delete Photo"] = "Slett bilde";
App::$strings["No photos selected"] = "Ingen bilder valgt";
App::$strings["Access to this item is restricted."] = "Tilgang til dette elementet er begrenset.";
App::$strings["%1$.2f MB of %2$.2f MB photo storage used."] = "%1$.2f MB av %2$.2f MB lagringsplass til bilder er brukt.";
App::$strings["%1$.2f MB photo storage used."] = "%1$.2f MB lagringsplass til bilder er brukt.";
App::$strings["Upload Photos"] = "Last opp bilder";
App::$strings["Enter an album name"] = "Skriv et albumnavn";
App::$strings["or select an existing album (doubleclick)"] = "eller velg et eksisterende album (dobbeltklikk)";
App::$strings["Create a status post for this upload"] = "Lag et statusinnlegg for denne opplastingen";
App::$strings["Caption (optional):"] = "Bildetekst (valgfritt):";
App::$strings["Description (optional):"] = "Beskrivelse (valgfritt):";
App::$strings["Album name could not be decoded"] = "Albumnavnet kunne ikke dekodes";
App::$strings["Contact Photos"] = "Kontaktbilder";
App::$strings["Show Newest First"] = "Vis nyeste først";
App::$strings["Show Oldest First"] = "Vis eldste først";
App::$strings["View Photo"] = "Vis foto";
App::$strings["Edit Album"] = "Endre album";
App::$strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "Tillatelse avvist. Tilgang til dette elementet kan være begrenset.";
App::$strings["Photo not available"] = "Bilde er utilgjengelig";
App::$strings["Use as profile photo"] = "Bruk som profilbilde";
App::$strings["Use as cover photo"] = "";
App::$strings["Private Photo"] = "Privat bilde";
App::$strings["View Full Size"] = "Vis i full størrelse";
App::$strings["Remove"] = "Fjern";
App::$strings["Edit photo"] = "Endre bilde";
App::$strings["Rotate CW (right)"] = "Roter med klokka (mot høyre)";
App::$strings["Rotate CCW (left)"] = "Roter mot klokka (venstre)";
App::$strings["Enter a new album name"] = "Skriv et nytt albumnavn";
App::$strings["or select an existing one (doubleclick)"] = "eller velg et eksisterende album (dobbeltklikk)";
App::$strings["Caption"] = "Overskrift";
App::$strings["Add a Tag"] = "Legg til merkelapp";
App::$strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com"] = "Eksempel: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com";
App::$strings["Flag as adult in album view"] = "Flag som voksent i albumvisning";
App::$strings["I like this (toggle)"] = "Jeg liker dette (skru av og på)";
App::$strings["I don't like this (toggle)"] = "Jeg liker ikke dette (skru av og på)";
App::$strings["Please wait"] = "Vennligst vent";
App::$strings["This is you"] = "Dette er deg";
App::$strings["Comment"] = "Kommentar";
App::$strings["__ctx:title__ Likes"] = "Liker";
App::$strings["__ctx:title__ Dislikes"] = "Liker ikke";
App::$strings["__ctx:title__ Agree"] = "Enig";
App::$strings["__ctx:title__ Disagree"] = "Uenig";
App::$strings["__ctx:title__ Abstain"] = "Avstår";
App::$strings["__ctx:title__ Attending"] = "Deltar";
App::$strings["__ctx:title__ Not attending"] = "Deltar ikke";
App::$strings["__ctx:title__ Might attend"] = "Deltar kanskje";
App::$strings["View all"] = "Vis alle";
App::$strings["__ctx:noun__ Like"] = array(
0 => "Liker",
1 => "Liker",
);
App::$strings["__ctx:noun__ Dislike"] = array(
0 => "Liker ikke",
1 => "Liker ikke",
);
App::$strings["Photo Tools"] = "";
App::$strings["In This Photo:"] = "I dette bildet:";
App::$strings["Map"] = "Kart";
App::$strings["__ctx:noun__ Likes"] = "Liker";
App::$strings["__ctx:noun__ Dislikes"] = "Liker ikke";
App::$strings["Close"] = "Lukk";
App::$strings["View Album"] = "Vis album";
App::$strings["Recent Photos"] = "Nye bilder";
App::$strings["sent you a private message"] = "sendte deg en privat melding";
App::$strings["added your channel"] = "la til din kanal";
App::$strings["g A l F d"] = "g A l F d";
App::$strings["[today]"] = "[idag]";
App::$strings["posted an event"] = "la ut en hendelse";
App::$strings["Unable to find your hub."] = "Ikke i stand til å finne hubben din.";
App::$strings["Post successful."] = "Innlegg vellykket.";
App::$strings["OpenID protocol error. No ID returned."] = "OpenID protokollfeil. Ingen ID ble returnert.";
App::$strings["Login failed."] = "Innlogging mislyktes.";
App::$strings["Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."] = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.";
App::$strings["This setting requires special processing and editing has been blocked."] = "Denne innstillingen krever spesiell behandling og redigering har blitt blokkert.";
App::$strings["Configuration Editor"] = "Konfigurasjonsbehandler";
App::$strings["Warning: Changing some settings could render your channel inoperable. Please leave this page unless you are comfortable with and knowledgeable about how to correctly use this feature."] = "Advarsel: kanalen din kan slutte å virke ved endring av enkelte innstillinger. Vennligst forlat denne siden med mindre du er komfortabel med dette og vet hvordan du bruker denne funksjonen riktig.";
App::$strings["Layout updated."] = "Layout er oppdatert.";
App::$strings["Edit System Page Description"] = "Endre beskrivelsen av systemsiden";
App::$strings["Layout not found."] = "Layouten ble ikke funnet.";
App::$strings["Module Name:"] = "Modulnavn:";
App::$strings["Layout Help"] = "Layout-hjelp";
App::$strings["Poke"] = "Prikk";
App::$strings["Poke somebody"] = "Dult noen";
App::$strings["Poke/Prod"] = "Prikke/oppildne";
App::$strings["Poke, prod or do other things to somebody"] = "Dult, prikk eller gjør andre ting med noen";
App::$strings["Recipient"] = "Mottaker";
App::$strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Velg hva du ønsker å gjøre med mottakeren";
App::$strings["Make this post private"] = "Gjør dette innlegget privat";
App::$strings["Fetching URL returns error: %1\$s"] = "Henting av URL gir følgende feil: %1\$s";
App::$strings["Profile not found."] = "Profilen ble ikke funnet.";
App::$strings["Profile deleted."] = "Profilen er slettet.";
App::$strings["Profile-"] = "Profil-";
App::$strings["New profile created."] = "Ny profil opprettet.";
App::$strings["Profile unavailable to clone."] = "Profilen er utilgjengelig for klonen.";
App::$strings["Profile unavailable to export."] = "Profilen er utilgjengelig for eksport.";
App::$strings["Profile Name is required."] = "Profilnavn er påkrevd.";
App::$strings["Marital Status"] = "Sivilstand";
App::$strings["Romantic Partner"] = "Romantisk partner";
App::$strings["Likes"] = "Liker";
App::$strings["Dislikes"] = "Liker ikke";
App::$strings["Work/Employment"] = "Arbeid/sysselsetting";
App::$strings["Religion"] = "Religion";
App::$strings["Political Views"] = "Politiske synspunkter";
App::$strings["Sexual Preference"] = "Seksuelle preferanser";
App::$strings["Homepage"] = "Hjemmeside";
App::$strings["Interests"] = "Interesser";
App::$strings["Profile updated."] = "Profilen er oppdatert.";
App::$strings["Hide your connections list from viewers of this profile"] = "";
App::$strings["Edit Profile Details"] = "Endre profildetaljer";
App::$strings["View this profile"] = "Vis denne profilen";
App::$strings["Edit visibility"] = "Endre synlighet";
App::$strings["Profile Tools"] = "";
App::$strings["Change cover photo"] = "";
App::$strings["Change profile photo"] = "Endre profilbilde";
App::$strings["Create a new profile using these settings"] = "Lag en ny profil ved å bruke disse innstillingene";
App::$strings["Clone this profile"] = "Klon denne profilen";
App::$strings["Delete this profile"] = "Slett denne profilen";
App::$strings["Add profile things"] = "Legg til profilting";
App::$strings["Personal"] = "Personlig";
App::$strings["Relation"] = "";
App::$strings["Miscellaneous"] = "Forskjellig";
App::$strings["Import profile from file"] = "Importer profil fra fil";
App::$strings["Export profile to file"] = "Eksporter profil til fil";
App::$strings["Your gender"] = "";
App::$strings["Marital status"] = "";
App::$strings["Sexual preference"] = "";
App::$strings["Profile name"] = "";
App::$strings["This is your default profile."] = "Dette er din standardprofil.";
App::$strings["Your full name"] = "";
App::$strings["Title/Description"] = "";
App::$strings["Street address"] = "";
App::$strings["Locality/City"] = "";
App::$strings["Region/State"] = "";
App::$strings["Postal/Zip code"] = "";
App::$strings["Country"] = "";
App::$strings["Who (if applicable)"] = "";
App::$strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Eksempler: kari123, Kari Villiamsen, kari@example.com";
App::$strings["Since (date)"] = "";
App::$strings["Tell us about yourself"] = "";
App::$strings["Hometown"] = "";
App::$strings["Political views"] = "";
App::$strings["Religious views"] = "";
App::$strings["Keywords used in directory listings"] = "";
App::$strings["Example: fishing photography software"] = "Eksempel: fisking fotografering programvare";
App::$strings["Musical interests"] = "Musikkinteresser";
App::$strings["Books, literature"] = "Bøker, litteratur";
App::$strings["Television"] = "TV/fjernsyn";
App::$strings["Film/Dance/Culture/Entertainment"] = "";
App::$strings["Hobbies/Interests"] = "Hobbier/Interesser";
App::$strings["Love/Romance"] = "";
App::$strings["School/Education"] = "";
App::$strings["Contact information and social networks"] = "";
App::$strings["My other channels"] = "Mine andre kanaler";
App::$strings["Profile Image"] = "Profilbilde";
App::$strings["Edit Profiles"] = "Endre profiler";
App::$strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Hold nede Shift-knappen og last siden på nytt eller tøm nettleserens mellomlager hvis det nye bildet ikke vises umiddelbart.";
App::$strings["Upload Profile Photo"] = "Last opp profilbilde:";
App::$strings["Invalid profile identifier."] = "Ugyldig profil-identifikator.";
App::$strings["Profile Visibility Editor"] = "Endre profilsynlighet";
App::$strings["Profile"] = "Profil";
App::$strings["Click on a contact to add or remove."] = "Klikk på en kontakt for å legge til eller fjerne.";
App::$strings["Visible To"] = "Synlig for";
App::$strings["Public Hubs"] = "Offentlige huber";
App::$strings["The listed hubs allow public registration for the \$Projectname network. All hubs in the network are interlinked so membership on any of them conveys membership in the network as a whole. Some hubs may require subscription or provide tiered service plans. The hub itself <strong>may</strong> provide additional details."] = "Nettstedene på listen tillater offentlig registrering i \$Projectname-nettverket. Alle nettsteder i nettverket er forbundet så medlemskap på enhver av dem formidler medlemskap i nettverket som helhet. Noen nettsteder kan kreve abonnement eller tilby lagdelte tjenesteavtaler. Nettstedene selv <strong>kan</strong> gi tilleggsopplysninger.";
App::$strings["Hub URL"] = "Nettstedets URL";
App::$strings["Access Type"] = "Tilgangstype";
App::$strings["Registration Policy"] = "Retningslinjer for registrering";
App::$strings["Stats"] = "";
App::$strings["Software"] = "";
App::$strings["Ratings"] = "Vurderinger";
App::$strings["Rate"] = "Vurder";
App::$strings["Website:"] = "Nettsted:";
App::$strings["Remote Channel [%s] (not yet known on this site)"] = "Fjerntliggende kanal [%s] (foreløpig ikke kjent på dette nettstedet)";
App::$strings["Rating (this information is public)"] = "Vurdering (denne informasjonen er offentlig)";
App::$strings["Optionally explain your rating (this information is public)"] = "Velg om du vil forklare din vurdering (denne informasjonen er offentlig)";
App::$strings["No ratings"] = "Ingen vurderinger";
App::$strings["Rating: "] = "Vurdering:";
App::$strings["Website: "] = "Nettsted:";
App::$strings["Description: "] = "Beskrivelse:";
App::$strings["Theme settings updated."] = "Temainnstillinger er oppdatert.";
App::$strings["# Accounts"] = "# Kontoer";
App::$strings["# blocked accounts"] = "# blokkerte kontoer";
App::$strings["# expired accounts"] = "# utgåtte kontoer";
App::$strings["# expiring accounts"] = "# kontoer som holder på å gå ut";
App::$strings["# Channels"] = "# Kanaler";
App::$strings["# primary"] = "# hoved";
App::$strings["# clones"] = "# kloner";
App::$strings["Message queues"] = "Meldingskøer";
App::$strings["Your software should be updated"] = "";
App::$strings["Administration"] = "Administrasjon";
App::$strings["Summary"] = "Sammendrag";
App::$strings["Registered accounts"] = "Registrerte kontoer";
App::$strings["Pending registrations"] = "Ventende registreringer";
App::$strings["Registered channels"] = "Registrerte kanaler";
App::$strings["Active plugins"] = "Aktive tilleggsfunksjoner";
App::$strings["Version"] = "Versjon";
App::$strings["Repository version (master)"] = "";
App::$strings["Repository version (dev)"] = "";
App::$strings["Site settings updated."] = "Nettstedsinnstillinger er oppdatert.";
App::$strings["Default"] = "Standard";
App::$strings["mobile"] = "mobil";
App::$strings["experimental"] = "eksperimentell";
App::$strings["unsupported"] = "ikke støttet";
App::$strings["Yes - with approval"] = "Ja - med godkjenning";
App::$strings["My site is not a public server"] = "Mitt nettsted er ikke en offentlig tjeneste";
App::$strings["My site has paid access only"] = "Mitt nettsted gir kun tilgang mot betaling";
App::$strings["My site has free access only"] = "Mitt nettsted har kun gratis tilgang";
App::$strings["My site offers free accounts with optional paid upgrades"] = "Mitt nettsted tilbyr gratis konto med valgfri oppgradering til betalt tjeneste";
App::$strings["Site"] = "Nettsted";
App::$strings["Registration"] = "Registrering";
App::$strings["File upload"] = "Last opp fil";
App::$strings["Policies"] = "Retningslinjer";
App::$strings["Advanced"] = "Avansert";
App::$strings["Site name"] = "Nettstedets navn";
App::$strings["Banner/Logo"] = "Banner/Logo";
App::$strings["Administrator Information"] = "Administratorinformasjon";
App::$strings["Contact information for site administrators. Displayed on siteinfo page. BBCode can be used here"] = "Kontaktinformasjon til nettstedsadministratorer. Vises på siteinfo-siden. BBCode kan brukes her";
App::$strings["System language"] = "Systemspråk";
App::$strings["System theme"] = "Systemtema";
App::$strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Standard systemtema - kan overstyres av brukerprofiler - <a href='#' id='cnftheme'>endre temainnstillinger</a>";
App::$strings["Mobile system theme"] = "Mobilt systemtema";
App::$strings["Theme for mobile devices"] = "Tema for mobile enheter";
App::$strings["Allow Feeds as Connections"] = "Tillat strømmer som forbindelser";
App::$strings["(Heavy system resource usage)"] = "(Tung bruk av systemressurser)";
App::$strings["Maximum image size"] = "Største bildestørrelse";
App::$strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Største størrelse i bytes for opplastede bilder. Standard er 0, som betyr ubegrenset.";
App::$strings["Does this site allow new member registration?"] = "Tillater dette nettstedet registrering av nye medlemmer?";
App::$strings["Invitation only"] = "Kun inviterte";
App::$strings["Only allow new member registrations with an invitation code. Above register policy must be set to Yes."] = "Tillat bare nye medlemsregistreringer med en invitasjonskode. Ovenstående retningslinjer for registrering må være satt til Ja.";
App::$strings["Which best describes the types of account offered by this hub?"] = "Hvilket alternativ beskriver best hva slags kontotype som tilbys av dette nettstedet/denne hubben?";
App::$strings["Register text"] = "Registreringstekst";
App::$strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Vil bli vist på en fremtredende måte på registreringssiden.";
App::$strings["Site homepage to show visitors (default: login box)"] = "Nettstedets hjemmeside som vises til besøkende (standard: innloggingsboks)";
App::$strings["example: 'public' to show public stream, 'page/sys/home' to show a system webpage called 'home' or 'include:home.html' to include a file."] = "eksempel: 'public' for å vise offentlig strøm av innlegg, 'page/sys/home/ for å vise en system-webside called 'home\" eller 'include:home.html' for å inkludere en fil.";
App::$strings["Preserve site homepage URL"] = "Bevar URL-en til nettstedets hjemmeside";
App::$strings["Present the site homepage in a frame at the original location instead of redirecting"] = "Presenter hjemmesiden til nettstedet i en ramme fra den opprinnelige plasseringen i stedet for å omdirigere";
App::$strings["Accounts abandoned after x days"] = "Kontoer forlatt etter x dager";
App::$strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Vil ikke kaste bort systemressurser på å spørre eksterne nettsteder etter forlatte kontoer. Skriv 0 for å ikke sette noen tidsgrense.";
App::$strings["Allowed friend domains"] = "Tillatte vennedomener";
App::$strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Kommaseparert liste over domener som har lov til å etablere vennskap med dette nettstedet. Jokertegn er akseptert. Tøm for å tillate alle domener.";
App::$strings["Allowed email domains"] = "Tillate e-postdomener";
App::$strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Kommaseparert liste med domener som er tillatt i e-postadresser ved registrering på dette nettstedet. Jokertegn er akseptert. Tomt betyr at alle domener er tillatt";
App::$strings["Not allowed email domains"] = "Ikke tillatte e-postdomener";
App::$strings["Comma separated list of domains which are not allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains, unless allowed domains have been defined."] = "Kommaseparert liste med domener som ikke er tillatt i e-postadresser ved registrering på dette nettstedet. Jokertegn er akseptert. Tomt betyr at alle domener er tillatt, med mindre tillate domener er blitt definert.";
App::$strings["Verify Email Addresses"] = "Bekreft e-postadresser";
App::$strings["Check to verify email addresses used in account registration (recommended)."] = "Sett hake for å sjekke e-postadresser brukt ved kontoregistrering (anbefales).";
App::$strings["Force publish"] = "Tving publisering";
App::$strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Kryss av for å tvinge alle profiler på dette nettstedet til å bli oppført i nettstedet sin katalog.";
App::$strings["Import Public Streams"] = "Importer offentlige innholdsstrømmer";
App::$strings["Import and allow access to public content pulled from other sites. Warning: this content is unmoderated."] = "Importer og gi tilgang til offentlig innhold trukket inn fra andre nettsteder. Advarsel: dette innholdet er ikke moderert.";
App::$strings["Login on Homepage"] = "";
App::$strings["Present a login box to visitors on the home page if no other content has been configured."] = "Presenter en innloggingsboks til besøkende på hjemmesiden hvis ikke noe annet innhold har blitt konfigurert.";
App::$strings["Enable context help"] = "";
App::$strings["Display contextual help for the current page when the help button is pressed."] = "";
App::$strings["Directory Server URL"] = "Katalogtjener URL";
App::$strings["Default directory server"] = "Standard katalogtjener";
App::$strings["Proxy user"] = "Brukernavn mellomtjener";
App::$strings["Proxy URL"] = "Mellomtjener URL";
App::$strings["Network timeout"] = "Nettverk tidsavbrudd";
App::$strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Verdien i sekunder. Skriv 0 for ubegrenset (ikke anbefalt).";
App::$strings["Delivery interval"] = "Leveringsinterval";
App::$strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Forsink leveringsprosessene i bakgrunnen med dette antall sekunder for å redusere systembelastningen. Anbefaling: 4-5 for delte tjenere, 2-3 for virtuelle tjenere, 0-1 for større dedikerte tjenere.";
App::$strings["Deliveries per process"] = "Leveranser per prosess";
App::$strings["Number of deliveries to attempt in a single operating system process. Adjust if necessary to tune system performance. Recommend: 1-5."] = "Antall leveranser som forsøkes i en enkelt operativsystemprosess. Juster om nødvendig for å fininnstille systemets yteevne. Anbefaling: 1-5.";
App::$strings["Poll interval"] = "Spørreintervall";
App::$strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Forsink spørreprosessene i bakgrunnen med dette antall sekunder for å redusere systembelastningen. Hvis 0, bruk dette leveringsintervallet.";
App::$strings["Maximum Load Average"] = "Største belastningsgjennomsnitt";
App::$strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Største systembelastning før leverings- og spørreprosesser blir utsatt - standard 50.";
App::$strings["Expiration period in days for imported (grid/network) content"] = "Antall dager før importert innhold (nettet/nettverk) utgår";
App::$strings["0 for no expiration of imported content"] = "0 dersom importert innhold ikke skal utgå";
App::$strings["Off"] = "Av";
App::$strings["On"] = "";
App::$strings["Lock feature %s"] = "Lås funksjon %s";
App::$strings["Manage Additional Features"] = "Håndter tilleggsfunksjoner";
App::$strings["No server found"] = "Ingen tjener funnet";
App::$strings["ID"] = "ID";
App::$strings["for channel"] = "for kanalen";
App::$strings["on server"] = "på tjener";
App::$strings["Server"] = "Tjener";
App::$strings["By default, unfiltered HTML is allowed in embedded media. This is inherently insecure."] = "";
App::$strings["The recommended setting is to only allow unfiltered HTML from the following sites:"] = "";
App::$strings["https://youtube.com/<br>https://www.youtube.com/<br>https://youtu.be/<br>https://vimeo.com/<br>https://soundcloud.com/<br>"] = "";
App::$strings["All other embedded content will be filtered, <strong>unless</strong> embedded content from that site is explicitly blocked."] = "";
App::$strings["Security"] = "Sikkerhet";
App::$strings["Block public"] = "Blokker offentlig tilgang";
App::$strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently authenticated."] = "Kryss av for å blokkere tilgang til alle personlige sider som ellers ville vært offentlig tilgjengelige på dette nettstedet med mindre du er logget inn.";
App::$strings["Set \"Transport Security\" HTTP header"] = "";
App::$strings["Set \"Content Security Policy\" HTTP header"] = "";
App::$strings["Allow communications only from these sites"] = "Tillat kommunikasjon med bare disse nettstedene";
App::$strings["One site per line. Leave empty to allow communication from anywhere by default"] = "Et nettsted per linje. La det stå tomt for å tillate kommunikasjon med ethvert nettsted som standard";
App::$strings["Block communications from these sites"] = "Blokker kommunikasjon fra disse nettstedene";
App::$strings["Allow communications only from these channels"] = "Tillat kommunikasjon med bare disse kanalene";
App::$strings["One channel (hash) per line. Leave empty to allow from any channel by default"] = "En kanal (hash) per linje. La det stå tomt for å tillate enhver kanal som standard";
App::$strings["Block communications from these channels"] = "Blokker kommunikasjon fra disse kanalene";
App::$strings["Only allow embeds from secure (SSL) websites and links."] = "";
App::$strings["Allow unfiltered embedded HTML content only from these domains"] = "";
App::$strings["One site per line. By default embedded content is filtered."] = "";
App::$strings["Block embedded HTML from these domains"] = "Blokker innbygget HTML fra disse domenene";
App::$strings["Update has been marked successful"] = "Oppdateringen har blitt merket som en suksess";
App::$strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Utføring av %s feilet. Sjekk systemlogger.";
App::$strings["Update %s was successfully applied."] = "Oppdatering %s ble gjennomført med suksess.";
App::$strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Oppdatering %s returnerte ingen status. Det er ukjent om den ble vellykket.";
App::$strings["Update function %s could not be found."] = "Oppdatering av funksjon %s kunne ikke finnes.";
App::$strings["No failed updates."] = "Ingen mislykkede oppdateringer.";
App::$strings["Failed Updates"] = "Mislykkede oppdateringer";
App::$strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Marker suksess (hvis oppdateringen ble gjennomført manuelt)";
App::$strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Prøv å gjennomføre dette oppdateringstrinnet automatisk";
App::$strings["Queue Statistics"] = "Køstatistikk";
App::$strings["Total Entries"] = "Totalt antall oppføringer";
App::$strings["Priority"] = "Prioritet";
App::$strings["Destination URL"] = "Mål-URL";
App::$strings["Mark hub permanently offline"] = "Merk hub som permanent offline";
App::$strings["Empty queue for this hub"] = "Tøm køen for denne hubben";
App::$strings["Last known contact"] = "Siste kjente kontakt";
App::$strings["%s account blocked/unblocked"] = array(
0 => "%s konto blokkert/ikke blokkert lenger",
1 => "%s kontoer blokkert/ikke blokkert lenger",
);
App::$strings["%s account deleted"] = array(
0 => "%s konto slettet",
1 => "%s kontoer slettet",
);
App::$strings["Account not found"] = "Kontoen ble ikke funnet";
App::$strings["Account '%s' deleted"] = "Kontoen '%s' slettet";
App::$strings["Account '%s' blocked"] = "Kontoen '%s' blokkert";
App::$strings["Account '%s' unblocked"] = "Kontoen '%s' er ikke blokkert lenger";
App::$strings["Accounts"] = "Kontoer";
App::$strings["select all"] = "velg alle";
App::$strings["Registrations waiting for confirm"] = "";
App::$strings["Request date"] = "Dato for forespørsel";
App::$strings["No registrations."] = "Ingen registreringer.";
App::$strings["Deny"] = "Avslå";
App::$strings["All Channels"] = "Alle kanaler";
App::$strings["Register date"] = "Registreringsdato";
App::$strings["Last login"] = "Siste innlogging";
App::$strings["Expires"] = "Utløper";
App::$strings["Service Class"] = "Tjenesteklasse";
App::$strings["Selected accounts will be deleted!\\n\\nEverything these accounts had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Valgte kontoer vil bli slettet!\\n\\nAlt disse kontoene har lagt inn på dette nettstedet vil bli slettet permanent!\\n\\nEr du sikker på at du vil slette disse valgte kontoene?";
App::$strings["The account {0} will be deleted!\\n\\nEverything this account has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Kontoen {0} vl bli slettet!\\n\\nAlt denne kontoen har lagt inn på dette nettstedet vil bli slettet permanent!\\n\\nEr du sikker på at du vil slette denne kontoen?";
App::$strings["%s channel censored/uncensored"] = array(
0 => "%s kanal er sensurert/ikke sensurert lenger",
1 => "%s kanaler er sensurert/ikke sensurert lenger",
);
App::$strings["%s channel code allowed/disallowed"] = array(
0 => "%s kanal med kode tillatt/ikke tillatt",
1 => "%s kanaler med kode tillatt/ikke tillatt",
);
App::$strings["%s channel deleted"] = array(
0 => "%s kanal slettet",
1 => "%s kanaler slettet",
);
App::$strings["Channel not found"] = "Kanalen ble ikke funnet";
App::$strings["Channel '%s' deleted"] = "Kanalen '%s' er slettet";
App::$strings["Channel '%s' censored"] = "Kanalen '%s' er sensurert";
App::$strings["Channel '%s' uncensored"] = "Kanalen '%s' er ikke sensurert lenger";
App::$strings["Channel '%s' code allowed"] = "Kanal '%s' kode tillatt";
App::$strings["Channel '%s' code disallowed"] = "Kanal '%s' kode ikke tillatt";
App::$strings["Channels"] = "Kanaler";
App::$strings["Censor"] = "Sensurer";
App::$strings["Uncensor"] = "Ikke sensurer lenger";
App::$strings["Allow Code"] = "Tillat kode";
App::$strings["Disallow Code"] = "Ikke tillat kode";
App::$strings["Channel"] = "Kanal";
App::$strings["UID"] = "UID";
App::$strings["Selected channels will be deleted!\\n\\nEverything that was posted in these channels on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Valgte kanaler vil bli slettet!\\n\\nAlt innhold som er lagt inn i disse kanalene på dette nettstedet vil bli slettet for alltid!\\n\\nEr du sikker på at du vil slette disse kanalene med alt innhold?";
App::$strings["The channel {0} will be deleted!\\n\\nEverything that was posted in this channel on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Kanalen {0} vil bli slettet!\\n\\nAlt innhold som er lagt inn i denne kanalen på dettet nettstedet vil bli slettet for alltid!\\n\\nEr du sikker på at du vil slette denne kanalen med alt innhold?";
App::$strings["Plugin %s disabled."] = "Tilleggsfunksjonen %s er avskrudd.";
App::$strings["Plugin %s enabled."] = "Tilleggsfunksjonen %s er påskrudd.";
App::$strings["Disable"] = "Skru av";
App::$strings["Enable"] = "Skru på";
App::$strings["Plugins"] = "Tilleggsfunksjoner";
App::$strings["Toggle"] = "Skru av og på";
App::$strings["Settings"] = "Innstillinger";
App::$strings["Author: "] = "Forfatter:";
App::$strings["Maintainer: "] = "Vedlikeholder:";
App::$strings["Minimum project version: "] = "Minimum prosjektversjon:";
App::$strings["Maximum project version: "] = "Maksimum prosjektversjon:";
App::$strings["Minimum PHP version: "] = "Minimum PHP-versjon:";
App::$strings["Requires: "] = "Krever:";
App::$strings["Disabled - version incompatibility"] = "Skrudd av - versjonsinkompatibilitet";
App::$strings["Enter the public git repository URL of the plugin repo."] = "";
App::$strings["Plugin repo git URL"] = "";
App::$strings["Custom repo name"] = "";
App::$strings["(optional)"] = "";
App::$strings["Download Plugin Repo"] = "";
App::$strings["Install new repo"] = "";
App::$strings["Install"] = "Installer";
App::$strings["Manage Repos"] = "";
App::$strings["Installed Plugin Repositories"] = "";
App::$strings["Install a New Plugin Repository"] = "";
App::$strings["Update"] = "Oppdater";
App::$strings["Switch branch"] = "";
App::$strings["No themes found."] = "Ingen temaer er funnet.";
App::$strings["Screenshot"] = "Skjermbilde";
App::$strings["Themes"] = "Temaer";
App::$strings["[Experimental]"] = "[Eksperimentelt]";
App::$strings["[Unsupported]"] = "[Ingen støtte]";
App::$strings["Log settings updated."] = "Logginnstillinger er oppdatert.";
App::$strings["Logs"] = "Logger";
App::$strings["Clear"] = "Tøm";
App::$strings["Debugging"] = "Feilsøking";
App::$strings["Log file"] = "Loggfil";
App::$strings["Must be writable by web server. Relative to your top-level webserver directory."] = "";
App::$strings["Log level"] = "Loggnivå";
App::$strings["New Profile Field"] = "Nytt profilfelt";
App::$strings["Field nickname"] = "Feltets kallenavn";
App::$strings["System name of field"] = "Systemnavnet til feltet";
App::$strings["Input type"] = "Inndata-type";
App::$strings["Field Name"] = "Feltnavn";
App::$strings["Label on profile pages"] = "Merkelapp på profilsider";
App::$strings["Help text"] = "Hjelpetekst";
App::$strings["Additional info (optional)"] = "Tilleggsinformasjon (valgfritt)";
App::$strings["Field definition not found"] = "Feltdefinisjonen ble ikke funnet";
App::$strings["Edit Profile Field"] = "Endre profilfelt";
App::$strings["Profile Fields"] = "";
App::$strings["Basic Profile Fields"] = "";
App::$strings["Advanced Profile Fields"] = "";
App::$strings["(In addition to basic fields)"] = "";
App::$strings["All available fields"] = "";
App::$strings["Custom Fields"] = "";
App::$strings["Create Custom Field"] = "";
App::$strings["App installed."] = "App installert.";
App::$strings["Malformed app."] = "Feil oppsett for app-en.";
App::$strings["Embed code"] = "Innbyggingskode";
App::$strings["Edit App"] = "Endre app";
App::$strings["Create App"] = "Lag app";
App::$strings["Name of app"] = "Navn på app";
App::$strings["Location (URL) of app"] = "Plassering (URL) til app";
App::$strings["Photo icon URL"] = "Bildeikon URL";
App::$strings["80 x 80 pixels - optional"] = "80 x80 pixler - valgfritt";
App::$strings["Categories (optional, comma separated list)"] = "";
App::$strings["Version ID"] = "Versjons-ID";
App::$strings["Price of app"] = "Pris på app";
App::$strings["Location (URL) to purchase app"] = "Plassering (URL) for å kjøpe app";
App::$strings["Select a bookmark folder"] = "Velg en bokmerkemappe";
App::$strings["Save Bookmark"] = "Lagre bokmerke";
App::$strings["URL of bookmark"] = "URL-en til bokmerket";
App::$strings["Or enter new bookmark folder name"] = "Eller skriv nytt navn på bokmerkemappe";
App::$strings["Maximum daily site registrations exceeded. Please try again tomorrow."] = "Antallet daglige registreringer ved nettstedet er overskredet. Vær vennlig å prøve igjen imorgen.";
App::$strings["Please indicate acceptance of the Terms of Service. Registration failed."] = "Vennligst angi at tjenesteavtalen er akseptert. Registrering mislyktes.";
App::$strings["Passwords do not match."] = "Passordene er ikke like.";
App::$strings["Registration successful. Please check your email for validation instructions."] = "Registreringen er vellykket. Vennligst sjekk e-posten din for å bekrefte opprettelsen.";
App::$strings["Your registration is pending approval by the site owner."] = "Din registrering venter på godkjenning av nettstedets eier.";
App::$strings["Your registration can not be processed."] = "Din registrering kan ikke behandles.";
App::$strings["Registration on this hub is disabled."] = "Registrering ved dette nettstedet er skrudd av.";
App::$strings["Registration on this hub is by approval only."] = "Registrering ved dette nettstedet skjer på godkjenning.";
App::$strings["<a href=\"pubsites\">Register at another affiliated hub.</a>"] = "<a href=\"pubsites\">Registrer ved et annet tilsluttet nettsted.</a>";
App::$strings["This site has exceeded the number of allowed daily account registrations. Please try again tomorrow."] = "Dette nettstedet har overskredet antallet tillate kontoregistreringer per dag. Vennligst prøv igjen imorgen.";
App::$strings["Terms of Service"] = "Tjenesteavtale";
App::$strings["I accept the %s for this website"] = "Jeg godtar %s for dette nettstedet";
App::$strings["I am over 13 years of age and accept the %s for this website"] = "Jeg er over 13 år gammel og aksepterer %s for dette nettstedet.";
App::$strings["Your email address"] = "Din e-postadresse";
App::$strings["Choose a password"] = "Velg et passord";
App::$strings["Please re-enter your password"] = "Vennligst skriv ditt passord en gang til";
App::$strings["Please enter your invitation code"] = "Vennligst skriv din invitasjonskode";
App::$strings["no"] = "nei";
App::$strings["yes"] = "ja";
App::$strings["Membership on this site is by invitation only."] = "Medlemskap ved dette nettstedet skjer kun via invitasjon.";
App::$strings["Register"] = "Registrer";
App::$strings["Proceed to create your first channel"] = "Gå videre for å lage din første kanal";
App::$strings["Please login."] = "Vennligst logg inn.";
App::$strings["Account removals are not allowed within 48 hours of changing the account password."] = "Sletting av kontoer er ikke tillatt innen 48 timer etter endring av kontopassordet.";
App::$strings["Remove This Account"] = "Slett denne kontoen";
App::$strings["WARNING: "] = "ADVARSEL:";
App::$strings["This account and all its channels will be completely removed from the network. "] = "Denne kontoen og alle dens kanaler vil bli fullstendig fjernet fra nettverket.";
App::$strings["This action is permanent and can not be undone!"] = "Denne handlingen er permanent og kan ikke angres!";
App::$strings["Please enter your password for verification:"] = "Vennligst skriv ditt passord for å få bekreftelse:";
App::$strings["Remove this account, all its channels and all its channel clones from the network"] = "Slett denne kontoen, alle dens kanaler og alle dens kanalkloner fra dette nettverket";
App::$strings["By default only the instances of the channels located on this hub will be removed from the network"] = "Som standard vil bare forekomster av kanalene lokalisert på denne hubben bli slettet fra nettverket";
App::$strings["Remove Account"] = "Slett konto";
App::$strings["Channel removals are not allowed within 48 hours of changing the account password."] = "Fjerning av kanaler er ikke tillatt innen 48 timer etter endring av kontopassordet.";
App::$strings["Remove This Channel"] = "Fjern denne kanalen";
App::$strings["This channel will be completely removed from the network. "] = "Denne kanalen vil bli fullstendig fjernet fra nettverket.";
App::$strings["Remove this channel and all its clones from the network"] = "Fjern denne kanalen og alle dens kloner fra nettverket";
App::$strings["By default only the instance of the channel located on this hub will be removed from the network"] = "Som standard vil bare forekomsten av denne kanalen lokalisert på denne hubben bli fjernet fra nettverket";
App::$strings["Remove Channel"] = "Fjern kanal";
App::$strings["We encountered a problem while logging in with the OpenID you provided. Please check the correct spelling of the ID."] = "Vi støtte på et problem under innloggingen med din OpenID. Vennligst sjekk at ID-en er stavet riktig.";
App::$strings["The error message was:"] = "Feilmeldingen var:";
App::$strings["Authentication failed."] = "Autentisering mislyktes.";
App::$strings["Remote Authentication"] = "Fjernautentisering";
App::$strings["Enter your channel address (e.g. channel@example.com)"] = "Skriv din kanaladresse (for eksempel channel@exampel.com)";
App::$strings["Authenticate"] = "Autentiser";
App::$strings["Items tagged with: %s"] = "Elementer merket med: %s";
App::$strings["Search results for: %s"] = "Søkeresultater for: %s";
App::$strings["No service class restrictions found."] = "Ingen restriksjoner er funnet i tjenesteklasse.";
App::$strings["Name is required"] = "Navn er påkrevd";
App::$strings["Key and Secret are required"] = "Nøkkel og hemmelighet er påkrevd";
App::$strings["Not valid email."] = "Ikke gyldig e-post.";
App::$strings["Protected email address. Cannot change to that email."] = "Beskyttet e-postadresse. Kan ikke endre til den e-postadressen.";
App::$strings["System failure storing new email. Please try again."] = "Systemfeil ved lagring av ny e-post. Vennligst prøv igjen.";
App::$strings["Password verification failed."] = "Passordbekreftelsen mislyktes.";
App::$strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Passordene stemmer ikke overens. Passord uforandret.";
App::$strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Tomme passord er ikke tillatt. Passord uforandret.";
App::$strings["Password changed."] = "Passord endret.";
App::$strings["Password update failed. Please try again."] = "Passord oppdatering mislyktes. Vennligst prøv igjen.";
App::$strings["Settings updated."] = "Innstillinger oppdatert.";
App::$strings["Add application"] = "Legg til program";
App::$strings["Name of application"] = "Navn på program";
App::$strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
App::$strings["Automatically generated - change if desired. Max length 20"] = "Automatisk laget - kan endres om du vil. Største lengde 20";
App::$strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
App::$strings["Redirect"] = "Omdirigering";
App::$strings["Redirect URI - leave blank unless your application specifically requires this"] = "Omdirigerings-URI - la stå tomt hvis ikke ditt program spesifikt krever dette";
App::$strings["Icon url"] = "Ikon-URL";
App::$strings["Optional"] = "Valgfritt";
App::$strings["Application not found."] = "Programmet ble ikke funnet.";
App::$strings["Connected Apps"] = "Tilkoblede app-er";
App::$strings["Client key starts with"] = "Klientnøkkel starter med";
App::$strings["No name"] = "Ikke noe navn";
App::$strings["Remove authorization"] = "Fjern tillatelse";
App::$strings["No feature settings configured"] = "Ingen funksjonsinnstillinger er konfigurert";
App::$strings["Feature/Addon Settings"] = "Funksjons-/Tilleggsinnstillinger";
App::$strings["Account Settings"] = "Kontoinnstillinger";
App::$strings["Current Password"] = "Nåværende passord";
App::$strings["Enter New Password"] = "Skriv nytt passord";
App::$strings["Confirm New Password"] = "Bekreft nytt passord";
App::$strings["Leave password fields blank unless changing"] = "La passordfeltene stå blanke om det ikke skal endres";
App::$strings["Email Address:"] = "E-postadresse:";
App::$strings["Remove this account including all its channels"] = "Slett denne kontoen inkludert alle dens kanaler";
App::$strings["Additional Features"] = "Ekstra funksjoner";
App::$strings["Connector Settings"] = "Koblingsinnstillinger";
App::$strings["No special theme for mobile devices"] = "Ikke noe spesielt tema for mobile enheter";
App::$strings["%s - (Experimental)"] = "%s - (Eksperimentelt)";
App::$strings["Display Settings"] = "Visningsinnstillinger";
App::$strings["Theme Settings"] = "Temainnstillinger";
App::$strings["Custom Theme Settings"] = "Tilpassede temainnstillinger";
App::$strings["Content Settings"] = "Innholdsinnstillinger";
App::$strings["Display Theme:"] = "Visningstema:";
App::$strings["Mobile Theme:"] = "Mobiltema:";
App::$strings["Preload images before rendering the page"] = "Last inn bildene før gjengivelsen av siden";
App::$strings["The subjective page load time will be longer but the page will be ready when displayed"] = "Den personlige opplevelsen av lastetiden vil være lenger, men siden vil være klar når den vises";
App::$strings["Enable user zoom on mobile devices"] = "Skru på brukerstyrt zoom på mobile enheter";
App::$strings["Update browser every xx seconds"] = "Oppdater nettleser hvert xx sekunder";
App::$strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Minimum 10 sekunder, ikke noe maksimum";
App::$strings["Maximum number of conversations to load at any time:"] = "Maksimalt antall samtaler å laste samtidig:";
App::$strings["Maximum of 100 items"] = "Maksimum 100 elementer";
App::$strings["Show emoticons (smilies) as images"] = "Vis emoticons (smilefjes) som bilder";
App::$strings["Link post titles to source"] = "Lenk innleggets tittel til kilden";
App::$strings["System Page Layout Editor - (advanced)"] = "Systemsidens layoutbehandler - (avansert)";
App::$strings["Use blog/list mode on channel page"] = "Bruk blogg-/listemodus på kanalsiden";
App::$strings["(comments displayed separately)"] = "(kommentarer vist separat)";
App::$strings["Use blog/list mode on grid page"] = "Bruk blogg-/liste-modus på nettverkssiden";
App::$strings["Channel page max height of content (in pixels)"] = "Kanalsidens makshøyde for innhold (i pixler)";
App::$strings["click to expand content exceeding this height"] = "klikk for å utvide innhold som overstiger denne høyden";
App::$strings["Grid page max height of content (in pixels)"] = "Nettverkssidens makshøyde for innhold (i piksler)";
App::$strings["Nobody except yourself"] = "Ingen unntatt deg selv";
App::$strings["Only those you specifically allow"] = "Bare de du spesifikt tillater";
App::$strings["Approved connections"] = "Godkjente forbindelser";
App::$strings["Any connections"] = "Enhver forbindelse";
App::$strings["Anybody on this website"] = "Enhver ved dette nettstedet";
App::$strings["Anybody in this network"] = "Enhver i dette nettverket";
App::$strings["Anybody authenticated"] = "Enhver som er autentisert";
App::$strings["Anybody on the internet"] = "Enhver på Internett";
App::$strings["Publish your default profile in the network directory"] = "Publiser din standardprofil i nettverkskatalogen";
App::$strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Tillat oss å foreslå deg som en mulig venn til nye medlemmer?";
App::$strings["Your channel address is"] = "Din kanaladresse er";
App::$strings["Channel Settings"] = "Kanalinnstillinger";
App::$strings["Basic Settings"] = "Grunninnstillinger";
App::$strings["Full Name:"] = "Fullt navn:";
App::$strings["Your Timezone:"] = "Din tidssone:";
App::$strings["Default Post Location:"] = "Standard plassering ved innlegg:";
App::$strings["Geographical location to display on your posts"] = "Geografisk plassering som vises på dine innlegg";
App::$strings["Use Browser Location:"] = "Bruk nettleseren sin plassering:";
App::$strings["Adult Content"] = "Voksent innhold";
App::$strings["This channel frequently or regularly publishes adult content. (Please tag any adult material and/or nudity with #NSFW)"] = "Denne kanalen vil ofte eller jevnlig publisere voksent innhold. (Vennligst merk alt voksent materiale og/eller nakenhet med #NSFW)";
App::$strings["Security and Privacy Settings"] = "Sikkerhets- og personverninnstillinger";
App::$strings["Your permissions are already configured. Click to view/adjust"] = "Dine tillatelser er allerede satt. Klikk for å se/justere.";
App::$strings["Hide my online presence"] = "Skjul min tilstedeværelse online";
App::$strings["Prevents displaying in your profile that you are online"] = "Forhindrer visning på din profil av at du er online ";
App::$strings["Simple Privacy Settings:"] = "Enkle personverninnstillinger:";
App::$strings["Very Public - <em>extremely permissive (should be used with caution)</em>"] = "Svært offentlig - <em>ekstremt åpent (bør brukes med varsomhet)</em>";
App::$strings["Typical - <em>default public, privacy when desired (similar to social network permissions but with improved privacy)</em>"] = "Typisk - <em>standard er offentlig, personvern når ønsket (likner på tillatelser i sosiale nettverk, men med forbedret personvern)</em>";
App::$strings["Private - <em>default private, never open or public</em>"] = "Privat - <em>standard er privat, aldri åpen eller offentlig</em>";
App::$strings["Blocked - <em>default blocked to/from everybody</em>"] = "Blokkert - <em>standard blokkert til/fra alle</em>";
App::$strings["Allow others to tag your posts"] = "Tillat andre å merke dine innlegg";
App::$strings["Often used by the community to retro-actively flag inappropriate content"] = "Ofte brukt av fellesskapet for å merke upassende innhold i etterkant";
App::$strings["Advanced Privacy Settings"] = "Avanserte personverninnstillinger";
App::$strings["Expire other channel content after this many days"] = "Annet kanal innhold utløper etter så mange dager";
App::$strings["0 or blank to use the website limit."] = "";
App::$strings["This website expires after %d days."] = "";
App::$strings["This website does not expire imported content."] = "";
App::$strings["The website limit takes precedence if lower than your limit."] = "";
App::$strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Maksimalt antall venneforespørsler per dag:";
App::$strings["May reduce spam activity"] = "Kan redusere søppelpostaktivitet";
App::$strings["Default Post and Publish Permissions"] = "";
App::$strings["Use my default audience setting for the type of object published"] = "";
App::$strings["Channel permissions category:"] = "Kategori med kanaltillatelser:";
App::$strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Maksimalt antall private meldinger per dag fra ukjente personer:";
App::$strings["Useful to reduce spamming"] = "Nyttig for å redusere søppelpost";
App::$strings["Notification Settings"] = "Varslingsinnstillinger";
App::$strings["By default post a status message when:"] = "Legg inn en statusmelding når du:";
App::$strings["accepting a friend request"] = "aksepterer en venneforespørsel";
App::$strings["joining a forum/community"] = "blir med i et forum/miljø";
App::$strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "gjør en <em>interessant</em> profilendring";
App::$strings["Send a notification email when:"] = "Send en varsel-e-post når:";
App::$strings["You receive a connection request"] = "Du har mottatt en forespørsel om forbindelse";
App::$strings["Your connections are confirmed"] = "Dine forbindelser er bekreftet";
App::$strings["Someone writes on your profile wall"] = "Noen skriver på din profilvegg";
App::$strings["Someone writes a followup comment"] = "Noen skriver en oppfølgende kommentar";
App::$strings["You receive a private message"] = "Du mottar en privat melding";
App::$strings["You receive a friend suggestion"] = "Du mottok et venneforslag";
App::$strings["You are tagged in a post"] = "Du merkes i et innlegg";
App::$strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "Du ble prikket/oppildnet/og så vider i et innlegg";
App::$strings["Show visual notifications including:"] = "Vis visuelle varslinger om:";
App::$strings["Unseen grid activity"] = "Usett nettverksaktivitet";
App::$strings["Unseen channel activity"] = "Usett kanalaktivitet";
App::$strings["Unseen private messages"] = "Usette private meldinger";
App::$strings["Recommended"] = "Anbefalt";
App::$strings["Upcoming events"] = "Kommende hendelser";
App::$strings["Events today"] = "Hendelser idag";
App::$strings["Upcoming birthdays"] = "Kommende fødselsdager";
App::$strings["Not available in all themes"] = "Ikke tilgjengelig i alle temaer";
App::$strings["System (personal) notifications"] = "System (personlige) varslinger";
App::$strings["System info messages"] = "System infomeldinger";
App::$strings["System critical alerts"] = "System kritiske varsel";
App::$strings["New connections"] = "Nye forbindelser";
App::$strings["System Registrations"] = "Systemregistreringer";
App::$strings["Also show new wall posts, private messages and connections under Notices"] = "Vis også nye vegginnlegg, private meldinger og forbindelser under Varsler";
App::$strings["Notify me of events this many days in advance"] = "Varsle meg om hendelser dette antall dager på forhånd";
App::$strings["Must be greater than 0"] = "Må være større enn 0";
App::$strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Avanserte innstillinger for konto/sidetype";
App::$strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Endre oppførselen til denne kontoen i spesielle situasjoner";
App::$strings["Please enable expert mode (in <a href=\"settings/features\">Settings > Additional features</a>) to adjust!"] = "Vennligst skru på ekspertmodus (under <a href=\"settings/features\">Innstillinger > Ekstra funksjoner</a>) for å justere!";
App::$strings["Miscellaneous Settings"] = "Diverse innstillinger";
App::$strings["Default photo upload folder"] = "Standard mappe for opplasting av bilder";
App::$strings["%Y - current year, %m - current month"] = "%Y - nåværende år, %m - nåværende måned";
App::$strings["Default file upload folder"] = "Standard mappe for opplasting av filer";
App::$strings["Personal menu to display in your channel pages"] = "Personlig meny som kan vises på dine kanalsider";
App::$strings["Remove this channel."] = "Fjern denne kanalen.";
App::$strings["Firefox Share \$Projectname provider"] = "\$Projectname Firefox Share tilbyder";
App::$strings["Start calendar week on monday"] = "Start uken med mandag i kalenderen";
App::$strings["\$Projectname Server - Setup"] = "\$Projectname-tjener - oppsett";
App::$strings["Could not connect to database."] = "Fikk ikke kontakt med databasen.";
App::$strings["Could not connect to specified site URL. Possible SSL certificate or DNS issue."] = "Fikk ikke kontakt med det angitte nettstedets URL. Problemet kan muligens skyldes SSL-sertifikatet eller DNS.";
App::$strings["Could not create table."] = "Kunne ikke lage tabellen.";
App::$strings["Your site database has been installed."] = "Databasen til ditt nettsted har blitt installert.";
App::$strings["You may need to import the file \"install/schema_xxx.sql\" manually using a database client."] = "Du må kanskje importere filen \"install/schmea_xxx.sql\" manuelt ved å bruke en databaseklient.";
App::$strings["Please see the file \"install/INSTALL.txt\"."] = "Vennligst les filen \"install/INSTALL.txt\".";
App::$strings["System check"] = "Systemsjekk";
App::$strings["Check again"] = "Sjekk igjen";
App::$strings["Database connection"] = "Databaseforbindelse";
App::$strings["In order to install \$Projectname we need to know how to connect to your database."] = "For å installere \$Projectname må du oppgi hvordan din database kan kontaktes.";
App::$strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Vennligst kontakt din nettstedstilbyder eller nettstedsadministrator hvis du har spørsmål om disse innstillingene.";
App::$strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "Databasen du oppgir nedenfor må finnes på forhånd. Hvis den ikke finnes, vennligst lag den før du fortsetter.";
App::$strings["Database Server Name"] = "Navn på databasetjener";
App::$strings["Default is 127.0.0.1"] = "Standard er 127.0.0.1";
App::$strings["Database Port"] = "Databaseport";
App::$strings["Communication port number - use 0 for default"] = "Kommunikasjonsportnummer - bruk 0 for standard";
App::$strings["Database Login Name"] = "Database innloggingsnavn";
App::$strings["Database Login Password"] = "Database innloggingspassord";
App::$strings["Database Name"] = "Databasenavn";
App::$strings["Database Type"] = "Databasetype";
App::$strings["Site administrator email address"] = "E-postadressen til administrator ved nettstedet";
App::$strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "Din konto sin e-postadresse må være lik denne for å kunne bruke web-administrasjonspanelet.";
App::$strings["Website URL"] = "Nettstedets URL";
App::$strings["Please use SSL (https) URL if available."] = "Vennligst bruk SSL (https) URL hvis tilgjengelig.";
App::$strings["Please select a default timezone for your website"] = "Vennligst velg en standard tidssone for ditt nettsted";
App::$strings["Site settings"] = "Nettstedets innstillinger";
App::$strings["Enable \$Projectname <strong>advanced</strong> features?"] = "Skru på <strong>avanserte</strong egenskaper i \$Projectname ?";
App::$strings["Some advanced features, while useful - may be best suited for technically proficient audiences"] = "Noen avanserte egenskaper, som - selv om de er nyttige - kanskje passer bedre for et teknisk kyndig publikum. ";
App::$strings["PHP version 5.5 or greater is required."] = "";
App::$strings["PHP version"] = "";
App::$strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "Fant ikke en kommandolinjeversjon av PHP i webtjenerens sti (PATH).";
App::$strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron."] = "Hvis du ikke har en kommandolinjeversjon av PHP installert på tjeneren, så vil du ikke kunne kjøre bakgrunnshenting via cron.";
App::$strings["PHP executable path"] = "PHP-kjørefilens sti";
App::$strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Skriv full sti til kjørefilen for PHP. Du kan la denne stå blank for å fortsette installasjonen.";
App::$strings["Command line PHP"] = "Kommandolinje PHP";
App::$strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "Kommandolinjeversjonen av PHP på ditt system har ikke \"register_argc_argv\" påskrudd.";
App::$strings["This is required for message delivery to work."] = "Dette er påkrevd for at meldingslevering skal virke.";
App::$strings["PHP register_argc_argv"] = "PHP register_argc_argv";
App::$strings["Your max allowed total upload size is set to %s. Maximum size of one file to upload is set to %s. You are allowed to upload up to %d files at once."] = "Den største totale opplastingsstørrelsen du er tillatt er satt til %s. Filstørrelsen på en enkelt fil er satt til å maksimalt være %s. Du har lov til å laste opp inntil %d filer samtidig.";
App::$strings["You can adjust these settings in the servers php.ini."] = "Du kan justere disse innstillingene i tjenerens php.ini.";
App::$strings["PHP upload limits"] = "PHP opplastingsgrenser";
App::$strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Feil: \"openssl_pkey_new\"-funksjonen på dette systemet er ikke i stand til å lage krypteringsnøkler";
App::$strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Ved kjøring på Windows, vennligst se \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
App::$strings["Generate encryption keys"] = "Lag krypteringsnøkler";
App::$strings["libCurl PHP module"] = "libCurl PHP-modul";
App::$strings["GD graphics PHP module"] = "GD graphics PHP-modul";
App::$strings["OpenSSL PHP module"] = "OpenSSL PHP-modul";
App::$strings["mysqli or postgres PHP module"] = "MySQLi eller Postgres PHP modul";
App::$strings["mb_string PHP module"] = "mb_string PHP-modul";
App::$strings["mcrypt PHP module"] = "mcrypt PHP-modul";
App::$strings["xml PHP module"] = "XML PHP modul";
App::$strings["Apache mod_rewrite module"] = "Apache mod_rewrite-modul";
App::$strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Feil: Apache web-tjenerens mod-rewrite-modul er påkrevd, men ikke installert.";
App::$strings["proc_open"] = "proc_open";
App::$strings["Error: proc_open is required but is either not installed or has been disabled in php.ini"] = "Feil: proc_open er påkrevd, men er enten ikke installert eller har blitt avskrudd i php.ini";
App::$strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Feil: libCURL PHP-modul er påkrevd, men er ikke installert.";
App::$strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Feil: GD graphics PHP-modul med JPEG-støtte er påkrevd, men er ikke installert.";
App::$strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Feil: openssl PHP-modul er påkrevd, men er ikke installert.";
App::$strings["Error: mysqli or postgres PHP module required but neither are installed."] = "Feil: mysqli eller postgres PHP modul er påkrevd, men ingen av dem er installert.";
App::$strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Feil: mb_string PHP-modul er påkrevd, men er ikke installert.";
App::$strings["Error: mcrypt PHP module required but not installed."] = "Feil: mcrypt PHP-modul er påkrevd, men er ikke installert.";
App::$strings["Error: xml PHP module required for DAV but not installed."] = "Feil: XML PHP modul er påkrevet for DAV, men den er ikke installert.";
App::$strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "Web-installasjonen må kunne lage en fil kalt \".htconfig.php\" i toppkatalogen til web-tjeneren din, men dette får den ikke til.";
App::$strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Dette er oftest tillatelsesinnstilling, ettersom webtjeneren kanskje kan skrive til filer i din mappe - selv om du kan.";
App::$strings["At the end of this procedure, we will give you a text to save in a file named .htconfig.php in your Red top folder."] = "På slutten av denne prosedyren vil vi gi deg en tekst til å lagre i en fil kalt .htconfig.php i toppkatalogen til din Red.";
App::$strings["You can alternatively skip this procedure and perform a manual installation. Please see the file \"install/INSTALL.txt\" for instructions."] = "Alternativt, så kan du hoppe over denne prosedyren og gjennomføre en manuell installasjon. Vennligst se filen \"install/INSTALL.txt\" for instruksjoner.";
App::$strings[".htconfig.php is writable"] = ".htconfig.php kan skrives til";
App::$strings["Red uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Red bruker malmotoren Smarty3 for å gjengi sine webvisninger. Smarty3 kompilerer malene om til PHP for å framskynde gjengivelsen.";
App::$strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory %s under the top level web folder."] = "";
App::$strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "Vennligst sikre at brukeren som din web-tjeneste kjører som (for eksempel www-data) har skrivetilgang til denne katalogen.";
App::$strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to %s only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Merknad: som et sikkerhetstiltak bør du bare gi webtjerenn skrivetilgang til %s - ikke til malfilene (.tpl) som den inneholder.";
App::$strings["%s is writable"] = "%s kan skrives til";
App::$strings["Red uses the store directory to save uploaded files. The web server needs to have write access to the store directory under the Red top level folder"] = "Red bruker lagringsmappen for å lagre opplastede filer. Webtjeneren trenger å ha skrivetilgang til lagringsmappen under Red sin toppnivåmappe.";
App::$strings["store is writable"] = "lageret kan skrives til";
App::$strings["SSL certificate cannot be validated. Fix certificate or disable https access to this site."] = "SSL-sertifikatet kan ikke kontrolleres. Fiks sertifikatet eller skru av https tilgang til dette nettstedet.";
App::$strings["If you have https access to your website or allow connections to TCP port 443 (the https: port), you MUST use a browser-valid certificate. You MUST NOT use self-signed certificates!"] = "Hvis du har HTTPS-tilgang til ditt nettsted eller tillater forbindelser til TCP port 443 (HTTPS-porten), så MÅ du bruke nettlesergodkjent sertifkater. Du MÅ IKKE bruke egensignert sertifikater!";
App::$strings["This restriction is incorporated because public posts from you may for example contain references to images on your own hub."] = "Denne begrensningen er tatt inn fordi offentlige innlegg fra deg kan for eksempel inneholde referanser til bilder på din egen hub.";
App::$strings["If your certificate is not recognized, members of other sites (who may themselves have valid certificates) will get a warning message on their own site complaining about security issues."] = "Hvis sertifikatet ditt ikke gjenkjennes, så vil medlemmer på andre nettsteder (som selv kan ha godkjente sertifikater) få en beskjed med en advarsel på deres eget nettsted som klager over sikkerhetsproblemer.";
App::$strings["This can cause usability issues elsewhere (not just on your own site) so we must insist on this requirement."] = "Dette kan gi problemer med brukervennlighet (ikke bare på ditt eget nettsted), så vi må insistere på dette kravet.";
App::$strings["Providers are available that issue free certificates which are browser-valid."] = "Det finnes tilbydere som utsteder gratis sertifikater som er gyldige i nettlesere.";
App::$strings["SSL certificate validation"] = "SSL sertifikat-kontroll";
App::$strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration.Test: "] = "URL omskriving (rewrite) i .htaccess virker ikke. Sjekk konfigurasjonen til tjeneren din. Test:";
App::$strings["Url rewrite is working"] = "URL rewrite virker";
App::$strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "Databasekonfigurasjonsfilen \".htconfig.php\" kunne ikke skrives. Vennligst bruk den medfølgende teksten for å lage en konfigurasjonsfil i toppkatalogen av din web-tjener.";
App::$strings["Errors encountered creating database tables."] = "Feil oppstod under opprettelsen av databasetabeller.";
App::$strings["<h1>What next</h1>"] = "<h1>Hva gjenstår</h1>";
App::$strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "VIKTIG: Du må [manuelt] sette opp en automatisert tidfestet oppgave til bakgrunnshenteren.";
App::$strings["Files: shared with me"] = "Filer: delt med meg";
App::$strings["NEW"] = "NY";
App::$strings["Remove all files"] = "Fjern alle filer";
App::$strings["Remove this file"] = "Fjern denne filen";
App::$strings["Version %s"] = "Versjon %s";
App::$strings["Installed plugins/addons/apps:"] = "Installerte tilleggsfunksjoner/tillegg/apper:";
App::$strings["No installed plugins/addons/apps"] = "Ingen installerte tilleggsfunksjoner/tillegg/apper";
App::$strings["This is a hub of \$Projectname - a global cooperative network of decentralized privacy enhanced websites."] = "Dette er en \$Projectname-hub - et globalt samhandlende nettverk av desentraliserte nettsteder med innbygget personvern.";
App::$strings["Tag: "] = "Merkelapp:";
App::$strings["Last background fetch: "] = "Siste innhenting i bakgrunnen:";
App::$strings["Current load average: "] = "Gjeldende belastningsgjennomsnitt:";
App::$strings["Running at web location"] = "Kjører på webplasseringen";
App::$strings["Please visit <a href=\"http://hubzilla.org\">hubzilla.org</a> to learn more about \$Projectname."] = "Vennligst besøk <a href=\"http://hubzilla.org\">hubzilla.org</a> for å lære mer om \$Projectname.";
App::$strings["Bug reports and issues: please visit"] = "Feilmeldinger og feilretting: vennligst besøk";
App::$strings["\$projectname issues"] = "\$projectname problemer";
App::$strings["Suggestions, praise, etc. - please email \"redmatrix\" at librelist - dot com"] = "Forslag, ros og så videre - vennligst e-post \"redmatrix\" hos librelist - punktum com";
App::$strings["Site Administrators"] = "Nettstedsadministratorer";
App::$strings["Failed to create source. No channel selected."] = "Mislyktes med å lage kilde. Ingen kanal er valgt.";
App::$strings["Source created."] = "Kilden er laget.";
App::$strings["Source updated."] = "Kilden er oppdatert.";
App::$strings["*"] = "*";
App::$strings["Channel Sources"] = "Kanalkilder";
App::$strings["Manage remote sources of content for your channel."] = "Håndtere eksterne innholdskilder til din kanal.";
App::$strings["New Source"] = "Ny kilde";
App::$strings["Import all or selected content from the following channel into this channel and distribute it according to your channel settings."] = "Importer alt eller et utvalgt av innhold fra følgende kanal inn i denne kanalen og distribuer det i henhold til dine egne kanalinnstillinger.";
App::$strings["Only import content with these words (one per line)"] = "Bare importer innhold med disse ordene (ett ord per linje)";
App::$strings["Leave blank to import all public content"] = "La stå tomt for å importere alt offentlig innhold";
App::$strings["Channel Name"] = "Kanalnavn";
App::$strings["Add the following categories to posts imported from this source (comma separated)"] = "";
App::$strings["Source not found."] = "Kilden ble ikke funnet.";
App::$strings["Edit Source"] = "Endre kilde";
App::$strings["Delete Source"] = "Slett kilde";
App::$strings["Source removed"] = "Kilden er fjernet";
App::$strings["Unable to remove source."] = "Ikke i stand til å fjerne kilde.";
App::$strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s følger %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["%1\$s stopped following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s stopped å følge %2\$s sin %3\$s";
App::$strings["No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours."] = "Ingen forslag tilgjengelige. Hvis dette er et nytt nettsted, vennligst prøv igjen om 24 timer.";
App::$strings["Ignore/Hide"] = "Ignorer/Skjul";
App::$strings["post"] = "innlegg";
App::$strings["comment"] = "kommentar";
App::$strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s merket %3\$s til %2\$s med %4\$s";
App::$strings["Tag removed"] = "Merkelapp fjernet";
App::$strings["Remove Item Tag"] = "Fjern merkelapp fra element";
App::$strings["Select a tag to remove: "] = "Velg merkelapp å fjerne:";
App::$strings["Thing updated"] = "Tingen er oppdatert";
App::$strings["Object store: failed"] = "Objektlagring: mislyktes";
App::$strings["Thing added"] = "Ting lagt til";
App::$strings["OBJ: %1\$s %2\$s %3\$s"] = "OBJ: %1\$s %2\$s %3\$s";
App::$strings["Show Thing"] = "Vis ting";
App::$strings["item not found."] = "element ble ikke funnet.";
App::$strings["Edit Thing"] = "Endre ting";
App::$strings["Select a profile"] = "Velg en profil";
App::$strings["Post an activity"] = "Legg inn en aktivitet";
App::$strings["Only sends to viewers of the applicable profile"] = "Sender bare til seere av den aktuelle profilen";
App::$strings["Name of thing e.g. something"] = "Navn på ting for eksempel noe";
App::$strings["URL of thing (optional)"] = "URL til ting (valgfritt)";
App::$strings["URL for photo of thing (optional)"] = "URL til bilde av ting (valgfritt)";
App::$strings["Add Thing to your Profile"] = "Legg til ting i din profil";
App::$strings["Export Channel"] = "Eksporter kanal";
App::$strings["Export your basic channel information to a file. This acts as a backup of your connections, permissions, profile and basic data, which can be used to import your data to a new server hub, but does not contain your content."] = "Eksporter grunnleggende informasjon om kanalen din til en fil. Denne er en sikkerhetskopi av dine forbindelser, tillatelser, profil og grunnleggende data, som kan brukes til å importere dine data til en ny hub, men den tar ikke med innholdet.";
App::$strings["Export Content"] = "Eksporter innhold";
App::$strings["Export your channel information and recent content to a JSON backup that can be restored or imported to another server hub. This backs up all of your connections, permissions, profile data and several months of posts. This file may be VERY large. Please be patient - it may take several minutes for this download to begin."] = "Eksporter din kanalinformasjon og det nyeste innholdet til en JSON-sikkerhetskopi, som kan gjenopprettes eller importeres til en annen hub. Denne lager en sikkerhetskopi av alle dine forbindelser, tillatelser, profildata og flere måneder av innholdet ditt. Denne filen kan være SVÆRT stor. Vennligst vær tålmodig - det kan ta flere minutter før denne nedlastningen begynner.";
App::$strings["Export your posts from a given year."] = "Eksporter dine innlegg fra et bestemt år";
App::$strings["You may also export your posts and conversations for a particular year or month. Adjust the date in your browser location bar to select other dates. If the export fails (possibly due to memory exhaustion on your server hub), please try again selecting a more limited date range."] = "Du kan også eksportere dine innlegg og samtaler for et bestemt år eller måned. Juster datoen i din nettlesers adresselinje for å velge andre datoer. Hvis eksporten feiler (muligens på grunn av utilstrekkelig minne på din hub), vennligst prøv igjen med et mer begrenset datoområde.";
App::$strings["To select all posts for a given year, such as this year, visit <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>"] = "For å velge alle innlegg for et gitt år, slik som iår, besøk <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>";
App::$strings["To select all posts for a given month, such as January of this year, visit <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>"] = "For å velge alle innlegg fra en gitt måned, slik som januar i år, besøk <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>";
App::$strings["These content files may be imported or restored by visiting <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a> on any site containing your channel. For best results please import or restore these in date order (oldest first)."] = "Disse innholdsfilene kan importeres eller gjenopprettes ved å besøke <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a> på ethvert nettsted som inneholder din kanal. For best resultat, vennligst importer eller gjenopprett disse etter dato (eldste først).";
App::$strings["No connections."] = "Ingen forbindelser.";
App::$strings["Visit %s's profile [%s]"] = "Besøk %s sin profil [%s]";
App::$strings["View Connections"] = "Vis forbindelser";
App::$strings["Source of Item"] = "Kilde til element";
App::$strings["Webpages"] = "Websider";
App::$strings["Actions"] = "Handlinger";
App::$strings["Page Link"] = "Sidelenke";
App::$strings["Page Title"] = "Sidetittel";
App::$strings["Xchan Lookup"] = "Xchan oppslag";
App::$strings["Lookup xchan beginning with (or webbie): "] = "Slå opp xchan som begynner med (eller webbie):";
App::$strings["Site Admin"] = "Nettstedsadministrator";
App::$strings["Bug Report"] = "";
App::$strings["View Bookmarks"] = "";
App::$strings["My Chatrooms"] = "";
App::$strings["Firefox Share"] = "";
App::$strings["Remote Diagnostics"] = "";
App::$strings["Suggest Channels"] = "Foreslå kanaler";
App::$strings["Login"] = "Logg inn";
App::$strings["Grid"] = "Nett";
App::$strings["Channel Home"] = "Kanalhjem";
App::$strings["Events"] = "Hendelser";
App::$strings["Directory"] = "Katalog";
App::$strings["Mail"] = "Melding";
App::$strings["Chat"] = "Chat";
App::$strings["Probe"] = "Undersøk";
App::$strings["Suggest"] = "Forreslå";
App::$strings["Random Channel"] = "Tilfeldig kanal";
App::$strings["Invite"] = "Inviter";
App::$strings["Features"] = "Funksjoner";
App::$strings["Post"] = "Innlegg";
App::$strings["Purchase"] = "Kjøp";
App::$strings["Missing room name"] = "Mangler romnavn";
App::$strings["Duplicate room name"] = "Duplikat romnavn";
App::$strings["Invalid room specifier."] = "Ugyldig rom-spesifisering";
App::$strings["Room not found."] = "Rommet ble ikke funnet.";
App::$strings["Room is full"] = "Rommet er fullt";
App::$strings["\$Projectname Notification"] = "\$Projectname varsling";
App::$strings["\$projectname"] = "\$projectname";
App::$strings["Thank You,"] = "Tusen takk,";
App::$strings["%s Administrator"] = "%s administrator";
App::$strings["%s <!item_type!>"] = "%s <!item_type!>";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] New mail received at %s"] = "[Hubzilla:Notify] Ny melding mottatt hos %s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s sent you a new private message at %3\$s."] = "%1\$s, %2\$s sendte deg en ny privat melding på %3\$s.";
App::$strings["%1\$s sent you %2\$s."] = "%1\$s sendte deg %2\$s.";
App::$strings["a private message"] = "en privat melding";
App::$strings["Please visit %s to view and/or reply to your private messages."] = "Vennligst besøk %s for å se og/eller svare på dine private meldinger.";
App::$strings["%1\$s, %2\$s commented on [zrl=%3\$s]a %4\$s[/zrl]"] = "%1\$s, %2\$s kommenterte på [zrl=%3\$s]a %4\$s[/zrl]";
App::$strings["%1\$s, %2\$s commented on [zrl=%3\$s]%4\$s's %5\$s[/zrl]"] = "%1\$s, %2\$s kommenterte på [zrl=%3\$s]%4\$s's %5\$s[/zrl]";
App::$strings["%1\$s, %2\$s commented on [zrl=%3\$s]your %4\$s[/zrl]"] = "%1\$s, %2\$s kommenterte på [zrl=%3\$s]din %4\$s[/zrl]";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] Comment to conversation #%1\$d by %2\$s"] = "[Hubzilla:Notify] Kommentar til samtale #%1\$d av %2\$s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s commented on an item/conversation you have been following."] = "%1\$s, %2\$s kommenterte på et element eller en samtale du følger";
App::$strings["Please visit %s to view and/or reply to the conversation."] = "Vennligst besøk %s for å se og/eller svare i samtalen";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] %s posted to your profile wall"] = "[Hubzilla:Notify] %s skrev et innlegg på din profilvegg";
App::$strings["%1\$s, %2\$s posted to your profile wall at %3\$s"] = "%1\$s, %2\$s skrev et innlegg på din profilvegg på %3\$s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s posted to [zrl=%3\$s]your wall[/zrl]"] = "%1\$s, %2\$s skrev et innlegg på [zrl=%3\$s]din vegg[/zrl]";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] %s tagged you"] = "[Hubzilla:Notify] %s merket deg";
App::$strings["%1\$s, %2\$s tagged you at %3\$s"] = "%1\$s, %2\$s merket deg på %3\$s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s [zrl=%3\$s]tagged you[/zrl]."] = "%1\$s, %2\$s [zrl=%3\$s]merket deg[/zrl].";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] %1\$s poked you"] = "[Hubzilla:Notify] %1\$s prikket deg";
App::$strings["%1\$s, %2\$s poked you at %3\$s"] = "%1\$s, %2\$s dyttet deg på %3\$s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s [zrl=%2\$s]poked you[/zrl]."] = "%1\$s, %2\$s [zrl=%2\$s]dyttet deg[/zrl].";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] %s tagged your post"] = "[Hubzilla:Notify] %s merket ditt innlegg";
App::$strings["%1\$s, %2\$s tagged your post at %3\$s"] = "%1\$s, %2\$s merket ditt innlegg på %3\$s";
App::$strings["%1\$s, %2\$s tagged [zrl=%3\$s]your post[/zrl]"] = "%1\$s, %2\$s merket [zrl=%3\$s]ditt innlegg[/zrl]";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] Introduction received"] = "[Hubzilla:Notify] Introduksjon mottatt";
App::$strings["%1\$s, you've received an new connection request from '%2\$s' at %3\$s"] = "%1\$s, du har mottatt en ny forespørsel om forbindelse fra '%2\$s' hos %3\$s";
App::$strings["%1\$s, you've received [zrl=%2\$s]a new connection request[/zrl] from %3\$s."] = "%1\$s, du mottok [zrl=%2\$s]en ny forespørsel om forbindelse[/zrl] fra %3\$s.";
App::$strings["You may visit their profile at %s"] = "Du kan besøke profilen deres på %s";
App::$strings["Please visit %s to approve or reject the connection request."] = "Vennligst besøk %s for å godkjenne eller avslå forespørselen om forbindelse.";
App::$strings["[Hubzilla:Notify] Friend suggestion received"] = "[Hubzilla:Notify] Venneforslag mottatt";
App::$strings["%1\$s, you've received a friend suggestion from '%2\$s' at %3\$s"] = "%1\$s, du har mottatt en venneforespørsel fra '%2\$s' hos %3\$s";
App::$strings["%1\$s, you've received [zrl=%2\$s]a friend suggestion[/zrl] for %3\$s from %4\$s."] = "%1\$s, du har mottatt [zrl=%2\$s]et venneforslaget[/zrl] angående %3\$s fra %4\$s. ";
App::$strings["Name:"] = "Navn:";
App::$strings["Photo:"] = "Bilde:";
App::$strings["Please visit %s to approve or reject the suggestion."] = "Vennligst besøk %s for å godkjenne eller avslå dette forslaget.";
App::$strings["[Hubzilla:Notify]"] = "[Hubzilla:Notify]";
App::$strings["created a new post"] = "laget et nytt innlegg";
App::$strings["commented on %s's post"] = "kommenterte på %s sitt innlegg";
App::$strings["Private Message"] = "Privat melding";
App::$strings["Select"] = "Velg";
App::$strings["Save to Folder"] = "Lagre i mappe";
App::$strings["I will attend"] = "Jeg vil delta";
App::$strings["I will not attend"] = "Jeg deltar ikke";
App::$strings["I might attend"] = "Jeg vil kanskje delta";
App::$strings["I agree"] = "Jeg er enig";
App::$strings["I disagree"] = "Jeg er uenig";
App::$strings["I abstain"] = "Jeg avstår";
App::$strings["Add Star"] = "Legg til stjerne";
App::$strings["Remove Star"] = "Fjern stjerne";
App::$strings["Toggle Star Status"] = "Skru av og på stjernestatus";
App::$strings["starred"] = "stjernemerket";
App::$strings["Message signature validated"] = "Innleggets signatur er bekreftet";
App::$strings["Message signature incorrect"] = "Innleggets signatur er feil";
App::$strings["Add Tag"] = "Legg til merkelapp";
App::$strings["like"] = "liker";
App::$strings["dislike"] = "misliker";
App::$strings["Share This"] = "Del dette";
App::$strings["share"] = "del";
App::$strings["Delivery Report"] = "Leveringsrapport";
App::$strings["%d comment"] = array(
0 => "%d kommentar",