You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

13 lines
574 B

Ep!:
Soc el servidor web de {{$sitename}};
L'equip de desenvolupament de Hubzilla ha llençat fa poc l'actualització {{$update}},
però quan s'intentava instal·lar, quelcom ha anat terriblement malament.
Això requereix intervenció humana tan aviat com sigui possible.
Contacta una persona de l'equip de desenvolupament si no pots esbrinar com fer-ho
per tu mateix. La meva base de dades pot quedar inservible.
El missatge d'error ha estat el següent: '{{$error}}'.
Disculpes per qualsevol inconvenient,
el teu servidor web en {{$siteurl}}