You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

3356 lines
282 KiB

<?php
if(! function_exists("string_plural_select_ca")) {
function string_plural_select_ca($n){
return ($n != 1);;
}}
App::$rtl = 0;
App::$strings["Can view my channel stream and posts"] = "Pot veure el flux i entrades del meu canal";
App::$strings["Can send me their channel stream and posts"] = "Pot enviar-me el flux i entrades del seu canal";
App::$strings["Can view my default channel profile"] = "Pot veure el perfil del meu canal per defecte";
App::$strings["Can view my connections"] = "Pot veure les meves connexions";
App::$strings["Can view my file storage and photos"] = "Pot veure les meves fotos i arxius";
App::$strings["Can upload/modify my file storage and photos"] = "Pot pujar i modificar els meus fitxers i fotos";
App::$strings["Can view my channel webpages"] = "Pot veure les pàgines web del meu canal";
App::$strings["Can view my wiki pages"] = "Por veure les meves pàgines wiki";
App::$strings["Can create/edit my channel webpages"] = "Pot crear i modificar les pàgines web del meu canal";
App::$strings["Can write to my wiki pages"] = "Pot escriure a les meves pàgines wiki";
App::$strings["Can post on my channel (wall) page"] = "Pot penjar entrades al mur del meu canal";
App::$strings["Can comment on or like my posts"] = "Pot comentar i fer \"m'agrada\" a les meves entrades";
App::$strings["Can send me private mail messages"] = "Pot enviar-me missatges privats";
App::$strings["Can like/dislike profiles and profile things"] = "Pot fer m'agrada i no m'agrada als perfils i coses del perfil";
App::$strings["Can forward to all my channel connections via ! mentions in posts"] = "Pot fer arribar entrades a totes les meves connexions fent servir mencions amb \"!\"";
App::$strings["Can chat with me"] = "Pot xatejar amb mi";
App::$strings["Can source my public posts in derived channels"] = "Pot fer servir les meves entrades per publicar automàticament en altres canals";
App::$strings["Can administer my channel"] = "Pot administrar el meu canal";
App::$strings["Social Networking"] = "Xarxes Socials";
App::$strings["Social - Federation"] = "Social - Federació";
App::$strings["Social - Mostly Public"] = "Social - Principalment públic";
App::$strings["Social - Restricted"] = "Social - Restingit";
App::$strings["Social - Private"] = "Social - Privat";
App::$strings["Community Forum"] = "Fòrum comunitari";
App::$strings["Forum - Mostly Public"] = "Fòrum - Principalment públic";
App::$strings["Forum - Restricted"] = "Fòrum - Restringit";
App::$strings["Forum - Private"] = "Fòrum - Privat";
App::$strings["Feed Republish"] = "Republicador";
App::$strings["Feed - Mostly Public"] = "Republicador - Principalment públic";
App::$strings["Feed - Restricted"] = "Republicador - Restringit";
App::$strings["Special Purpose"] = "Objectiu Especial";
App::$strings["Special - Celebrity/Soapbox"] = "Especial - Personatge públic / Plataforma";
App::$strings["Special - Group Repository"] = "Especial - Repositori d'un Grup";
App::$strings["Other"] = "Altres";
App::$strings["Custom/Expert Mode"] = "Personalitzat, mode expert";
App::$strings["Requested profile is not available."] = "El perfil demanat no està disponible.";
App::$strings["Permission denied."] = "S'ha denegat el permís.";
App::$strings["Block Name"] = "Nom del bloc";
App::$strings["Blocks"] = "Blocs";
App::$strings["Block Title"] = "Títol del bloc";
App::$strings["Created"] = "Creat";
App::$strings["Edited"] = "Editat";
App::$strings["Create"] = "Crea";
App::$strings["Edit"] = "Edita";
App::$strings["Share"] = "Comparteix";
App::$strings["Delete"] = "Esborra";
App::$strings["View"] = "Mostra";
App::$strings["Total invitation limit exceeded."] = "S'ha superat el límit total d'invitacions.";
App::$strings["%s : Not a valid email address."] = "L'adreça de correu %s no és vàlida.";
App::$strings["Please join us on \$Projectname"] = "Suma't a \$Projectname!";
App::$strings["Invitation limit exceeded. Please contact your site administrator."] = "S'ha superat el límit d'invitacions. Posa't en contacte amb l'administrador del lloc.";
App::$strings["%s : Message delivery failed."] = "No s'ha pogut lliurar la invitació a %s";
App::$strings["%d message sent."] = array(
0 => "S'ha enviat %d invitació.",
1 => "S'han enviat %d invitacions.",
);
App::$strings["You have no more invitations available"] = "No pots enviar més invitacions";
App::$strings["Send invitations"] = "Envia invitacions";
App::$strings["Enter email addresses, one per line:"] = "Introdueix les adreces de correu electrònic, una per línia:";
App::$strings["Your message:"] = "El teu missatge:";
App::$strings["Please join my community on \$Projectname."] = "Vols sumar-te a la meva comunitat a \$Projectname?";
App::$strings["You will need to supply this invitation code:"] = "Hauràs de facilitar aquest codi d'invitació:";
App::$strings["1. Register at any \$Projectname location (they are all inter-connected)"] = "1. Pots registrar-te a qualsevol node de \$Projectname (estan tots interconnectats)";
App::$strings["2. Enter my \$Projectname network address into the site searchbar."] = "2. Escriu a la barra de cerca la meva adreça de la xarxa \$Projectname.";
App::$strings["or visit"] = "o bé visita";
App::$strings["3. Click [Connect]"] = "3. Clica [connecta]";
App::$strings["Submit"] = "Envia";
App::$strings["Articles"] = "Articles";
App::$strings["Add Article"] = "Afegeix un article";
App::$strings["Item not found"] = "No s'ha trobat l'element";
App::$strings["Layout Name"] = "Nom del disseny";
App::$strings["Layout Description (Optional)"] = "Descripció del disseny (opcional)";
App::$strings["Edit Layout"] = "Edita el disseny";
App::$strings["Cancel"] = "Cancel·la";
App::$strings["Permission denied"] = "S'ha denegat el permís";
App::$strings["Invalid profile identifier."] = "L'identificador de perfil no és vàlid.";
App::$strings["Profile Visibility Editor"] = "Editor de la visibilitat del perfil";
App::$strings["Profile"] = "Perfil";
App::$strings["Click on a contact to add or remove."] = "Clica sobre un contacte per afegir-lo o esborrar-lo.";
App::$strings["Visible To"] = "Visible per";
App::$strings["All Connections"] = "Totes les connexions";
App::$strings["INVALID EVENT DISMISSED!"] = "S'HA DESCARTAT UN ESDEVENIMENT INVÀLID.";
App::$strings["Summary: "] = "Resum:";
App::$strings["Unknown"] = "Desconegut";
App::$strings["Date: "] = "Data:";
App::$strings["Reason: "] = "Motiu:";
App::$strings["INVALID CARD DISMISSED!"] = "S'HA DESCARTAT UNA TARGETA INVÀLIDA.";
App::$strings["Name: "] = "Nom:";
App::$strings["Event title"] = "Títol de l'esdeveniment";
App::$strings["Start date and time"] = "Data i hora d'inici";
App::$strings["Example: YYYY-MM-DD HH:mm"] = "Exemple: AAAA-MM-DD HH:mm";
App::$strings["End date and time"] = "Data i hora de fi";
App::$strings["Description"] = "Descripció";
App::$strings["Location"] = "Ubicació";
App::$strings["Previous"] = "Anterior";
App::$strings["Next"] = "Següent";
App::$strings["Today"] = "Avui";
App::$strings["Month"] = "mes";
App::$strings["Week"] = "setmana";
App::$strings["Day"] = "dia";
App::$strings["List month"] = "Mes en llista";
App::$strings["List week"] = "Setmana en llista";
App::$strings["List day"] = "Dia en llista";
App::$strings["More"] = "Mostra més";
App::$strings["Less"] = "Mostra menys";
App::$strings["Select calendar"] = "Tria un calendari";
App::$strings["Delete all"] = "Esborra'ls tots";
App::$strings["Sorry! Editing of recurrent events is not yet implemented."] = "Malauradament encara no es poden editar esdeveniments periòdics.";
App::$strings["Name"] = "Nom";
App::$strings["Organisation"] = "Organització";
App::$strings["Title"] = "Títol";
App::$strings["Phone"] = "Telèfon";
App::$strings["Email"] = "Correu electrònic";
App::$strings["Instant messenger"] = "Missatgeria instantània";
App::$strings["Website"] = "Lloc web";
App::$strings["Address"] = "Adreça";
App::$strings["Note"] = "Nota";
App::$strings["Mobile"] = "Mòbil";
App::$strings["Home"] = "Inici";
App::$strings["Work"] = "Feina";
App::$strings["Add Contact"] = "Afegeix un contacte";
App::$strings["Add Field"] = "Afegeix un camp";
App::$strings["Update"] = "Actualitza";
App::$strings["P.O. Box"] = "Apartat de correus";
App::$strings["Additional"] = "Addicional";
App::$strings["Street"] = "Carrer";
App::$strings["Locality"] = "Localitat";
App::$strings["Region"] = "Regió";
App::$strings["ZIP Code"] = "Codi postal";
App::$strings["Country"] = "País";
App::$strings["Default Calendar"] = "Calendari per defecte";
App::$strings["Default Addressbook"] = "Llibreta d'adreces per defecte";
App::$strings["This site is not a directory server"] = "Aquest hub no és un servidor de directori";
App::$strings["You must be logged in to see this page."] = "Has de tenir una sessió iniciada per a veure aquesta pàgina.";
App::$strings["Posts and comments"] = "Entrades i comentaris";
App::$strings["Only posts"] = "Només entrades";
App::$strings["Insufficient permissions. Request redirected to profile page."] = "S'ha denegat el permís. La petició s'ha redirigit a la pàgina de perfil.";
App::$strings["Search Results For:"] = "Cerca resultats per:";
App::$strings["Reset form"] = "Esborra el formulari";
App::$strings["Export Channel"] = "Exporta un canal";
App::$strings["Export your basic channel information to a file. This acts as a backup of your connections, permissions, profile and basic data, which can be used to import your data to a new server hub, but does not contain your content."] = "Exporta la informació bàsica del canal a un arxiu. Això serveix com a còpia de seguretat de les teves connexions, permisos, perfil i dades bàsiques, i pots emprar-la per a importar aquestes dades des d'un altre hub. No conté el contingut del canal.";
App::$strings["Export Content"] = "Exporta'n el contingut";
App::$strings["Export your channel information and recent content to a JSON backup that can be restored or imported to another server hub. This backs up all of your connections, permissions, profile data and several months of posts. This file may be VERY large. Please be patient - it may take several minutes for this download to begin."] = "Exporta la informació del canal i tot el contingut recent a una còpia de seguretat en format JSON. Pot ser restaurada o importada des d'un altre hub. Això desa totes les teves connexions, permisos, dades de perfil i diversos mesos de publicacions. L'arxiu pot ser MOLT gran. Si et plau, sigues pacient ja que la preparació de l'arxiu pot trigar una estona, abans que el puguis començar a baixar.";
App::$strings["Export your posts from a given year."] = "Exporta les entrades d'un any determinat.";
App::$strings["You may also export your posts and conversations for a particular year or month. Adjust the date in your browser location bar to select other dates. If the export fails (possibly due to memory exhaustion on your server hub), please try again selecting a more limited date range."] = "Pots també exportar les entrades i converses d'un any o un mes en particular. Ajusta la data a la barra d'adreces del navegador per seleccionar altres dates. Si l'exportació falla (possiblement degut a l'esgotament de la memòria RAM del servidor), prova de nou amb un interval de dates més petit.";
App::$strings["To select all posts for a given year, such as this year, visit <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>"] = "Per exemple, per seleccionar totes les entrades d'aquest any, ves a <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>";
App::$strings["To select all posts for a given month, such as January of this year, visit <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>"] = "Per exemple, per seleccionar totes les entrades del mes de gener d'aquest any, ves a <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>";
App::$strings["These content files may be imported or restored by visiting <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a> on any site containing your channel. For best results please import or restore these in date order (oldest first)."] = "Les còpies de seguretat amb contingut es poden importar o restaurar des d'aquesta adreça <a href=\"%1\$s\">%2\$s</a>. En aquest cas és aquest servidor, però també serviria en un altre hub que allotgés un clon del teu canal. Si vols restaurar més d'un arxiu de contingut, per evitar problemes importa'ls en ordre cronològic.";
App::$strings["Welcome to Hubzilla!"] = "Benvingut/da a Hubzilla!";
App::$strings["You have got no unseen posts..."] = "No tens entrades pendents de veure...";
App::$strings["Public access denied."] = "L'accés públic no està permès.";
App::$strings["Search"] = "Cerca";
App::$strings["Items tagged with: %s"] = "Elements etiquetats amb: %s";
App::$strings["Search results for: %s"] = "Resultats de cerca per: %s";
App::$strings["Public Stream"] = "Flux públic";
App::$strings["Location not found."] = "No s'ha trobat la ubicació.";
App::$strings["Location lookup failed."] = "Ha fallat la cerca d'ubicació.";
App::$strings["Please select another location to become primary before removing the primary location."] = "Abans d'esborrar la ubicació principal actual, fes-ne principal una altra.";
App::$strings["Syncing locations"] = "S'estan sincronitzant les ubicacions";
App::$strings["No locations found."] = "No s'ha trobat cap ubicació.";
App::$strings["Manage Channel Locations"] = "Gestiona les ubicacions del canal";
App::$strings["Primary"] = "Primària";
App::$strings["Drop"] = "Esborra";
App::$strings["Sync Now"] = "Sincronitza ara";
App::$strings["Please wait several minutes between consecutive operations."] = "Espera uns minuts entre operacions consecutives.";
App::$strings["When possible, drop a location by logging into that website/hub and removing your channel."] = "Si pots, és preferible esborrar la ubicació esborrant el canal des del servidor on està copiat.";
App::$strings["Use this form to drop the location if the hub is no longer operating."] = "Fes servir aquest formulari per a esborrar la ubicació del lloc si el hub ja no està operatiu.";
App::$strings["Change Order of Pinned Navbar Apps"] = "Canvia l'ordre de les aplicacions fixades a la barra de navegació";
App::$strings["Change Order of App Tray Apps"] = "Canvia l'ordre de les aplicacions de la safata d'aplicacions";
App::$strings["Use arrows to move the corresponding app left (top) or right (bottom) in the navbar"] = "Fes servir les fletxes per moure l'aplicació cap a l'esquerra (amunt) o cap a la dreta (avall)";
App::$strings["Use arrows to move the corresponding app up or down in the app tray"] = "Fes servir les fletxes per moure l'aplicació amunt o avall en la safata";
App::$strings["Menu not found."] = "No s'ha trobat el menú.";
App::$strings["Unable to create element."] = "Incapaç de crear l'element.";
App::$strings["Unable to update menu element."] = "Incapaç d'actualitzar un element del menú.";
App::$strings["Unable to add menu element."] = "No s'ha pogut afegir l'element de menú.";
App::$strings["Not found."] = "No s'ha trobat.";
App::$strings["Menu Item Permissions"] = "Permisos dels ítems de menú";
App::$strings["(click to open/close)"] = "(clica per obrir/tancar)";
App::$strings["Link Name"] = "Nom de l'enllaç";
App::$strings["Link or Submenu Target"] = "Destí de l'enllaç o del submenú";
App::$strings["Enter URL of the link or select a menu name to create a submenu"] = "Introdueix la URL de l'enllaç o tria un nom de menú per crear un submenú";
App::$strings["Use magic-auth if available"] = "Empra la magic-auth si està disponible";
App::$strings["No"] = "No";
App::$strings["Yes"] = "";
App::$strings["Open link in new window"] = "Obre l'enllaç en una nova finestra";
App::$strings["Order in list"] = "Ordre de la llista";
App::$strings["Higher numbers will sink to bottom of listing"] = "Els números més alts al final de la llista";
App::$strings["Submit and finish"] = "Envia i acaba";
App::$strings["Submit and continue"] = "Envia i continua";
App::$strings["Menu:"] = "Menú:";
App::$strings["Link Target"] = "Destí de l'enllaç";
App::$strings["Edit menu"] = "Edita el menú";
App::$strings["Edit element"] = "Edita l'element";
App::$strings["Drop element"] = "Esborra l'element";
App::$strings["New element"] = "Element nou";
App::$strings["Edit this menu container"] = "Edita el contenidor de menú";
App::$strings["Add menu element"] = "Afegeix un element de menú";
App::$strings["Delete this menu item"] = "Esborra aquest article del menú";
App::$strings["Edit this menu item"] = "Edita aquest article del menú";
App::$strings["Menu item not found."] = "No s'ha trobat l'element de menú.";
App::$strings["Menu item deleted."] = "S'ha esborrat l'element de menú.";
App::$strings["Menu item could not be deleted."] = "No s'ha pogut esborrar l'element de menú.";
App::$strings["Edit Menu Element"] = "Editar elements del menú";
App::$strings["Link text"] = "Text de l'enllaç";
App::$strings["Calendar entries imported."] = "S'han importat les entrades de calendari.";
App::$strings["No calendar entries found."] = "No s'ha trobat cap entrada de calendari.";
App::$strings["Event can not end before it has started."] = "L'esdeveniment no pot acabar abans de començar.";
App::$strings["Unable to generate preview."] = "No s'ha pogut generar la vista prèvia.";
App::$strings["Event title and start time are required."] = "Cal indicar l'inici i el final de l'esdeveniment.";
App::$strings["Event not found."] = "No s'ha trobat l'esdeveniment.";
App::$strings["event"] = "esdeveniment";
App::$strings["Edit event title"] = "Edita el títol de l'esdeveniment";
App::$strings["Required"] = "Obligatori";
App::$strings["Categories (comma-separated list)"] = "Categories (llista separada per comes)";
App::$strings["Edit Category"] = "Edita la categoria";
App::$strings["Category"] = "Categoria";
App::$strings["Edit start date and time"] = "Edita la data i hora d'inici";
App::$strings["Finish date and time are not known or not relevant"] = "L'hora d'acabar és desconeguda o irrellevant";
App::$strings["Edit finish date and time"] = "Edita la data i hora de finalització";
App::$strings["Finish date and time"] = "Data i hora de finalització";
App::$strings["Adjust for viewer timezone"] = "Ajusta a la zona horària de l'usuari/a";
App::$strings["Important for events that happen in a particular place. Not practical for global holidays."] = "És important per esdeveniments locals, però pels globals no és pràctic.";
App::$strings["Edit Description"] = "Edita la descripció";
App::$strings["Edit Location"] = "Edita la ubicació";
App::$strings["Preview"] = "Vista prèvia";
App::$strings["Permission settings"] = "Configuració de permisos";
App::$strings["Timezone:"] = "Zona horària:";
App::$strings["Advanced Options"] = "Opcions avançades";
App::$strings["l, F j"] = "l, j \\d\\e F";
App::$strings["Edit event"] = "Edita l'esdeveniment";
App::$strings["Delete event"] = "Esborra l'esdeveniment";
App::$strings["Link to Source"] = "Enllaç a la font";
App::$strings["calendar"] = "calendari";
App::$strings["Edit Event"] = "Edita l'esdeveniment";
App::$strings["Create Event"] = "Crear un esdeveniment nou";
App::$strings["Export"] = "Exporta";
App::$strings["Event removed"] = "S'ha eliminat l'esdeveniment";
App::$strings["Failed to remove event"] = "No s'ha pogut esborrar l'esdeveniment";
App::$strings["App installed."] = "S'ha instaŀlat l'aplicació.";
App::$strings["Malformed app."] = "L'aplicació conté errors.";
App::$strings["Embed code"] = "Codi embegut";
App::$strings["Edit App"] = "Edita una aplicació";
App::$strings["Create App"] = "Crea una aplicació";
App::$strings["Name of app"] = "Nom de l'aplicació";
App::$strings["Location (URL) of app"] = "Adreça URL de l'aplicació";
App::$strings["Photo icon URL"] = "Adreça URL de la icona de l'aplicació";
App::$strings["80 x 80 pixels - optional"] = "80x80 píxels (opcional)";
App::$strings["Categories (optional, comma separated list)"] = "Categories (opcional, llista separada per comes)";
App::$strings["Version ID"] = "Identificador o número de versió";
App::$strings["Price of app"] = "Preu de l'aplicació";
App::$strings["Location (URL) to purchase app"] = "Adreça URL de compra de l'aplicació";
App::$strings["Please login."] = "Inicia sessió.";
App::$strings["Hub not found."] = "No s'ha trobat el hub.";
App::$strings["photo"] = "foto";
App::$strings["status"] = "estat";
App::$strings["%1\$s is following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s segueix %3\$s de %2\$s";
App::$strings["%1\$s stopped following %2\$s's %3\$s"] = "%1\$s ha deixat de seguir %3\$s de %2\$s";
App::$strings["Channel not found."] = "No s'ha trobat el canal.";
App::$strings["Insert web link"] = "Insereix un enllaç web";
App::$strings["Title (optional)"] = "Títol (opcional)";
App::$strings["Edit Article"] = "Edita l'article";
App::$strings["Nothing to import."] = "No s'ha trobat res per importar.";
App::$strings["Unable to download data from old server"] = "No s'han pogut descarregar les dades del servidor antic";
App::$strings["Imported file is empty."] = "El fitxer importat està buit.";
App::$strings["Warning: Database versions differ by %1\$d updates."] = "Atenció: Les versions de les bases de dades difereixen de %1\$d actualitzacions.";
App::$strings["Import completed"] = "S'ha completat la importació";
App::$strings["Import Items"] = "Importa articles";
App::$strings["Use this form to import existing posts and content from an export file."] = "Empra aquest formulari per importar entrades existents i contingut d'un arxiu d'exportació.";
App::$strings["File to Upload"] = "Fitxer per pujar";
App::$strings["You have created %1$.0f of %2$.0f allowed channels."] = "Has creat %1$.0f canals dels %2$.0f totals permesos.";
App::$strings["Loading"] = "S'està carregant";
App::$strings["Your real name is recommended."] = "És recomanable fer servir el nom real.";
App::$strings["Examples: \"Bob Jameson\", \"Lisa and her Horses\", \"Soccer\", \"Aviation Group\""] = "Exemples: \"Paula Gomila\", \"Manel i els seus cavalls\", \"Assemblea de veïnes del barri\", \"Filosofia\"";
App::$strings["This will be used to create a unique network address (like an email address)."] = "Es farà servir per crear una adreça de xarxa única, com la de email.";
App::$strings["Allowed characters are a-z 0-9, - and _"] = "Els caràcters permesos són lletres minúscules sense accents, números i guions: a-z, 0-9, -, _";
App::$strings["Channel name"] = "Nom del canal";
App::$strings["Choose a short nickname"] = "Tria un àlies curt";
App::$strings["Channel role and privacy"] = "Rol i privacitat del canal";
App::$strings["Select a channel permission role compatible with your usage needs and privacy requirements."] = "Escull un rol de permisos de canal. Tingues en compte l'ús que en faràs i el nivell de privacitat que desitges.";
App::$strings["Read more about channel permission roles"] = "Llegeix més sobre els rols de permisos en els canals";
App::$strings["Create a Channel"] = "Crea un canal";
App::$strings["A channel is a unique network identity. It can represent a person (social network profile), a forum (group), a business or celebrity page, a newsfeed, and many other things."] = "Un canal és una identitat de xarxa única. Tant pot representar una persona (el seu perfil social), com un fòrum (un grup), una associació o la pàgina d'algun personatge públic, un flux de notícies, i moltes més coses.";
App::$strings["or <a href=\"import\">import an existing channel</a> from another location."] = "o bé <a href=\"import\">importa un canal existent</a> des d'una altra ubicació.";
App::$strings["Validate"] = "Valida-ho";
App::$strings["Channel removals are not allowed within 48 hours of changing the account password."] = "No es permet esborrar un canal fins a 48 hores més tard d'haver canviant la contrasenya del compte al qual pertany.";
App::$strings["Remove This Channel"] = "Esborra aquest canal";
App::$strings["WARNING: "] = "ALERTA:";
App::$strings["This channel will be completely removed from the network. "] = "Aquest canal serà esborrat de la xarxa completament.";
App::$strings["This action is permanent and can not be undone!"] = "Aquesta acció és irreversible!";
App::$strings["Please enter your password for verification:"] = "Per seguretat, torna a introduir la contrasenya per a confirmar aquesta acció:";
App::$strings["Remove this channel and all its clones from the network"] = "Elimina aquest canal i els seus clons de la xarxa";
App::$strings["By default only the instance of the channel located on this hub will be removed from the network"] = "Per defecte, només es pot esborrar la instància del canal ubicada en aquest hub.";
App::$strings["Remove Channel"] = "Elimina el canal";
App::$strings["Files: shared with me"] = "Arxius: compartits amb mi";
App::$strings["NEW"] = "NOU";
App::$strings["Size"] = "Mida";
App::$strings["Last Modified"] = "Última modificació";
App::$strings["Remove all files"] = "Esborra tots els arxius";
App::$strings["Remove this file"] = "Esborra l'arxiu";
App::$strings["\$Projectname Server - Setup"] = "Servidor de \$Projectname - Instaŀlació";
App::$strings["Could not connect to database."] = "No s'ha pogut establir una connexió amb la base de dades";
App::$strings["Could not connect to specified site URL. Possible SSL certificate or DNS issue."] = "No s'ha pogut connectar amb la URL del lloc especificat. Comprova si hi ha un problema amb el certificat TLS o amb el registre DNS.";
App::$strings["Could not create table."] = "No s'ha pogut crear la taula.";
App::$strings["Your site database has been installed."] = "S'ha instaŀlat la base de dades del teu node.";
App::$strings["You may need to import the file \"install/schema_xxx.sql\" manually using a database client."] = "Podria ser necessari importar el fitxer \"install / schema_xxx.sql\" manualment utilitzant un client de base de dades.";
App::$strings["Please see the file \"install/INSTALL.txt\"."] = "Consulta el fitxer \"install/INSTALL.txt\".";
App::$strings["System check"] = "Comprovació del sistema";
App::$strings["Check again"] = "Comprova de nou";
App::$strings["Database connection"] = "Connexió amb la base de dades";
App::$strings["In order to install \$Projectname we need to know how to connect to your database."] = "Per tal d'instaŀlar \$Projectname cal configurar la connexió amb la base de dades.";
App::$strings["Please contact your hosting provider or site administrator if you have questions about these settings."] = "Si tens dubtes sobre aquests paràmetres, posa't en contacte amb la proveïdora d'allotjament web o la persona que administradora del lloc.";
App::$strings["The database you specify below should already exist. If it does not, please create it before continuing."] = "La base de dades que especifiquis a continuació ja ha d'existir. Si no és així, crea-la abans de continuar.";
App::$strings["Database Server Name"] = "Nom del servidor de base de dades";
App::$strings["Default is 127.0.0.1"] = "Per defecte és 127.0.0.1";
App::$strings["Database Port"] = "Port per a la base de dades";
App::$strings["Communication port number - use 0 for default"] = "Número del port. Posa 0 per fer servir el valor predeterminat";
App::$strings["Database Login Name"] = "Nom d'usuari/a a la base de dades";
App::$strings["Database Login Password"] = "Contrasenya d'usuari/a a la base de dades";
App::$strings["Database Name"] = "Nom de la base de dades";
App::$strings["Database Type"] = "Tipus de base de dades";
App::$strings["Site administrator email address"] = "Adreça de correu de l'administrador/a del lloc";
App::$strings["Your account email address must match this in order to use the web admin panel."] = "El teu compte de correu ha de coincidir-hi per poder emprar el panell web d'administració.";
App::$strings["Website URL"] = "Adreça URL del lloc web";
App::$strings["Please use SSL (https) URL if available."] = "Si us plau, fes servir l'adreça amb TLS (https) si està disponible.";
App::$strings["Please select a default timezone for your website"] = "Escull la zona horària per defecte del teu lloc web";
App::$strings["Site settings"] = "Configuració del lloc";
App::$strings["PHP version 5.5 or greater is required."] = "Es necessita una versió de PHP igual o superior a la 5.5.";
App::$strings["PHP version"] = "Versió del PHP";
App::$strings["Could not find a command line version of PHP in the web server PATH."] = "No s'ha pogut trobar una versió de consola del PHP en la ruta del servidor web.";
App::$strings["If you don't have a command line version of PHP installed on server, you will not be able to run background polling via cron."] = "Si no tens una versió de línia de comandes de PHP instaŀlada al servidor, no es podran fer sondejos periòdics en segon pla, fent servir el cron.";
App::$strings["PHP executable path"] = "Ruta al binari de PHP";
App::$strings["Enter full path to php executable. You can leave this blank to continue the installation."] = "Introdueix la ruta al binari de php. Pots deixar-ho en blanc i continuar l'instaŀlació.";
App::$strings["Command line PHP"] = "Línia de comandes de PHP";
App::$strings["Unable to check command line PHP, as shell_exec() is disabled. This is required."] = "No s'ha pogut fer servir PHP per línia de comandes perquè shell_exec() està deshabilitat. Cal habilitar-ho.";
App::$strings["The command line version of PHP on your system does not have \"register_argc_argv\" enabled."] = "La versió de línia de comandes de PHP al teu sistema no té el \"register_argc_argv\" activat.";
App::$strings["This is required for message delivery to work."] = "Això és necessari per poder lliurar missatges.";
App::$strings["PHP register_argc_argv"] = "register_argc_argv de PHP";
App::$strings["Your max allowed total upload size is set to %s. Maximum size of one file to upload is set to %s. You are allowed to upload up to %d files at once."] = "El límit màxim de pujada està establerta en %s. El límit de pujada per arxiu de pujada és de %s. Es permeten pujar %d arxius alhora.";
App::$strings["You can adjust these settings in the server php.ini file."] = "Pots modificar la configuració en l'arxiu de configuració php.ini del servidor.";
App::$strings["PHP upload limits"] = "Límits de pujada de PHP";
App::$strings["Error: the \"openssl_pkey_new\" function on this system is not able to generate encryption keys"] = "Error: la funció \"openssl_pkey_new\" en aquest sistema no és capaç de generar claus de xifratge";
App::$strings["If running under Windows, please see \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\"."] = "Si estàs fent servir un sistema operatiu Windows, consulta \"http://www.php.net/manual/en/openssl.installation.php\".";
App::$strings["Generate encryption keys"] = "Generar claus de xifratge";
App::$strings["libCurl PHP module"] = "mòdul de PHP \"libCurl\"";
App::$strings["GD graphics PHP module"] = "mòdul de PHP \"GD graphics\"";
App::$strings["OpenSSL PHP module"] = "mòdul de PHP \"OpenSSL\"";
App::$strings["PDO database PHP module"] = "Mòdul PHP per la base de dades PDO";
App::$strings["mb_string PHP module"] = "mòdul de PHP \"mb_string\"";
App::$strings["xml PHP module"] = "mòdul de PHP \"xml\"";
App::$strings["zip PHP module"] = "Mòdul PHP per als comprimits zip";
App::$strings["Apache mod_rewrite module"] = "mòdul d'Apache: \"mod_rewrite\"";
App::$strings["Error: Apache webserver mod-rewrite module is required but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul \"mod-rewrite\" del servidor web Apache, però no està instal·lat.";
App::$strings["exec"] = "exec";
App::$strings["Error: exec is required but is either not installed or has been disabled in php.ini"] = "Error: no s'ha pogut fer servir exec. Cal instaŀlar-lo o bé habilitar-lo al php.ini";
App::$strings["shell_exec"] = "shell_exec";
App::$strings["Error: shell_exec is required but is either not installed or has been disabled in php.ini"] = "Error: no s'ha pogut fer servir shell_exec. Cal instaŀlar-lo o bé habilitar-lo al php.ini";
App::$strings["Error: libCURL PHP module required but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul PHP \"libCURL\", però no està instal·lat.";
App::$strings["Error: GD graphics PHP module with JPEG support required but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul PHP \"GD graphics\" amb support JPEG, però no està instal·lat.";
App::$strings["Error: openssl PHP module required but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul PHP \"OpenSSL\", però no està instal·lat.";
App::$strings["Error: PDO database PHP module required but not installed."] = "Error: no s'ha trobat el mòdul PHP per a la base de dades PDO. Cal instaŀlar-lo.";
App::$strings["Error: mb_string PHP module required but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul PHP \"mb_string\", però no està instal·lat.";
App::$strings["Error: xml PHP module required for DAV but not installed."] = "Error: es necessita el mòdul PHP \"xml\" per al DAV, però no està instal·lat.";
App::$strings["Error: zip PHP module required but not installed."] = "Error: no s'ha trobat el mòdul PHP per als fitxers zip. Cal instaŀlar-lo.";
App::$strings[".htconfig.php is writable"] = "L'arxiu «.htconfig.php» es pot modificar";
App::$strings["The web installer needs to be able to create a file called \".htconfig.php\" in the top folder of your web server and it is unable to do so."] = "L'instaŀlador ha de poder crear i modificar un fitxer anomenat «.htconfig.php» a la carpeta arrel del servidor, però sembla que no ho pot fer.";
App::$strings["This is most often a permission setting, as the web server may not be able to write files in your folder - even if you can."] = "Això sol ser un problema de permisos. Per molt que el teu usuari pugui modificar-lo, és el del servidor web qui necessita els permisos de modificació.";
App::$strings["Please see install/INSTALL.txt for additional information."] = "Consulta install/INSTALL.txt per a més informació.";
App::$strings["This software uses the Smarty3 template engine to render its web views. Smarty3 compiles templates to PHP to speed up rendering."] = "Aquest software fa servir el motor de plantilles Smarty3 per a renderitzar les vistes web. Smarty3 compila plantilles a PHP per a agilitzar-ne el renderitzat.";
App::$strings["In order to store these compiled templates, the web server needs to have write access to the directory %s under the top level web folder."] = "Per tal de guardar aquestes plantilles compilades, el servidor web necessita tenir permís d'escriptura en el directori %s sota la carpeta principal.";
App::$strings["Please ensure that the user that your web server runs as (e.g. www-data) has write access to this folder."] = "Comprova que l'usuari que executa el servidor (www-data en Apache) té permisos d'escriptura en aquesta carpeta.";
App::$strings["Note: as a security measure, you should give the web server write access to %s only--not the template files (.tpl) that it contains."] = "Nota: com a mesura de seguretat, l'usuari del servidor web ha de tenir accés d'escriptura només a %s, i no a les plantilles (.tpl) que conté.";
App::$strings["%s is writable"] = "Es pot escriure a %s";
App::$strings["This software uses the store directory to save uploaded files. The web server needs to have write access to the store directory under the top level web folder"] = "Aquest software fa servir la carpeta \"store\" per a desar els arxius pujats. El servidor web necessita permís d'escriptura per a accedir-hi. Es troba a la carpeta arrel del servidor web.";
App::$strings["store is writable"] = "Es pot escriure al magatzem (store)";
App::$strings["SSL certificate cannot be validated. Fix certificate or disable https access to this site."] = "No s'ha pogut validar el certificat TLS. Arregla-ho o deshabilita l'accés https a aquest lloc.";
App::$strings["If you have https access to your website or allow connections to TCP port 443 (the https: port), you MUST use a browser-valid certificate. You MUST NOT use self-signed certificates!"] = "Si tens accés per https al teu lloc web o permets connexions pel port TCP 443 (port https), has d'emprar un certificat VÀLID. NO es poden emprar certificats AUTO-SIGNATS!";
App::$strings["This restriction is incorporated because public posts from you may for example contain references to images on your own hub."] = "El motiu d'aquesta restricció és que les teves entrades públiques poden contenir referències a imatges del teu propi node.";
App::$strings["If your certificate is not recognized, members of other sites (who may themselves have valid certificates) will get a warning message on their own site complaining about security issues."] = "Si el teu certificat no és vàlid, llavors el membres d'altres hubs, encara que tinguin certificats vàlids, rebran una advertència de seguretat en carregar contingut teu.";
App::$strings["This can cause usability issues elsewhere (not just on your own site) so we must insist on this requirement."] = "Per tant, com que perjudica la usabilitat més enllà del teu lloc, la restricció de tenir un certificat vàlid és molt important.";
App::$strings["Providers are available that issue free certificates which are browser-valid."] = "Hi ha autoritats de certificació reconegudes que ofereixen certificats gratuïts.";
App::$strings["If you are confident that the certificate is valid and signed by a trusted authority, check to see if you have failed to install an intermediate cert. These are not normally required by browsers, but are required for server-to-server communications."] = "Si no tens cap dubte que el certificat és vàlid i signat per una autoritat de confiança, comprova si has instaŀlat malament un certificat intermedi. Tot i que els navegadors no en demanen, són necessaris per les connexions entre servidors.";
App::$strings["SSL certificate validation"] = "Validació del certificat TLS";
App::$strings["Url rewrite in .htaccess is not working. Check your server configuration.Test: "] = "No es poden reescriure les URL a «.htaccess». Comprova la configuració del servidor:";
App::$strings["Url rewrite is working"] = "Es poden reescriure les URL a «.htaccess»";
App::$strings["The database configuration file \".htconfig.php\" could not be written. Please use the enclosed text to create a configuration file in your web server root."] = "L'arxiu de configuracio de la base de dades «.htconfig.php» no s'ha pogut modificar. L'hauràs de modificar manualment amb el text de la caixa de text, i desar-lo a l'arrel del servidor web.";
App::$strings["Errors encountered creating database tables."] = "S'han produït errors en crear taules a la base de dades.";
App::$strings["<h1>What next?</h1>"] = "<h1>I ara què</h1>";
App::$strings["IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller."] = "IMPORTANT! Cal que configuris manualment una execució periòdica de l'enquestador (poller en anglès).";
App::$strings["Continue"] = "Continua";
App::$strings["Premium Channel Setup"] = "Configuració dels canals prèmium";
App::$strings["Enable premium channel connection restrictions"] = "Activa l'opció de restringir les connexions dels canals prèmium";
App::$strings["Please enter your restrictions or conditions, such as paypal receipt, usage guidelines, etc."] = "Si us plau, introdueix les restriccions o condicions, com ara el rebut de PayPal, les pautes d'ús, etc.";
App::$strings["This channel may require additional steps or acknowledgement of the following conditions prior to connecting:"] = "Aquest canal pot requerir passos addicionals o reconeixement de les següents condicions abans de connectar:";
App::$strings["Potential connections will then see the following text before proceeding:"] = "Les possibles connexions veuran el següent text abans de continuar:";
App::$strings["By continuing, I certify that I have complied with any instructions provided on this page."] = "En continuar, certifico que he complert amb totes les instruccions proporcionades en aquesta pàgina.";
App::$strings["(No specific instructions have been provided by the channel owner.)"] = "(No s'han proporcionat instruccions específiques per la persona propietària del canal.)";
App::$strings["Restricted or Premium Channel"] = "Canal restringit o prèmium";
App::$strings["Queue Statistics"] = "Estadístiques de la cua";
App::$strings["Total Entries"] = "Total d'entrades";
App::$strings["Priority"] = "Prioritat";
App::$strings["Destination URL"] = "Adreça URL de Destí";
App::$strings["Mark hub permanently offline"] = "Marca el node com a permanentment fora de línia";
App::$strings["Empty queue for this hub"] = "Buida la cua per aquest node";
App::$strings["Last known contact"] = "Últim contacte conegut";
App::$strings["Off"] = "No";
App::$strings["On"] = "";
App::$strings["Lock feature %s"] = "Bloqueja l'opció «%s»";
App::$strings["Manage Additional Features"] = "Gestiona les funcionalitats addicionals";
App::$strings["Update has been marked successful"] = "S'ha marcat l'actualització com a exitosa";
App::$strings["Executing %s failed. Check system logs."] = "Ha fallat l'execució de %s. Comprova el registre del sistema.";
App::$strings["Update %s was successfully applied."] = "S'ha aplicat amb èxit l'actualització %s.";
App::$strings["Update %s did not return a status. Unknown if it succeeded."] = "Es desconeix si l'actualització %s s'ha aplicat amb èxit, ja que no ha retornat cap resultat.";
App::$strings["Update function %s could not be found."] = "No s'ha pogut trobar la funció d'actualització %s.";
App::$strings["Failed Updates"] = "Actualitzacions fallides";
App::$strings["Mark success (if update was manually applied)"] = "Marca com a exitosa. Fes-ho només si l'actualització s'ha aplicat de forma manual i saps del cert que ha estat així.";
App::$strings["Attempt to execute this update step automatically"] = "Prova a fer automàticament aquesta actualització";
App::$strings["No failed updates."] = "No hi ha actualitzacions fallides.";
App::$strings["%s account blocked/unblocked"] = array(
0 => "S'ha [des]bloquejat %s compte",
1 => "S'han [des]bloquejat %s comptes",
);
App::$strings["%s account deleted"] = array(
0 => "S'ha esborrat el compte %s",
1 => "S'han esborrat %s comptes",
);
App::$strings["Account not found"] = "No s'ha trobat el compte";
App::$strings["Account '%s' deleted"] = "S'ha esborrat el compte '%s'";
App::$strings["Account '%s' blocked"] = "S'ha bloquejat el compte '%s'";
App::$strings["Account '%s' unblocked"] = "S'ha desbloquejat el compte '%s'";
App::$strings["Administration"] = "Administració";
App::$strings["Accounts"] = "Comptes";
App::$strings["select all"] = "sel·leciona-ho tot";
App::$strings["Registrations waiting for confirm"] = "Inscripcions esperant confirmació";
App::$strings["Request date"] = "Data de la petició";
App::$strings["No registrations."] = "Sense inscripcions.";
App::$strings["Approve"] = "Aprova";
App::$strings["Deny"] = "Denega";
App::$strings["Block"] = "Bloqueja";
App::$strings["Unblock"] = "Desbloqueja";
App::$strings["ID"] = "Identificador";
App::$strings["All Channels"] = "Tots els canals";
App::$strings["Register date"] = "Data d'inscripció";
App::$strings["Last login"] = "Últim inici de sessió";
App::$strings["Expires"] = "Caduca";
App::$strings["Service Class"] = "Classe de servei";
App::$strings["Selected accounts will be deleted!\\n\\nEverything these accounts had posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "S'esborraran tots els comptes seleccionats!\\n\\nTot el que hagin publicat en aquest lloc també serà esborrat permanentment!\\n\\nN'estàs segur/a de continuar?";
App::$strings["The account {0} will be deleted!\\n\\nEverything this account has posted on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "El compte {0} serà eliminat!\\n\\nTot el que hagi publicat en aquest lloc serà esborrat permanentment!\\n\\nN'estàs segur/a?";
App::$strings["Log settings updated."] = "S'ha actualitzat la configuració del registre.";
App::$strings["Logs"] = "Registre";
App::$strings["Clear"] = "Neteja";
App::$strings["Debugging"] = "Depuració";
App::$strings["Log file"] = "Arxiu de registre";
App::$strings["Must be writable by web server. Relative to your top-level webserver directory."] = "El servidor web l'ha de poder modificar. Escriu la ruta relativa respecte a la carpeta arrel del servidor web.";
App::$strings["Log level"] = "Nivell de registre";
App::$strings["%s channel censored/uncensored"] = array(
0 => "%s canal censurat/no censurat",
1 => "S'han [des]censurat %s canals",
);
App::$strings["%s channel code allowed/disallowed"] = array(
0 => "%s codi permes/no permes al canal",
1 => "S'han [des]activat %s codis de canal",
);
App::$strings["%s channel deleted"] = array(
0 => "%s canal esborrat",
1 => "S'han esborrat %s canals",
);
App::$strings["Channel not found"] = "No s'ha trobat el canal";
App::$strings["Channel '%s' deleted"] = "S'ha esborrat el canal «%s»";
App::$strings["Channel '%s' censored"] = "S'ha censurat el canal «%s»";
App::$strings["Channel '%s' uncensored"] = "S'ha descensurat el canal «%s»";
App::$strings["Channel '%s' code allowed"] = "S'ha activat un codi pel canal «%s»";
App::$strings["Channel '%s' code disallowed"] = "S'ha desactivat un codi pel canal «%s»";
App::$strings["Channels"] = "Canals";
App::$strings["Censor"] = "Censura";
App::$strings["Uncensor"] = "Descensura";
App::$strings["Allow Code"] = "Activa el codi";
App::$strings["Disallow Code"] = "Desactiva el codi";
App::$strings["Channel"] = "Canal";
App::$strings["UID"] = "Identificador";
App::$strings["Selected channels will be deleted!\\n\\nEverything that was posted in these channels on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "Els canals seleccionats estan a punt de ser esborrats\\n\\nTotes les seves publicacions en aquest lloc s'eliminaran de forma permanent!\\n\\nN'estàs segur/a? ";
App::$strings["The channel {0} will be deleted!\\n\\nEverything that was posted in this channel on this site will be permanently deleted!\\n\\nAre you sure?"] = "El canal {0} està a punt de ser esborrat!\\n\\nTotes les seves publicacions d'aquest en aquest lloc s'eliminaran de forma permanent!\\n\\nN'estàs segur/a?";
App::$strings["Theme settings updated."] = "S'ha actualitzat la configuració de tema.";
App::$strings["No themes found."] = "No s'ha trobat cap tema.";
App::$strings["Item not found."] = "No s'ha trobat l'element.";
App::$strings["Disable"] = "Desactiva";
App::$strings["Enable"] = "Activa";
App::$strings["Screenshot"] = "Captura de pantalla";
App::$strings["Themes"] = "Temes";
App::$strings["Toggle"] = "Commuta'n l'estat";
App::$strings["Settings"] = "Configuració";
App::$strings["Author: "] = "Autor/a:";
App::$strings["Maintainer: "] = "Persona mantenidora:";
App::$strings["[Experimental]"] = "[Experimental]";
App::$strings["[Unsupported]"] = "[Incompatible]";
App::$strings["Site settings updated."] = "S'ha actualitzat la configuració del lloc";
App::$strings["Default"] = "Predeterminat";
App::$strings["%s - (Incompatible)"] = "%s - (Incompatible)";
App::$strings["mobile"] = "mòbil";
App::$strings["experimental"] = "experimental";
App::$strings["unsupported"] = "incompatible";
App::$strings["Yes - with approval"] = "Sí - amb aprovació";
App::$strings["My site is not a public server"] = "El meu node no es un servidor públic";
App::$strings["My site has paid access only"] = "El meu node només ofereix accés de pagament";
App::$strings["My site has free access only"] = "El meu node només ofereix accés gratuït";
App::$strings["My site offers free accounts with optional paid upgrades"] = "El meu node ofereix comptes gratuïts i millores de pagament";
App::$strings["Beginner/Basic"] = "Principiant/bàsica";
App::$strings["Novice - not skilled but willing to learn"] = "Aprenent - amb poca experiència però amb ganes d'aprendre";
App::$strings["Intermediate - somewhat comfortable"] = "Intermedi - còmode en entorns informàtics";
App::$strings["Advanced - very comfortable"] = "Avançat - molt còmode en entorns informàtics";
App::$strings["Expert - I can write computer code"] = "Expert - Sé programar";
App::$strings["Wizard - I probably know more than you do"] = "Bruixot - Segurament en sé més que tu";
App::$strings["Default permission role for new accounts"] = "Rol de permisos per defecte per als comptes nous.";
App::$strings["This role will be used for the first channel created after registration."] = "S'aplicarà aquest rol al primer canal que es creï després del registre d'un compte.";
App::$strings["Site"] = "Node";
App::$strings["Registration"] = "Inscripcions";
App::$strings["File upload"] = "Pujada d'arxius";
App::$strings["Policies"] = "Polítiques";
App::$strings["Advanced"] = "Avançat";
App::$strings["Site name"] = "Nom del node";
App::$strings["Site default technical skill level"] = "Nivell per defecte del lloc de competències tècniques";
App::$strings["Used to provide a member experience matched to technical comfort level"] = "Es fa servir per oferir una experiència ajustada al nivell tècnic de cadascú";
App::$strings["Lock the technical skill level setting"] = "Bloqueja el paràmetre de nivell tècnic";
App::$strings["Members can set their own technical comfort level by default"] = "Per defecte, els/les membres poden modificar el paràmetre de nivell tècnic";
App::$strings["Banner/Logo"] = "Cartell i logotip";
App::$strings["Unfiltered HTML/CSS/JS is allowed"] = "Es permet contingut HTML, CSS i JS, sense filtrar";
App::$strings["Administrator Information"] = "Informació de l'administració";
App::$strings["Contact information for site administrators. Displayed on siteinfo page. BBCode can be used here"] = "Informació per contactar amb les persones administradores del node. Es mostra a la pàgina d'informació del node. S'hi pot emprar BBCode.";
App::$strings["Site Information"] = "Informació del node";
App::$strings["Publicly visible description of this site. Displayed on siteinfo page. BBCode can be used here"] = "Descripció del node visible públicament. Es mostra a la pàgina d'informació del node. S'hi pot emprar BBCode.";
App::$strings["System language"] = "Llengua del sistema";
App::$strings["System theme"] = "Tema del sistema";
App::$strings["Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href='#' id='cnftheme'>change theme settings</a>"] = "Tema del sistema per defecte. Les persones usuàries poden sobreescriure'l a la configuració de perfil: <a href='#' id='cnftheme'>canvia la configuració de tema</a>";
App::$strings["Allow Feeds as Connections"] = "Permet connectar-se a fluxos RSS";
App::$strings["(Heavy system resource usage)"] = "(Demana molts recursos de sistema)";
App::$strings["Maximum image size"] = "Mida màxima d'imatge";
App::$strings["Maximum size in bytes of uploaded images. Default is 0, which means no limits."] = "Mida màxima total per les imatges pujades, en bytes. Per defecte és 0, que vol dir iŀlimitada.";
App::$strings["Does this site allow new member registration?"] = "Aquest node està obert a la inscripció de nous membres?";
App::$strings["Invitation only"] = "Només per invitació";
App::$strings["Only allow new member registrations with an invitation code. Above register policy must be set to Yes."] = "Només permet nous membres només a través d'invitacions. Perquè tingui efecte, les inscripcions han d'estar obertes a nous membres.";
App::$strings["Minimum age"] = "Edat mínima";
App::$strings["Minimum age (in years) for who may register on this site."] = "Edat mínima en anys per a poder crear un compte en aquest lloc.";
App::$strings["Which best describes the types of account offered by this hub?"] = "Quina descripció s'acosta més al tipus de comptes oferts en aquest node?";
App::$strings["Register text"] = "Text d'inscripció";
App::$strings["Will be displayed prominently on the registration page."] = "Es mostrarà en gran a la pàgina d'inscripció";
App::$strings["Site homepage to show visitors (default: login box)"] = "Pàgina d'inici a mostrar als visitants (per defecte: la pàgina d'inici de sessió)";
App::$strings["example: 'public' to show public stream, 'page/sys/home' to show a system webpage called 'home' or 'include:home.html' to include a file."] = "exemple: 'public' per a mostrar el flux públic, 'page/sys/home' per a mostrar una pàgina web de sistema de nom 'home', o 'include:home.html' per a incloure un arxiu.";
App::$strings["Preserve site homepage URL"] = "Preserva l'adreça URL de la pàgina d'inici";
App::$strings["Present the site homepage in a frame at the original location instead of redirecting"] = "Presenta la pàgina d'inici del node en un marc en el lloc original enlloc de redirigir-hi";
App::$strings["Accounts abandoned after x days"] = "Els comptes es consideren abandonats després de X dies";
App::$strings["Will not waste system resources polling external sites for abandonded accounts. Enter 0 for no time limit."] = "Estalviarà recursos del sistema en no sondejar nodes externs per a comptes abandonats. Un 0 vol dir \"mai\".";
App::$strings["Allowed friend domains"] = "Dominis amb permisos de connexió";
App::$strings["Comma separated list of domains which are allowed to establish friendships with this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "Llista separada per comes de dominis en els quals està permès establir relacions d'amistat amb aquest node. S'accepten comodins (*). Deixa-ho buit per a acceptar qualsevol domini";
App::$strings["Verify Email Addresses"] = "Verifica les adreces de correu electrònic";
App::$strings["Check to verify email addresses used in account registration (recommended)."] = "Activa per a comprovar l'adreça de correu emprada durant la inscripció d'un nou compte (recomanat).";
App::$strings["Force publish"] = "Força la publicació";
App::$strings["Check to force all profiles on this site to be listed in the site directory."] = "Activa per a forçar que tots el perfils en aquest node siguin llistats en el directori del lloc.";
App::$strings["Import Public Streams"] = "Importar fluxos públics";
App::$strings["Import and allow access to public content pulled from other sites. Warning: this content is unmoderated."] = "Importa i permet l'accés a contingut públic sondejat d'altres llocs. Avís: aquest contingut no estarà moderat.";
App::$strings["Site only Public Streams"] = "Fluxos públics només locals";
App::$strings["Allow access to public content originating only from this site if Imported Public Streams are disabled."] = "Permet accedir a aquell contingut públic que s'hagi originat en aquest lloc, suposant que no s'estan important fluxos públics d'altres nodes.";
App::$strings["Allow anybody on the internet to access the Public streams"] = "Permet a qualsevol persona d'internet d'accedir els fluxos públics";
App::$strings["Disable to require authentication before viewing. Warning: this content is unmoderated."] = "Desabilita-ho per a demanar iniciar sessió per poder-ho veure. Alerta: el contingut no estarà moderat.";
App::$strings["Only import Public stream posts with this text"] = "Importa només entrades del flux públics que continguin aquest text";
App::$strings["words one per line or #tags or /patterns/ or lang=xx, leave blank to import all posts"] = "paraules una per línia o #etiquetes o /patrons/ o idioma=xx, deixar en blanc per importar totes les entrades";
App::$strings["Do not import Public stream posts with this text"] = "No importes entrades del flux públic que continguin aquest text";
App::$strings["Login on Homepage"] = "Accés a la Pàgina d'inici";
App::$strings["Present a login box to visitors on the home page if no other content has been configured."] = "Presenta una casella d'identificació a la pàgina d'inici als visitants si no s'ha configurat altre contingut.";
App::$strings["Enable context help"] = "Activar l'ajuda contextual";
App::$strings["Display contextual help for the current page when the help button is pressed."] = "Mostra l'ajuda contextual per la pàgina actual quan el botó d'ajuda es pressionat.";
App::$strings["Reply-to email address for system generated email."] = "Adreça de correu de resposta per als correus generats.";
App::$strings["Sender (From) email address for system generated email."] = "Adreça de correu de remitent per als correus generats.";
App::$strings["Name of email sender for system generated email."] = "Nom visible de remitent per als correus generats.";
App::$strings["Directory Server URL"] = "URL del Servidor de Directoris";
App::$strings["Default directory server"] = "Servidor de directori per defecte";
App::$strings["Proxy user"] = "Usuari Proxy";
App::$strings["Proxy URL"] = "URL del Proxy";
App::$strings["Network timeout"] = "Temps d'espera de la xarxa";
App::$strings["Value is in seconds. Set to 0 for unlimited (not recommended)."] = "Valor en segons. Ajusta a 0 per a sense límits (no recomanat)";
App::$strings["Delivery interval"] = "Interval de lliurament";
App::$strings["Delay background delivery processes by this many seconds to reduce system load. Recommend: 4-5 for shared hosts, 2-3 for virtual private servers. 0-1 for large dedicated servers."] = "Retarda en segon plà l'interval de lliurament per aquests segons per reduir la càrrega del sistema. Recomanat: 4-5 per a hostes compartits, 2-3 per a servidors privats virtuals. 0-1 per a servidors dedicats.";
App::$strings["Deliveries per process"] = "Entregues per processar";
App::$strings["Number of deliveries to attempt in a single operating system process. Adjust if necessary to tune system performance. Recommend: 1-5."] = "Nombre de entregues a intentar processar en un únic procèss del sistema operatiu. Ajustar si es necessari per millorar el rendiment. Es recomana: 1-5.";
App::$strings["Queue Threshold"] = "Llindar de la cua";
App::$strings["Always defer immediate delivery if queue contains more than this number of entries."] = "Posposa el lliurament immediat si la cua conté més d'aquest nombre d'entrades.";
App::$strings["Poll interval"] = "interval de sondeig";
App::$strings["Delay background polling processes by this many seconds to reduce system load. If 0, use delivery interval."] = "Retarda en segon pla el sondeig en aquesta quantitat de segons per a reduir la càrrega dels sistema. Si es 0 , empra l'interval de lliurament.";
App::$strings["Path to ImageMagick convert program"] = "Ruta al programa de conversió d'imatges ImageMagick";
App::$strings["If set, use this program to generate photo thumbnails for huge images ( > 4000 pixels in either dimension), otherwise memory exhaustion may occur. Example: /usr/bin/convert"] = "Si se n'indica la ruta, es farà servir aquest programa per a generar miniatures per a imatges enormes (més de 4000 píxels d'ample o alt). En cas contrari es pot esgotar la memòria del servidor. Ruta d'exemple: /usr/bin/convert";
App::$strings["Allow SVG thumbnails in file browser"] = "Permet miniatures en SVG a l'explorador de fitxers";
App::$strings["WARNING: SVG images may contain malicious code."] = "Alerta: Les imatges SVG poden contenir codi maliciós.";
App::$strings["Maximum Load Average"] = "Càrrega Mitja Màxima";
App::$strings["Maximum system load before delivery and poll processes are deferred - default 50."] = "Càrrega màxima del sistema, abans que els processos de lliurament i sondeig es difereixin - 50 per defecte.";
App::$strings["Expiration period in days for imported (grid/network) content"] = "Període d'expiració en dies per contingut importat (malla/xarxa)";
App::$strings["0 for no expiration of imported content"] = "0 vol dir sense temps d'expiració pel contingut importat";
App::$strings["Do not expire any posts which have comments less than this many days ago"] = "No facis caducar les entrades que tinguin comentaris més nous que aquest nombre de dies";
App::$strings["Public servers: Optional landing (marketing) webpage for new registrants"] = "Servidors públics: Pàgina d'arribada promocional per a nous usuaris o usuàries.";
App::$strings["Create this page first. Default is %s/register"] = "Crea primer aquesta pàgina. Per defecte és %s/register";
App::$strings["Page to display after creating a new channel"] = "Pàgina que es mostrarà després d'haver creat un canal nou";
App::$strings["Default: profiles"] = "Per defecte: profiles";
App::$strings["Optional: site location"] = "Opcional: ubicació del node";
App::$strings["Region or country"] = "Regió o país";
App::$strings["Plugin %s disabled."] = "S'ha desactivat l'extensió %s.";
App::$strings["Plugin %s enabled."] = "S'ha activat l'extensió %s.";
App::$strings["Addons"] = "Extensions";
App::$strings["Minimum project version: "] = "Versió mínima del projecte:";
App::$strings["Maximum project version: "] = "Versió màxima del projecte:";
App::$strings["Minimum PHP version: "] = "Versió mínima de PHP:";
App::$strings["Compatible Server Roles: "] = "Rols de servidor compatibles";
App::$strings["Requires: "] = "Demana:";
App::$strings["Disabled - version incompatibility"] = "Desactivada - versions incompatibles";
App::$strings["Enter the public git repository URL of the addon repo."] = "Introdueix la URL del repositori git d'extensions. Ha de ser un repositori públic.";
App::$strings["Addon repo git URL"] = "Adreça URL del repositori d'extensions.";
App::$strings["Custom repo name"] = "Nom personalitzat pel repositori";
App::$strings["(optional)"] = "(opcional)";
App::$strings["Download Addon Repo"] = "Descarrega el repositori";
App::$strings["Install new repo"] = "Instal·la un nou repositori";
App::$strings["Install"] = "Instal·la";
App::$strings["Manage Repos"] = "Gestiona els repositoris";
App::$strings["Installed Addon Repositories"] = "Repositoris instaŀlats";
App::$strings["Install a New Addon Repository"] = "Instal·la un nou repositori";
App::$strings["Switch branch"] = "Canvia de branca";
App::$strings["Remove"] = "Esborra";
App::$strings["New Profile Field"] = "Camp de Perfil Nou";
App::$strings["Field nickname"] = "Àlies de Camp";
App::$strings["System name of field"] = "nOM DEL SISTEMA DEL CAMP";
App::$strings["Input type"] = "Tipus d'entrada";
App::$strings["Field Name"] = "Nom de Camp";
App::$strings["Label on profile pages"] = "Etiqueta a les pàgines de perfil";
App::$strings["Help text"] = "Text d'ajuda";
App::$strings["Additional info (optional)"] = "Informació adicional (opcional)";
App::$strings["Save"] = "Guardar";
App::$strings["Field definition not found"] = "No es troba la definició del camp";
App::$strings["Edit Profile Field"] = "Modifica el camp de perfil";
App::$strings["Profile Fields"] = "Camps del Perfil";
App::$strings["Basic Profile Fields"] = "Camps Bàsics del Perfil";
App::$strings["Advanced Profile Fields"] = "Camps Avançats del Perfil";
App::$strings["(In addition to basic fields)"] = "( addicionalment als camps bàsics)";
App::$strings["All available fields"] = "Tots els camps disponibles";
App::$strings["Custom Fields"] = "Camps Personalitzats";
App::$strings["Create Custom Field"] = "Crear un Camp Personalitzat";
App::$strings["Password changed for account %d."] = "S'ha modificat la contrasenya pel compte %d.";
App::$strings["Account settings updated."] = "S'han actualitzat els paràmetres del compte.";
App::$strings["Account not found."] = "No s'ha trobat el compte.";
App::$strings["Account Edit"] = "Edita el compte";
App::$strings["New Password"] = "Introdueix la nova contrasenya";
App::$strings["New Password again"] = "Repeteix la nova contrasenya";
App::$strings["Technical skill level"] = "Nivell de competències tècniques";
App::$strings["Account language (for emails)"] = "Idioma pel compte (pels correus)";
App::$strings["Service class"] = "Classe de servei";
App::$strings["By default, unfiltered HTML is allowed in embedded media. This is inherently insecure."] = "Per defecte, HTML no filtrat està permés als media embeguts. Això es inherentment no segur.";
App::$strings["The recommended setting is to only allow unfiltered HTML from the following sites:"] = "L'ajust recomanat és només permetre HTML sense filtrar dels següents llocs:";
App::$strings["https://youtube.com/<br>https://www.youtube.com/<br>https://youtu.be/<br>https://vimeo.com/<br>https://soundcloud.com/<br>"] = "https://youtube.com/<br>https://www.youtube.com/<br>https://youtu.be/<br>https://vimeo.com/<br>https://soundcloud.com/<br>";
App::$strings["All other embedded content will be filtered, <strong>unless</strong> embedded content from that site is explicitly blocked."] = "Tota la resta de contingut embegut seà filtrat, <strong>excepte</strong> contingut embegut d'aquest lloc que està blocat explícitament.";
App::$strings["Security"] = "Seguretat";
App::$strings["Block public"] = "Bloca que sigui públic";
App::$strings["Check to block public access to all otherwise public personal pages on this site unless you are currently authenticated."] = "activa per blocar l'accés a les pàgines personals públiques a tothom excepte aquells/es que s'hagin autenticat en aquest node.";
App::$strings["Provide a cloud root directory"] = "Ofereix un directori arrel de núvols";
App::$strings["The cloud root directory lists all channel names which provide public files"] = "EL directori arrel de núvols llista tots els canals que ofereixen fitxers públicament";
App::$strings["Show total disk space available to cloud uploads"] = "Mostra l'espai disc disponible per a pujar arxius als núvols";
App::$strings["Set \"Transport Security\" HTTP header"] = "Set \"Transport Security\" HTTP header";
App::$strings["Set \"Content Security Policy\" HTTP header"] = "Set \"Content Security Policy\" HTTP header";
App::$strings["Allowed email domains"] = "Dominis de correu electonic acceptats";
App::$strings["Comma separated list of domains which are allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains"] = "llista separada per comes de dominis d'adreces de correu electrònic permeses en aquest lloc. S'accepten comodins. Deixar buit per acceptar qualsevol domini";
App::$strings["Not allowed email domains"] = "Dominis de correu electrònic no acceptats";
App::$strings["Comma separated list of domains which are not allowed in email addresses for registrations to this site. Wildcards are accepted. Empty to allow any domains, unless allowed domains have been defined."] = "llista separada per comes de dominis d'adreces de correu electrònic no permeses en aquest lloc. S'accepten comodins. Deixar buit per no acceptar cap domini, excepte els que s'hagin definits com acceptats.";
App::$strings["Allow communications only from these sites"] = "Permetre comunicacions únicament des de aquests llocs";
App::$strings["One site per line. Leave empty to allow communication from anywhere by default"] = "Un lloc per línia. Deixar en blanc per permetre, per defecte, la comunicació amb tothom.";
App::$strings["Block communications from these sites"] = "Bloca comunicacions que venen d'aquests llocs";
App::$strings["Allow communications only from these channels"] = "Permet la comunicació només per aquests canals";
App::$strings["One channel (hash) per line. Leave empty to allow from any channel by default"] = "Un canal (hash) per línia. Deixa en blanc per permetre, per defecte, la comunicació qualsevol canal.";
App::$strings["Block communications from these channels"] = "Bloca les comunicacions que venen d'aquests canals";
App::$strings["Only allow embeds from secure (SSL) websites and links."] = "Permetre embeguts només de llocs web i enllaços segurs (SSL).";
App::$strings["Allow unfiltered embedded HTML content only from these domains"] = "Permetre HTML embegut sense filtrar només d'aquests dominis.";
App::$strings["One site per line. By default embedded content is filtered."] = "Un lloc per línia. Per defecte el contingut embegut es filtrat.";
App::$strings["Block embedded HTML from these domains"] = "Bloca HTML embegut d'aquests dominis";
App::$strings["Remote privacy information not available."] = "informació privada remota no disponible.";
App::$strings["Visible to:"] = "Visible per:";
App::$strings["__ctx:acl__ Profile"] = "Perfil";
App::$strings["Comment approved"] = "S'ha aprovat el comentari";
App::$strings["Comment deleted"] = "S'ha esborrat el comentari";
App::$strings["Permission Name is required."] = "Es necessita el nom del perfil.";
App::$strings["Permission category saved."] = "S'ha desat la categoria de permisos.";
App::$strings["Use this form to create permission rules for various classes of people or connections."] = "Pots crear regles de permisos segons classe de persona o de connexió.";
App::$strings["Permission Categories"] = "Categories de permisos";
App::$strings["Permission Name"] = "Nom de permís";
App::$strings["My Settings"] = "La meva configuració";
App::$strings["inherited"] = "heretat";
App::$strings["Individual Permissions"] = "Permisos Individuals";
App::$strings["Some permissions may be inherited from your channel's <a href=\"settings\"><strong>privacy settings</strong></a>, which have higher priority than individual settings. You can <strong>not</strong> change those settings here."] = "Alguns permisos pot ser que vinguin heretats de la <a href=\"settings\"><strong>configuració de privacitat</strong></a> del teu canal. Aquesta té més prioritat que les configuracions individuals. <strong>No</strong> pots canviar aquests paràmetres aquí.";
App::$strings["Friends"] = "Amics";
App::$strings["Settings updated."] = "Ajustes actualizados.";
App::$strings["Nobody except yourself"] = "Ningú excepte tú";
App::$strings["Only those you specifically allow"] = "Només allò que específicament permetis";
App::$strings["Approved connections"] = "Connexions aprovades";
App::$strings["Any connections"] = "Qualsevol connexió";
App::$strings["Anybody on this website"] = "Qualsevol en aquest lloc";
App::$strings["Anybody in this network"] = "Qualsevol en aquesta xarxa";
App::$strings["Anybody authenticated"] = "Qualsevol autenticat";
App::$strings["Anybody on the internet"] = "Qualsevol a internet";
App::$strings["Publish your default profile in the network directory"] = "Publica el teu perfil per defecte al directori de la xarxa";
App::$strings["Allow us to suggest you as a potential friend to new members?"] = "Ens permets suggerir-te com a potencial amic als nous membres?";
App::$strings["or"] = "o";
App::$strings["Your channel address is"] = "La teva adreça del canal es";
App::$strings["Your files/photos are accessible via WebDAV at"] = "Les teves fotos i arxius estan disponibles mitjançant WebDAV a";
App::$strings["Automatic membership approval"] = "Acceptació automàtica de membres";
App::$strings["If enabled, connection requests will be approved without your interaction"] = "Si s'habilita, les soŀlicituds de connexió s'aprovaran automàticament sense requerir la teva interacció";
App::$strings["Channel Settings"] = "Configuració de canal";
App::$strings["Basic Settings"] = "Configuració bàsica";
App::$strings["Full Name:"] = "Nom Complet:";
App::$strings["Email Address:"] = "Adreça de E-Correu:";
App::$strings["Your Timezone:"] = "La teva Franja Horària";
App::$strings["Default Post Location:"] = "Localització Predeterminada de les Entrades:";
App::$strings["Geographical location to display on your posts"] = "Posició geogràfica a mostrar a les teves entrades";
App::$strings["Use Browser Location:"] = "Empra la Localització del Navegador:";
App::$strings["Adult Content"] = "Contingut per a Adults";
App::$strings["This channel frequently or regularly publishes adult content. (Please tag any adult material and/or nudity with #NSFW)"] = "Aquest canal publica freqúentment o amb regularitat contingut per a adults. (Si us plau, etiqueti qualsevol material per a adults amb #NSFW)";
App::$strings["Security and Privacy Settings"] = "Configuració de seguretat i privacitat";
App::$strings["Your permissions are already configured. Click to view/adjust"] = "Els teus permisos estan configurats. Clic per veure/ajustar";
App::$strings["Hide my online presence"] = "Amaga la meva presencia en línia";
App::$strings["Prevents displaying in your profile that you are online"] = "Evita mostrar en el teu perfil, que estàs en línia";
App::$strings["Simple Privacy Settings:"] = "Configuració simple de privacitat:";
App::$strings["Very Public - <em>extremely permissive (should be used with caution)</em>"] = "Molt públic - <em>extremadament permissiu (s'ha d'anar en compte)</em>";
App::$strings["Typical - <em>default public, privacy when desired (similar to social network permissions but with improved privacy)</em>"] = "Normal - <em>públic per defecte, privat quan es desitgi (similar als permisos de xarxa social, però amb millor privacitat)";
App::$strings["Private - <em>default private, never open or public</em>"] = "Privat - <em>privat per defecte, mai públic o obert</em>";
App::$strings["Blocked - <em>default blocked to/from everybody</em>"] = "Bloquejat - <em>tothom bloquejat per defecte</em>";
App::$strings["Allow others to tag your posts"] = "Permet a altres etiquetar les teves entrades";
App::$strings["Often used by the community to retro-actively flag inappropriate content"] = "Sovint emprat per la comunitat per marcar retroactivament contingut inapropiat";
App::$strings["Channel Permission Limits"] = "Límits dels permisos del canal";
App::$strings["Expire other channel content after this many days"] = "El contingut d'altes canals caduca després d'aquests dies";
App::$strings["0 or blank to use the website limit."] = "0 o en blanc per emprar el limit del lloc web.";
App::$strings["This website expires after %d days."] = "Aquest lloc web expira després de %d dies.";
App::$strings["This website does not expire imported content."] = "A aquest lloc web no expira el contingut importat";
App::$strings["The website limit takes precedence if lower than your limit."] = "El límit del lloc web pren la preferència si es inferior al teu límit.";
App::$strings["Maximum Friend Requests/Day:"] = "Nombre màxim de peticions d'amistat per dia";
App::$strings["May reduce spam activity"] = "Pot reduir l'SPAM";
App::$strings["Default Privacy Group"] = "Grup de privacitat per defecte";
App::$strings["Use my default audience setting for the type of object published"] = "Empra la meva configuració d'audiència que hagi triat per al tipus d'entrada";
App::$strings["Profile to assign new connections"] = "Perfil al qual assignar les connexions noves";
App::$strings["Default Permissions Group"] = "Grup de permisos per defecte";
App::$strings["Maximum private messages per day from unknown people:"] = "Nombre màxim de missatges privats de desconeguts al dia:";
App::$strings["Useful to reduce spamming"] = "Útil per a reduir l'spam";
App::$strings["Notification Settings"] = "Configuració de notificacions";
App::$strings["By default post a status message when:"] = "Per defecte envia un missatge d'estat quan:";
App::$strings["accepting a friend request"] = "S'accepta una sol·licitud d'amistat";
App::$strings["joining a forum/community"] = "Apuntar-se a un fòrum o comunitat";
App::$strings["making an <em>interesting</em> profile change"] = "Faci un canvi <em>interesant</em> al perfil";
App::$strings["Send a notification email when:"] = "Notifica per correu quan:";
App::$strings["You receive a connection request"] = "Rebi una petició de connexió";
App::$strings["Your connections are confirmed"] = "Es confirma una connexió";
App::$strings["Someone writes on your profile wall"] = "Algú ha escrit al mur del teu perfil";
App::$strings["Someone writes a followup comment"] = "Algú ha escrit un comentari de resposta";
App::$strings["You receive a private message"] = "Rebi un missatge privat";
App::$strings["You receive a friend suggestion"] = "Rebi una suggerència d'amistat";
App::$strings["You are tagged in a post"] = "Estàs etiquetat a l'entrada";
App::$strings["You are poked/prodded/etc. in a post"] = "S'enfoten/te piquen/etc. en una entrada";
App::$strings["Someone likes your post/comment"] = "A algú li ha agradat la teva entrada o comentari";
App::$strings["Show visual notifications including:"] = "Mostra notificacion visuals, com ara:";
App::$strings["Unseen grid activity"] = "Activitat de malla no vista";
App::$strings["Unseen channel activity"] = "Activitat no vista del canal";
App::$strings["Unseen private messages"] = "Missatges privats no llegits";
App::$strings["Recommended"] = "Recomanat";
App::$strings["Upcoming events"] = "Esdeveniments propers";
App::$strings["Events today"] = "Esdeveniments d'avui";
App::$strings["Upcoming birthdays"] = "Aniversaris propers";
App::$strings["Not available in all themes"] = "No està disponible en tots els temes";
App::$strings["System (personal) notifications"] = "Notificacions (personals) del sistema";
App::$strings["System info messages"] = "Missatges d'informació del sistema";
App::$strings["System critical alerts"] = "Alertes crítiques del sistema";
App::$strings["New connections"] = "Noves connexions";
App::$strings["System Registrations"] = "Inscripcions del Sistema";
App::$strings["Unseen shared files"] = "Fitxers compartits nous";
App::$strings["Unseen public activity"] = "Activitat pública nova";
App::$strings["Unseen likes and dislikes"] = "\"M'agrada\" i \"no m'agrada\" pendents";
App::$strings["Unseen forum posts"] = "Entrades de fòrum no llegides";
App::$strings["Email notification hub (hostname)"] = "Hub per a notificacions per correu (nom de domini)";
App::$strings["If your channel is mirrored to multiple hubs, set this to your preferred location. This will prevent duplicate email notifications. Example: %s"] = "En cas que el teu canal estigui repicat en diversos hubs, habilita aquesta opció al teu hub preferit. Això evita notificacions duplicades. Exemple: %s";
App::$strings["Show new wall posts, private messages and connections under Notices"] = "Mostra totes les novetats d'entrades de mur, missatges privats i connexions a Notícies";
App::$strings["Notify me of events this many days in advance"] = "Notifica'm dels esdeveniments amb aquests dies d'antelació";
App::$strings["Must be greater than 0"] = "Ha de ser més gran que 0";
App::$strings["Advanced Account/Page Type Settings"] = "Configuració avançada de compte i de tipus de pàgina";
App::$strings["Change the behaviour of this account for special situations"] = "Modifica el comportament d'aquest compte en situacions especials";
App::$strings["Miscellaneous Settings"] = "Configuració diversa";
App::$strings["Default photo upload folder"] = "Carpeta per defecte de fotos pujades";
App::$strings["%Y - current year, %m - current month"] = "%Y - any en curs, %m - mes corrent";
App::$strings["Default file upload folder"] = "Carpeta per defecte d'arxius pujats";
App::$strings["Personal menu to display in your channel pages"] = "Menú personal per mostrar en les teves pàgines de canal";
App::$strings["Remove this channel."] = "Elimina aquest canal.";
App::$strings["Firefox Share \$Projectname provider"] = "Firefox Share \$Projectname provider";
App::$strings["Start calendar week on Monday"] = "Comença la setmana en dilluns";
App::$strings["Additional Features"] = "Característiques Addicionals";
App::$strings["Your technical skill level"] = "El teu nivell tècnic";
App::$strings["Used to provide a member experience and additional features consistent with your comfort level"] = "Es fa servir per a oferir-te una experiència i un seguit de funcionalitats addicionals d'acord amb la complexitat que desitgis.";
App::$strings["This channel is limited to %d tokens"] = "Aquest canal té un límit de %d tokens";
App::$strings["Name and Password are required."] = "El nom i la contrasenya són necessaris.";
App::$strings["Token saved."] = "S'ha desat el token.";
App::$strings["Use this form to create temporary access identifiers to share things with non-members. These identities may be used in Access Control Lists and visitors may login using these credentials to access private content."] = "Fes servir aquest formulari per a crear identificadors d'accés temporal per tal de compartir coses amb persones no membres. Aquestes identitats són reconegudes a \"Control d'accés\" i poden ser usades per iniciar sessió i accedir a contingut privat.";
App::$strings["You may also provide <em>dropbox</em> style access links to friends and associates by adding the Login Password to any specific site URL as shown. Examples:"] = "Si vols donar enllaços que no requereixin dos passos, pots afegir la contrasenya d'accés a la URL per compartir. Per exemple:";
App::$strings["Guest Access Tokens"] = "Tokens d'accés de convidat";
App::$strings["Login Name"] = "Nom d'usuari";
App::$strings["Login Password"] = "Contrasenya d'usuari";
App::$strings["Expires (yyyy-mm-dd)"] = "Data de caducitat (aaaa-mm-dd)";
App::$strings["Their Settings"] = "La seva configuració";
App::$strings["Name and Secret are required"] = "Es necessiten el nom i el secret";
App::$strings["Add OAuth2 application"] = "Afegeix una aplicació OAuth2";
App::$strings["Name of application"] = "Nom de l'aplicatiu";
App::$strings["Consumer Secret"] = "Consumer Secret";
App::$strings["Automatically generated - change if desired. Max length 20"] = "Generat automàticament- Canvia-ho si ho vols. Max. longitud 20";
App::$strings["Redirect"] = "Redirecciona";
App::$strings["Redirect URI - leave blank unless your application specifically requires this"] = "URI redirigida - No canviar excepte perquè el teu aplicatiu ho requereixi.";
App::$strings["Grant Types"] = "Tipus de permís";
App::$strings["leave blank unless your application sepcifically requires this"] = "deixa-ho en blanc si no és que la teva aplicació ho demana explícitament";
App::$strings["Authorization scope"] = "Àmbit d'autorització";
App::$strings["OAuth2 Application not found."] = "No s'ha trobat l'aplicació OAuth2.";
App::$strings["Add application"] = "Afegir aplicatiu";
App::$strings["Connected OAuth2 Apps"] = "Aplicacions OAuth2 connectades";
App::$strings["Client key starts with"] = "La clau del client comença amb";
App::$strings["No name"] = "Sin nombre";
App::$strings["Remove authorization"] = "Elimina autorització";
App::$strings["Not valid email."] = "E-correu no vàlid.";
App::$strings["Protected email address. Cannot change to that email."] = "Adreça d'e-correu protegida. No es pot canviar a aquest e-correu.";
App::$strings["System failure storing new email. Please try again."] = "Fallada del sistema al guardar un nou correu. Si us plau, proba de nou.";
App::$strings["Technical skill level updated"] = "S'ha actualitzat el nivell de competències tècniques";
App::$strings["Password verification failed."] = "La verificació de la contrasenya ha fallat.";
App::$strings["Passwords do not match. Password unchanged."] = "Les contrasenyes no coincideixen. Contrasenya sense canvis.";
App::$strings["Empty passwords are not allowed. Password unchanged."] = "Les contrasenyes en blanc no estan permesas. Contrasenya sense canvis.";
App::$strings["Password changed."] = "Contrasenya canviada.";
App::$strings["Password update failed. Please try again."] = "L'actualització de la contrasenya va fallar. Si us plau, torneu a intentar-ho.";
App::$strings["Account Settings"] = "Configuració del compte";
App::$strings["Current Password"] = "Contrasenya Actual";
App::$strings["Enter New Password"] = "Entra la Nova Contrasenya";
App::$strings["Confirm New Password"] = "Confirma la Nova Contrasenya";
App::$strings["Leave password fields blank unless changing"] = "Deixa els camps de contrasenya en blanc llevat que la vulguis canviar";
App::$strings["Remove Account"] = "Esborra el Compte";
App::$strings["Remove this account including all its channels"] = "Esborra aquest compte inclosos tots els seus canals";
App::$strings["Affinity Slider settings updated."] = "S'ha actualitzat la configuració de la barra d'afinitat";
App::$strings["No feature settings configured"] = "No hi ha opcions de les funcions configurades";
App::$strings["Default maximum affinity level"] = "Nivell màxim d'afinitat predeterminat";
App::$strings["0-99 default 99"] = "0-99 (per defecte 99)";
App::$strings["Default minimum affinity level"] = "Nivell mínim d'afinitat predeterminat";
App::$strings["0-99 - default 0"] = "0-99 (per defecte 0)";
App::$strings["Affinity Slider Settings"] = "Configuració de la barra d'afinitat";
App::$strings["Addon Settings"] = "Configuració de les extensions";
App::$strings["Please save/submit changes to any panel before opening another."] = "Desa els canvis en un panell abans d'obrir-ne un altre.";
App::$strings["%s - (Experimental)"] = "%s - (Experimental)";
App::$strings["Display Settings"] = "Configuració de pantalla";
App::$strings["Theme Settings"] = "Configuració de tema";
App::$strings["Custom Theme Settings"] = "Configuració de temes personalitzats";
App::$strings["Content Settings"] = "Configuració dels continguts";
App::$strings["Display Theme:"] = "Tema de pantalla:";
App::$strings["Select scheme"] = "Tria esquema";
App::$strings["Preload images before rendering the page"] = "Precarrega les imatges abans de dibuixar la pàgina";
App::$strings["The subjective page load time will be longer but the page will be ready when displayed"] = "El temps subjectiu per carregar la pàgina pot ser llarg però la pàgina estarà preparada quan es mostri";
App::$strings["Enable user zoom on mobile devices"] = "Zoom d'usuari en dispositius mòbils";
App::$strings["Update browser every xx seconds"] = "Actualitza el navegador cada xx segons";
App::$strings["Minimum of 10 seconds, no maximum"] = "Mínim de 10 segons, sense màxim";
App::$strings["Maximum number of conversations to load at any time:"] = "Nombre màxim de conversacions a càrregar cada vegada";
App::$strings["Maximum of 100 items"] = "Màxim de 100 elements";
App::$strings["Show emoticons (smilies) as images"] = "Mostra emoticons (smilies) com a imatges";
App::$strings["Provide channel menu in navigation bar"] = "Mostra el menú de canal a la barra de navegació";
App::$strings["Default: channel menu located in app menu"] = "Per defecte, el menú de canal es troba al menú d'aplicacions";
App::$strings["Manual conversation updates"] = "Actualitza les converses manualment";
App::$strings["Default is on, turning this off may increase screen jumping"] = "Per defecte està habilitada perquè evita que la pàgina salti cap avall en actualitzar-se.";
App::$strings["Link post titles to source"] = "Enllaça a l'origen els títols de l'entrada";
App::$strings["System Page Layout Editor - (advanced)"] = "Editor de dissenys de pàgines de sistema (avançat)";
App::$strings["Use blog/list mode on channel page"] = "Empra el mode blog/llista a la pàgina del canal";
App::$strings["(comments displayed separately)"] = "(Observacions es mostren per separat)";
App::$strings["Use blog/list mode on grid page"] = "Empra el mode de blog/llista a la pàgina de la malla";
App::$strings["Channel page max height of content (in pixels)"] = "Alçada màxima de contingut (en píxels) de la pàgina de Canal";
App::$strings["click to expand content exceeding this height"] = "Clic per expandir el contingut que excedeixi aquesta alçada";
App::$strings["Grid page max height of content (in pixels)"] = "Alçada màxima dels continguts (en píxels) de la Pàgina de Malla ";
App::$strings["Name is required"] = "Es requereix un Nom";
App::$strings["Key and Secret are required"] = "Es requereix Clau (Key) i el Secret (Secret)";
App::$strings["Consumer Key"] = "Consumer Key";
App::$strings["Icon url"] = "Icona de url";
App::$strings["Optional"] = "Opcional";
App::$strings["Application not found."] = "Aplicatiu no trobat.";
App::$strings["Connected Apps"] = "Aplicatius Conectats";
App::$strings["View Photo"] = "Mostra la imatge";
App::$strings["Edit Album"] = "Modifica l'àlbum";
App::$strings["Upload"] = "Pujar";
App::$strings["Some blurb about what to do when you're new here"] = "Algunes propostes sobre el que cal fer quan ets nou aquí";
App::$strings["Thing updated"] = "S'ha actualitzat la cosa";
App::$strings["Object store: failed"] = "No s'ha pogut emmagatzemar l'objecte";
App::$strings["Thing added"] = "S'ha afegit la cosa";
App::$strings["OBJ: %1\$s %2\$s %3\$s"] = "OBJ: %1\$s %2\$s %3\$s";
App::$strings["Show Thing"] = "Mostra la cosa";
App::$strings["item not found."] = "no s'ha trobat l'element.";
App::$strings["Edit Thing"] = "Edita la cosa";
App::$strings["Select a profile"] = "Tria un perfil";
App::$strings["Post an activity"] = "Publica una activitat";
App::$strings["Only sends to viewers of the applicable profile"] = "S'envia només a visitants del perfil corresponent";
App::$strings["Name of thing e.g. something"] = "Nom de la cosa. Exemple: patata";
App::$strings["URL of thing (optional)"] = "Adreça URL de la cosa (opcional)";
App::$strings["URL for photo of thing (optional)"] = "Adreça URL de la foto d'una cosa (opcional)";
App::$strings["Permissions"] = "Permisos ";
App::$strings["Add Thing to your Profile"] = "Afegeix una cosa al teu perfil";
App::$strings["No more system notifications."] = "No hi ha més notificacions del sistema.";
App::$strings["System Notifications"] = "Notificacions del sistema";
App::$strings["Connection added."] = "S'ha afegit la connexió.";
App::$strings["Your service plan only allows %d channels."] = "El teu paquet de serveis només admet %d canals.";
App::$strings["No channel. Import failed."] = "Sense canal. No s'ha pogut importar.";
App::$strings["Import completed."] = "S'ha completat la importació.";
App::$strings["You must be logged in to use this feature."] = "Has d'estar registrat per fer servir aquesta funcionalitat.";
App::$strings["Import Channel"] = "Importa un canal";
App::$strings["Use this form to import an existing channel from a different server/hub. You may retrieve the channel identity from the old server/hub via the network or provide an export file."] = "Empra aquest formulari per importar un canal existent en un altre servidor/concentrador. Pots recuperar el canal des de l'antic servidor/concentrador via la xarxa o mitjançant un fitxer d'exportació";
App::$strings["Or provide the old server/hub details"] = "O proveeix els detalls de l'antic servidor/node";
App::$strings["Your old identity address (xyz@example.com)"] = "La teva adreça de canal antiga. El format és canal@exemple.org";
App::$strings["Your old login email address"] = "La teva adreça de correu electrònic antiga";
App::$strings["Your old login password"] = "La teva contrasenya antiga";
App::$strings["Import a few months of posts if possible (limited by available memory"] = "Importa, si es possible, missatges de fa uns quants mesos (limitat per la memòria disponible) ";
App::$strings["For either option, please choose whether to make this hub your new primary address, or whether your old location should continue this role. You will be able to post from either location, but only one can be marked as the primary location for files, photos, and media."] = "Per a qualsevol de les opcions, escull si vols fer primària l'adreça d'aquest node o mantenir l'anterior com a primària. Podràs penjar entrades des de totes dues adreces, però per als fitxers, imatges i altres en cal una de primària.";
App::$strings["Make this hub my primary location"] = "Fes d'aquest node la meva ubicació primària";
App::$strings["Move this channel (disable all previous locations)"] = "Moure aquest canal (desactiva totes les prèvies localitzacions)";
App::$strings["Use this channel nickname instead of the one provided"] = "Fes servir aquest nom de canal en comptes del que has facilitat";
App::$strings["Leave blank to keep your existing channel nickname. You will be randomly assigned a similar nickname if either name is already allocated on this site."] = "Deixa-ho en blanc per a mantenir el teu nom de canal actual. Se t'assignarà un nom aleatori però similar a l'actual en cas que el nom actual ja estigui agafat en aquest node.";
App::$strings["This process may take several minutes to complete. Please submit the form only once and leave this page open until finished."] = "Aquest procès pot trigar minuts en completar. Si et plau envia el formulari només una vegada i manté aquesta pàgina oberta fins que finalitzi.";
App::$strings["Authentication failed."] = "Ha fallat l'autentificació.";
App::$strings["Remote Authentication"] = "Autentificació Remota";
App::$strings["Enter your channel address (e.g. channel@example.com)"] = "Introdueix la teva adreça del canal (eg canal@exemple.com)";
App::$strings["Authenticate"] = "Autentica't";
App::$strings["Permissions denied."] = "Permís denegat.";
App::$strings["Import"] = "Importar";
App::$strings["Authorize application connection"] = "Autoritza la connexió de l'aplicació";
App::$strings["Return to your app and insert this Security Code:"] = "Torna a la teva aplicació i introdueix aquest codi de seguertat";
App::$strings["Please login to continue."] = "Si et plau, identifica't per continuar.";
App::$strings["Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?"] = "Vols autoritzar a aquesta aplicació l'accés a les teves entrades i contactes i/o a crear noves entrades com si fos tu mateix.";
App::$strings["Item not available."] = "Article no disponible.";
App::$strings["Edit Block"] = "Editar Bloc";
App::$strings["vcard"] = "vcard (targeta estàndard de contacte)";
App::$strings["Apps"] = "Aplicatius";
App::$strings["Manage apps"] = "Gestiona apps";
App::$strings["Create new app"] = "Crear una nova app";
App::$strings["__ctx:mood__ %1\$s is %2\$s"] = "%1\$s es %2\$s";
App::$strings["Mood"] = "Ànim";
App::$strings["Set your current mood and tell your friends"] = "Estableix el teu estat d'ànim actual i digues-li als teus amics";
App::$strings["Active"] = "Actives";
App::$strings["Blocked"] = "Bloquejades";
App::$strings["Ignored"] = "Ignorades";
App::$strings["Hidden"] = "Amagades";
App::$strings["Archived/Unreachable"] = "Arxivades o inaccessibles";
App::$strings["New"] = "Nou";
App::$strings["All"] = "Tots";
App::$strings["Active Connections"] = "Connexions actives";
App::$strings["Show active connections"] = "Mostra les connexions actives";
App::$strings["New Connections"] = "Noves Connexions";
App::$strings["Show pending (new) connections"] = "Mostra les connexions pendents (noves)";
App::$strings["Only show blocked connections"] = "Mostra només les connexions bloquejades";
App::$strings["Only show ignored connections"] = "Mostra només les connexions ignorades";
App::$strings["Only show archived/unreachable connections"] = "Mostra només les connexions arxivades o inaccessibles";
App::$strings["Only show hidden connections"] = "Mostra només les connexions amagades";
App::$strings["Show all connections"] = "Mostra totes les connexions";
App::$strings["Pending approval"] = "Pendent d'aprovació";
App::$strings["Archived"] = "Arxivades";
App::$strings["Not connected at this location"] = "No està connectada des d'aquest aquest hub";
App::$strings["%1\$s [%2\$s]"] = "%1\$s [%2\$s]";
App::$strings["Edit connection"] = "Modifica la connexió";
App::$strings["Delete connection"] = "Elimina la connexió";
App::$strings["Channel address"] = "Adreça del canal";
App::$strings["Network"] = "Xarxa";
App::$strings["Call"] = "Crida";
App::$strings["Status"] = "Estat";
App::$strings["Connected"] = "Connectat";
App::$strings["Approve connection"] = "Aprovar la Connexió ";
App::$strings["Ignore connection"] = "Ignorar connexió";
App::$strings["Ignore"] = "Ignora";
App::$strings["Recent activity"] = "Activitat recent";
App::$strings["Connections"] = "Connexions";
App::$strings["Search your connections"] = "Cerca entre les teves connexions";
App::$strings["Connections search"] = "Cerca connexions";
App::$strings["Find"] = "Troba";
App::$strings["item"] = "element";
App::$strings["Bookmark added"] = "S'ha afegit el marcador";
App::$strings["My Bookmarks"] = "Els meus marcadors";
App::$strings["My Connections Bookmarks"] = "Els marcadors de les meves connexions";
App::$strings["Account removals are not allowed within 48 hours of changing the account password."] = "L'esborrat de comptes no està permès fins que transcorren 48 hores des de l'últim canvi de contrasenya.";
App::$strings["Remove This Account"] = "Esborra el compte";
App::$strings["This account and all its channels will be completely removed from the network. "] = "Aquest compte i tots els seus canals s'estan apunt d'esborrar totalment de la xarxa.";
App::$strings["Remove this account, all its channels and all its channel clones from the network"] = "Esborra de la xarxa aquest compte, tots els seus canals, i tots els seus canals clons.";
App::$strings["By default only the instances of the channels located on this hub will be removed from the network"] = "Per defecte, només les instancies dels canal ubicats en aquest node poden esser esborrades de la xarxa";
App::$strings["Page owner information could not be retrieved."] = "La informació del propietari de la pàgina no va poder ser recuperada";
App::$strings["Album not found."] = "Àlbum no trobat";
App::$strings["Delete Album"] = "Esborra Àlbum";
App::$strings["Delete Photo"] = "Esborra Foto";
App::$strings["No photos selected"] = "No has seleccionat fotos";
App::$strings["Access to this item is restricted."] = "L'accés a aquest element esta restringit.";
App::$strings["%1$.2f MB of %2$.2f MB photo storage used."] = "S'estan fent servir %1$.2f MB de %2$.2f MB de l'espai per a imatges.";
App::$strings["%1$.2f MB photo storage used."] = "S'estan fent servir %1$.2f MB de l'espai per a imatges.";
App::$strings["Upload Photos"] = "Puja imatges";
App::$strings["Enter an album name"] = "Escriu el nom del àlbum";
App::$strings["or select an existing album (doubleclick)"] = "o bé fes doble clic a un d'existent";
App::$strings["Create a status post for this upload"] = "Genera una entrada a partir de la pujada";
App::$strings["Description (optional)"] = "Descripció (opcional)";
App::$strings["Show Newest First"] = "Ordena de més nou a més antic";
App::$strings["Show Oldest First"] = "Ordena de més antic a més nou";
App::$strings["Add Photos"] = "Afegeix fotos";
App::$strings["Permission denied. Access to this item may be restricted."] = "S'ha denegat el permís. Pot ser que l'accés estigui restringit.";
App::$strings["Photo not available"] = "La imatge no està disponible";
App::$strings["Use as profile photo"] = "Fes-la imatge de perfil";
App::$strings["Use as cover photo"] = "Emprar com a foto de portada";
App::$strings["Private Photo"] = "Imatge privada";
App::$strings["View Full Size"] = "Mostra a mida completa";
App::$strings["Edit photo"] = "Modifica la imatge";
App::$strings["Rotate CW (right)"] = "Tomba cap a la dreta";
App::$strings["Rotate CCW (left)"] = "Tomba cap a l'esquerra";
App::$strings["Move photo to album"] = "Mou la foto a un àlbum";
App::$strings["Enter a new album name"] = "Escriu el nom del nou àlbum";
App::$strings["or select an existing one (doubleclick)"] = "o bé fes doble clic a un d'existent";
App::$strings["Add a Tag"] = "Afegeix una etiqueta";
App::$strings["Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com"] = "Exemple: @joan, @Paula_Peris, @mar@exemple.org";
App::$strings["Flag as adult in album view"] = "Marca com a contingut adult";
App::$strings["I like this (toggle)"] = "M'agrada això (canvia)";
App::$strings["I don't like this (toggle)"] = "No m'agrada això (canvia)";
App::$strings["Please wait"] = "Si us plau, espera";
App::$strings["This is you"] = "Ets tú";
App::$strings["Comment"] = "Comentari";
App::$strings["__ctx:title__ Likes"] = "Agrada";
App::$strings["__ctx:title__ Dislikes"] = "Desagrada";
App::$strings["__ctx:title__ Agree"] = "Acord";
App::$strings["__ctx:title__ Disagree"] = "Desacord";
App::$strings["__ctx:title__ Abstain"] = "Abstenirse";
App::$strings["__ctx:title__ Attending"] = "Assistint";
App::$strings["__ctx:title__ Not attending"] = "Desassistint";
App::$strings["__ctx:title__ Might attend"] = "Podrien assistir";
App::$strings["View all"] = "Veure tot";
App::$strings["__ctx:noun__ Like"] = array(
0 => "Agrada",
1 => "Agraden",
);
App::$strings["__ctx:noun__ Dislike"] = array(
0 => "Desagrada",
1 => "Desagrada",
);
App::$strings["Photo Tools"] = "Eines per Fotos";
App::$strings["In This Photo:"] = "Hi apareixen:";
App::$strings["Map"] = "Mapa";
App::$strings["__ctx:noun__ Likes"] = "Agrada";
App::$strings["__ctx:noun__ Dislikes"] = "Desagrada";
App::$strings["Close"] = "Tanca";
App::$strings["Recent Photos"] = "Imatges recents";
App::$strings["Profile Unavailable."] = "El perfil no està disponible.";
App::$strings["Not found"] = "No s'ha trobat";
App::$strings["Invalid channel"] = "El canal és invàlid";
App::$strings["Error retrieving wiki"] = "S'ha produït un error en carregar la wiki";
App::$strings["Error creating zip file export folder"] = "S'ha produït un error en crear la carpeta per al fitxer comprimit d'exportació";
App::$strings["Error downloading wiki: "] = "S'ha produït un error en descarregar la wiki:";
App::$strings["Wikis"] = "Wikis";
App::$strings["Download"] = "Descarrega";
App::$strings["Create New"] = "Crear Nou";
App::$strings["Wiki name"] = "Nom de la wiki";
App::$strings["Content type"] = "Llenguatge de formatació";
App::$strings["Markdown"] = "Markdown";
App::$strings["BBcode"] = "BBCode";
App::$strings["Text"] = "Cap (text pla)";
App::$strings["Type"] = "Tipus";
App::$strings["Any&nbsp;type"] = "Qualsevol";
App::$strings["Lock content type"] = "Bloca el llenguatge de formatació";
App::$strings["Create a status post for this wiki"] = "Crea una entrada d'estat per aquesta wiki";
App::$strings["Edit Wiki Name"] = "Canvia el nom de la wiki";
App::$strings["Wiki not found"] = "No s'ha trobat la wiki";
App::$strings["Rename page"] = "Canvia el nom de la pàgina";
App::$strings["Error retrieving page content"] = "S'ha produït un error en carregar el contingut de la pàgina";
App::$strings["New page"] = "Crea una pàgina nova";
App::$strings["Revision Comparison"] = "Comparació de revisió";
App::$strings["Revert"] = "Reverteix";
App::$strings["Short description of your changes (optional)"] = "Descripció curta dels canvis (opcional)";
App::$strings["Source"] = "Font";
App::$strings["New page name"] = "Nou nom de pàgina";
App::$strings["Embed image from photo albums"] = "Embeu una imatge dels àlbums de fotos";
App::$strings["Embed an image from your albums"] = "Embeu una imatge dels teus àlbums";
App::$strings["OK"] = "OK";
App::$strings["Choose images to embed"] = "Tria una imatge per a embeure-la";
App::$strings["Choose an album"] = "Tria un àlbum";
App::$strings["Choose a different album"] = "Escull un àlbum diferent";
App::$strings["Error getting album list"] = "Ha ocorregut un error quan treia la llista de àlbums";
App::$strings["Error getting photo link"] = "Ha ocorregut un error quan treia l'enllaç a la foto";
App::$strings["Error getting album"] = "Ha ocorregut un error treient l'àlbum";
App::$strings["Error creating wiki. Invalid name."] = "S'ha produït un error en crear la wiki. El nom no és vàlid.";
App::$strings["A wiki with this name already exists."] = "Ja existeix una wiki amb aquest nom.";
App::$strings["Wiki created, but error creating Home page."] = "S'ha creat la wiki, però s'ha produït un error en crear-ne la pàgina principal.";
App::$strings["Error creating wiki"] = "S'ha produït un error en crear la wiki";
App::$strings["Error updating wiki. Invalid name."] = "S'ha produït un error en actualitzar la wiki. El nom no és vàlid.";
App::$strings["Error updating wiki"] = "S'ha produït un error en actualitzar la wiki";
App::$strings["Wiki delete permission denied."] = "No tens permís per a eliminar la wiki";
App::$strings["Error deleting wiki"] = "S'ha produït un error en eliminar la wiki";
App::$strings["New page created"] = "S'ha desat la nova pàgina";
App::$strings["Cannot delete Home"] = "No es pot esborrar la pàgina principal";
App::$strings["Current Revision"] = "Revisió actual";
App::$strings["Selected Revision"] = "Revisió seleccionada";
App::$strings["You must be authenticated."] = "Has d'estar autenticat.";
App::$strings["toggle full screen mode"] = "commuta el mode de pantalla completa";
App::$strings["Layout updated."] = "S'ha actualitzat el disseny.";
App::$strings["Feature disabled."] = "Funcionalitat desactivada.";
App::$strings["Edit System Page Description"] = "Editor del Sistema de Descripció de Pàgines";
App::$strings["(modified)"] = "(modificat)";
App::$strings["Reset"] = "Reajustar";
App::$strings["Layout not found."] = "No s'ha trobat cap disseny de pàgina.";
App::$strings["Module Name:"] = "Nom del mòdul:";
App::$strings["Layout Help"] = "Ajuda per al disseny de pàgina";
App::$strings["Edit another layout"] = "Modifica un altre disseny";
App::$strings["System layout"] = "Disseny del sistema";
App::$strings["Poke"] = "Esperonar";
App::$strings["Poke somebody"] = "Emprenyar algú";
App::$strings["Poke/Prod"] = "Esperonat/Picat";
App::$strings["Poke, prod or do other things to somebody"] = "emprenyar, picar o fer altres coses a algú";
App::$strings["Recipient"] = "Destinatari";
App::$strings["Choose what you wish to do to recipient"] = "Tria que vols fer amb el destinatari";
App::$strings["Make this post private"] = "Fer aquesta entrada privada";
App::$strings["Image uploaded but image cropping failed."] = "S'ha pujat la imatge però no s'ha pogut retallar.";
App::$strings["Profile Photos"] = "Fotos del Perfil";
App::$strings["Image resize failed."] = "No s'ha pogut escalar la imatge.";
App::$strings["Shift-reload the page or clear browser cache if the new photo does not display immediately."] = "Refresca la memòria cau del navegador si la foto no s'actualitza immediatament. Dreceres: «Ctrl+F5» i «Ctrl+Maj+R»";
App::$strings["Unable to process image"] = "incapaç de processar la imatge";
App::$strings["Image upload failed."] = "La pujada de la imatge va fracassar.";
App::$strings["Unable to process image."] = "Incapaç de processar l'imatge.";
App::$strings["Photo not available."] = "Foto no disponible.";
App::$strings["Your default profile photo is visible to anybody on the internet. Profile photos for alternate profiles will inherit the permissions of the profile"] = "La teva foto de perfil predeterminada és pública i visible per a tothom. Les fotos de perfil dels perfils alternatius hereten els permisos del seu perfil.";
App::$strings["Your profile photo is visible to anybody on the internet and may be distributed to other websites."] = "La teva foto de perfil és pública i visible a tothom, i és probable que s'escampi per altres webs.";
App::$strings["Upload File:"] = "Puja Arxiu:";
App::$strings["Select a profile:"] = "Tria un perfil:";
App::$strings["Use Photo for Profile"] = "Fes servir la foto per al perfil";
App::$strings["Change Profile Photo"] = "Canvia la imatge de perfil";
App::$strings["Use"] = "Aplica";
App::$strings["Use a photo from your albums"] = "Agafa una foto dels àlbums";
App::$strings["Select existing photo"] = "Tria una foto existent";
App::$strings["Crop Image"] = "Retalla Imatge";
App::$strings["Please adjust the image cropping for optimum viewing."] = "Si us plau, retalla la imatge per a una optima visualització";
App::$strings["Done Editing"] = "Edició Feta";
App::$strings["Away"] = "Absent";
App::$strings["Online"] = "En connexió";
App::$strings["Unable to locate original post."] = "No s'ha pogut trobar l'entrada original.";
App::$strings["Empty post discarded."] = "S'ha descartat l'entrada perquè no té contingut.";
App::$strings["Duplicate post suppressed."] = "Publicació duplicada s'ha suprimit.";
App::$strings["System error. Post not saved."] = "Hi ha hagut un error del sistema. L'entrada no s'ha desat.";
App::$strings["Your comment is awaiting approval."] = "El teu comentari encara no ha estat aprovat.";
App::$strings["Unable to obtain post information from database."] = "No s'ha pogut obtenir informació de l'entrada a la base de dades.";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f top level posts."] = "Has assolit el teu límit de %1$.0f entrades (descomptant comentaris).";
App::$strings["You have reached your limit of %1$.0f webpages."] = "Has assolit el teu limit de %1$.0f pàgines web.";
App::$strings["sent you a private message"] = "Se t'ha enviat un missatge privat";
App::$strings["added your channel"] = "el teu canal s'ha afegit";
App::$strings["requires approval"] = "requereix aprovació";
App::$strings["g A l F d"] = "g A l F d";
App::$strings["[today]"] = "[avui]";
App::$strings["posted an event"] = "enviat un esdeveniment";
App::$strings["shared a file with you"] = "ha compartit un fitxer amb tu";
App::$strings["Private forum"] = "Fòrum privat";
App::$strings["Public forum"] = "Fòrum públic";
App::$strings["Invalid item."] = "Article invàlid.";
App::$strings["Page not found."] = "Pàgina no trobada.";
App::$strings["Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."] = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.";
App::$strings["Could not access contact record."] = "No s'ha pogut accedir al llibre de contactes.";
App::$strings["Could not locate selected profile."] = "No s'ha trobat el perfil indicat.";
App::$strings["Connection updated."] = "S'ha actualitzat la connexió.";
App::$strings["Failed to update connection record."] = "No s'ha pogut actualitzar el registre de connexió.";
App::$strings["is now connected to"] = "Ara està conectat amb";
App::$strings["Could not access address book record."] = "No puc accedir al registre del contacte";
App::$strings["Refresh failed - channel is currently unavailable."] = "Ha fallat la recàrrega - el canal es actualment inaccesible.";
App::$strings["Unable to set address book parameters."] = "No es poden ajustar els paràmetres dels contactes.";
App::$strings["Connection has been removed."] = "S'han eliminat les conexions.";
App::$strings["View Profile"] = "Mostra el meu perfil";
App::$strings["View %s's profile"] = "Mostra el perfil de %s";
App::$strings["Refresh Permissions"] = "Recarrega els Permissos";
App::$strings["Fetch updated permissions"] = "Obté els permisos actualitzats";
App::$strings["Refresh Photo"] = "Recarrega la foto";
App::$strings["Fetch updated photo"] = "Demana la nova foto al servidor";
App::$strings["Recent Activity"] = "Activitat Recent";
App::$strings["View recent posts and comments"] = "Mostra les entrades i comentaris recents";
App::$strings["Block (or Unblock) all communications with this connection"] = "Boqueja (o Desbloqueja) les comunicacions amb aquesta connexió";
App::$strings["This connection is blocked!"] = "Aquesta connexió està bloquejada!";
App::$strings["Unignore"] = "Inhabilita";
App::$strings["Ignore (or Unignore) all inbound communications from this connection"] = "Ignora (o Considera) les communicacions entrants d'aquesta connexió";
App::$strings["This connection is ignored!"] = "Aquesta connexió es ignorada!";
App::$strings["Unarchive"] = "Desarxiva";
App::$strings["Archive"] = "Arxiva";
App::$strings["Archive (or Unarchive) this connection - mark channel dead but keep content"] = "Arxiva (o Desarxiva) aquesta connexió - Marca el canal com a mort pero manté el contingut ";
App::$strings["This connection is archived!"] = "Aquesta connexió està arxivada!";
App::$strings["Unhide"] = "Mostra";
App::$strings["Hide"] = "Amaga";
App::$strings["Hide or Unhide this connection from your other connections"] = "Amaga (o Mostra) aquesta connexió de les altres connexions teves";
App::$strings["This connection is hidden!"] = "Aquesta connexió està amagada!";
App::$strings["Delete this connection"] = "Elimina aquesta connexió";
App::$strings["Fetch Vcard"] = "Obté la targeta de contacte Vcard";
App::$strings["Fetch electronic calling card for this connection"] = "Obté la targeta de trucada electrònica d'aquesta connexió";
App::$strings["Open Individual Permissions section by default"] = "Obrir, per defecte, la secció de Permisos Individuals";
App::$strings["Affinity"] = "Afinitat";
App::$strings["Open Set Affinity section by default"] = "Obre per defecte la barra d'afinitat";
App::$strings["Me"] = "Jo";
App::$strings["Family"] = "Família";
App::$strings["Acquaintances"] = "Coneguts";
App::$strings["Filter"] = "Filtre";
App::$strings["Open Custom Filter section by default"] = "Obrir, per defecte, la secció de Filtres a Mida";
App::$strings["Approve this connection"] = "Apccepta aquesta connexió";
App::$strings["Accept connection to allow communication"] = "Accepta la connexió per permetre la comunicació";
App::$strings["Set Affinity"] = "Ajusta l'Afinitat";
App::$strings["Set Profile"] = "Ajusta el Perfil";
App::$strings["Set Affinity & Profile"] = "Ajusta Afinitat i Perfil";
App::$strings["This connection is unreachable from this location."] = "Aquesta connexió no és accessible des d'aquest hub.";
App::$strings["This connection may be unreachable from other channel locations."] = "Aquesta connexió no és accessibles des d'altres hubs del canal.";
App::$strings["Location independence is not supported by their network."] = "La xarxa d'aquesta connexió no és compatible amb la independència de hub.";
App::$strings["This connection is unreachable from this location. Location independence is not supported by their network."] = "Aquesta connexió no és accessible des d'aquest hub. La seva xarxa no és compatible amb la independència de hub.";
App::$strings["Connection Default Permissions"] = "Permisos per Defecte de la Connexió";
App::$strings["Connection: %s"] = "Connexió: %s";
App::$strings["Apply these permissions automatically"] = "Aplica aquests permissos automaticament";
App::$strings["Connection requests will be approved without your interaction"] = "Les peticions de connexió seran aprovades sense la teva interacció";
App::$strings["Permission role"] = "Permisos de rol";
App::$strings["Add permission role"] = "Afegir permisos de rol";
App::$strings["This connection's primary address is"] = "La primera adreça d'aqueste connexió es";
App::$strings["Available locations:"] = "Localització disponible:";
App::$strings["The permissions indicated on this page will be applied to all new connections."] = "Els permisos indicats en aquesta pàgina seran aplicats a totes les noves connexions.";
App::$strings["Connection Tools"] = "Eines de Connexió";
App::$strings["Slide to adjust your degree of friendship"] = "Llisca per ajustar el nivell d'amistat";
App::$strings["Rating"] = "Valora";
App::$strings["Slide to adjust your rating"] = "Llisca per ajustar la valoració";
App::$strings["Optionally explain your rating"] = "Opcionalment pots explicar la teva valoració";
App::$strings["Custom Filter"] = "Filtre a mida";
App::$strings["Only import posts with this text"] = "Importa exclusivament entrades amb aquest text";
App::$strings["Do not import posts with this text"] = "No importar entrades amb aquest text";
App::$strings["This information is public!"] = "Aquesta informació es pública!";
App::$strings["Connection Pending Approval"] = "Connexió Pendent d'Aprovació";
App::$strings["Please choose the profile you would like to display to %s when viewing your profile securely."] = "Tria el perfil que vols mostrar a %s quan es vegi el perfil segur.";
App::$strings["Some permissions may be inherited from your channel's <a href=\"settings\"><strong>privacy settings</strong></a>, which have higher priority than individual settings. You can change those settings here but they wont have any impact unless the inherited setting changes."] = "Alguns permisos pot ser que vinguin heretats de la <a href=\"settings\"><strong>configuració de privacitat</strong></a>. del teu canal. Aquesta té més prioritat que les configuracions individuals. Pots canviar aquí aquests permisos però no tindran cap impacte mentre no canviï la configuració del teu canal.";
App::$strings["Last update:"] = "Darrera actualització:";
App::$strings["Details"] = "Detalls";
App::$strings["Room not found"] = "No s'ha trobat la sala";
App::$strings["Leave Room"] = "Abandona la sala";
App::$strings["Delete Room"] = "Esborra Sala";
App::$strings["I am away right now"] = "Absent";
App::$strings["I am online"] = "Estic connectat/da";
App::$strings["Bookmark this room"] = "Desa aquesta sala";
App::$strings["Please enter a link URL:"] = "Si us plau entra l'enllaç URL:";
App::$strings["Encrypt text"] = "Text encriptat";
App::$strings["New Chatroom"] = "Nova sala per a Xerrar";
App::$strings["Chatroom name"] = "Nom de la sala de xat";
App::$strings["Expiration of chats (minutes)"] = "Expiració dels chats (minuts)";
App::$strings["%1\$s's Chatrooms"] = "%1\$s de Xats";
App::$strings["No chatrooms available"] = "No hi ha sales de xat disponibles";
App::$strings["Expiration"] = "Expiració";
App::$strings["min"] = "min";
App::$strings["Photos"] = "Fotos";
App::$strings["Files"] = "Arxius";
App::$strings["Unable to update menu."] = "No s'ha pogut actualitzar el menú.";
App::$strings["Unable to create menu."] = "No s'ha pogut crear el menú.";
App::$strings["Menu Name"] = "Nom del menú";
App::$strings["Unique name (not visible on webpage) - required"] = "Nom únic (no visible a la pàgina web) - requerit";
App::$strings["Menu Title"] = "Títol del menú";
App::$strings["Visible on webpage - leave empty for no title"] = "Visible a la pàgina web - deixar buit per a no posar títol";
App::$strings["Allow Bookmarks"] = "Activa els marcadors";
App::$strings["Menu may be used to store saved bookmarks"] = "El menú es pot emprar per a desar marcadors";
App::$strings["Submit and proceed"] = "Envia i procedeix";
App::$strings["Menus"] = "Menús";
App::$strings["Bookmarks allowed"] = "Marcadors permesos";
App::$strings["Delete this menu"] = "Esborra el menú";
App::$strings["Edit menu contents"] = "Edita el contingut del menú";
App::$strings["Edit this menu"] = "Edita el menú";
App::$strings["Menu could not be deleted."] = "El menu no es pot esborrar.";
App::$strings["Edit Menu"] = "Edita Menú";
App::$strings["Add or remove entries to this menu"] = "Afegeix o esborra entrades a aquest menú";
App::$strings["Menu name"] = "Nom del Menú";
App::$strings["Must be unique, only seen by you"] = "Ha de ser únic, nomes vist per tú";
App::$strings["Menu title"] = "Títol del menú";
App::$strings["Menu title as seen by others"] = "Títol del menú vist pels altres";
App::$strings["Allow bookmarks"] = "Activa els marcadors";
App::$strings["Layouts"] = "Dissenys";
App::$strings["Help"] = "Ajuda";
App::$strings["Comanche page description language help"] = "Pgina d'ajuda del llenguatge Comanche";
App::$strings["Layout Description"] = "Descripció del disseny pàgina";
App::$strings["Download PDL file"] = "Descarrega l'arxiu PDL";
App::$strings["Please refresh page"] = "Recarrega la pàgina";
App::$strings["Unknown error"] = "S'ha produït un error desconegut";
App::$strings["Token verification failed."] = "Ha fallat la verificació del token.";
App::$strings["Email Verification Required"] = "Cal verificar el correu";
App::$strings["A verification token was sent to your email address [%s]. Enter that token here to complete the account verification step. Please allow a few minutes for delivery, and check your spam folder if you do not see the message."] = "S'ha enviat al teu correu (%s) un token de verificació. Introdueix-lo aquí per a completar la verificació del compte. Tingues en compte que el correu pot trigar uns minuts en arribar, i que hi ha proveïdors de correu que el classificaran com a correu brossa.";
App::$strings["Resend Email"] = "Torna a enviar el correu";
App::$strings["Validation token"] = "Token de validació";
App::$strings["Post not found."] = "No s'ha trobat l'entrada";
App::$strings["post"] = "entrada";
App::$strings["comment"] = "comentari";
App::$strings["%1\$s tagged %2\$s's %3\$s with %4\$s"] = "%1\$s ha etiquetat %3\$s de %2\$s amb %4\$s";
App::$strings["This setting requires special processing and editing has been blocked."] = "Aquest ajust requereix un procés espedial i l'edició esta bloquejada.";
App::$strings["Configuration Editor"] = "Editor de Configuració";
App::$strings["Warning: Changing some settings could render your channel inoperable. Please leave this page unless you are comfortable with and knowledgeable about how to correctly use this feature."] = "Alerta: segons quines combinacions podrien deixar el teu canal inusable. No és recomanable canviar aquesta configuració si no ets sents còmode/ i segur/a de com fer servir aquesta funcionalitat.";
App::$strings["Automatic approval settings"] = "Aprovació automàtica de soŀlicituds de connexió";
App::$strings["Some individual permissions may have been preset or locked based on your channel type and privacy settings."] = "El valor per defecte dels permisos individuals poden tenir valors per defecte segons el tipus de canal i les opcions de privacitat. Pot ser que no estiguis autoritzat/da a modificar-los.";
App::$strings["Unknown App"] = "No es coneix l'aplicació";
App::$strings["Authorize"] = "Autoritza";
App::$strings["Do you authorize the app %s to access your channel data?"] = "Vols autoritzar l'aplicació %s a accedir a les dades del teu canal?";
App::$strings["Allow"] = "Permet-ho";
App::$strings["Privacy group created."] = "S'ha creat el grup de privacitat.";
App::$strings["Could not create privacy group."] = "No s'ha pogut crear el grup de privacitat.";
App::$strings["Privacy group not found."] = "No s'ha trobat el grup de privacitat.";
App::$strings["Privacy group updated."] = "S'ha actualitzat el grup de privacitat.";
App::$strings["Privacy Groups"] = "Grup de privacitat";
App::$strings["Add Group"] = "Afegeix un grup";
App::$strings["Privacy group name"] = "Nom del grup de privacitat";
App::$strings["Members are visible to other channels"] = "Els membres son visibles en altres canals";
App::$strings["Members"] = "Membres";
App::$strings["Privacy group removed."] = "S'ha esborrat el grup de privacitat.";
App::$strings["Unable to remove privacy group."] = "No s'ha pogut esborrar el grup de privacitat.";
App::$strings["Privacy Group: %s"] = "Grup de privacitat: %s";
App::$strings["Privacy group name: "] = "Nom del grup de privacitat:";
App::$strings["Delete Group"] = "Esborra el grup";
App::$strings["Group members"] = "Membres del grup";
App::$strings["Not in this group"] = "No hi són al grup";
App::$strings["Click a channel to toggle membership"] = "Fes clic a un canal per a ficar-lo o treure'l del grup";
App::$strings["Profile not found."] = "Perfil no trobat.";
App::$strings["Profile deleted."] = "Perfil eliminat.";
App::$strings["Profile-"] = "Perfil-";
App::$strings["New profile created."] = "Nou perfil creat.";
App::$strings["Profile unavailable to clone."] = "Perfil que no es pot clonar.";
App::$strings["Profile unavailable to export."] = "Perfil que no es pot exportar.";
App::$strings["Profile Name is required."] = "Es requereix el Nom del Perfil.";
App::$strings["Marital Status"] = "Estat Marital";
App::$strings["Romantic Partner"] = "Company/a Romàntic";
App::$strings["Likes"] = "Agrada";
App::$strings["Dislikes"] = "Desagrada";
App::$strings["Work/Employment"] = "Treball/Feina";
App::$strings["Religion"] = "Religió";
App::$strings["Political Views"] = "Idees Polítiques";
App::$strings["Gender"] = "Gènere";
App::$strings["Sexual Preference"] = "Preferència Sexual";
App::$strings["Homepage"] = "Pàgina Personal";
App::$strings["Interests"] = "Interessos";
App::$strings["Profile updated."] = "Perfil actualitzat.";
App::$strings["Hide your connections list from viewers of this profile"] = "Amaga dels curiosos la teva llista de connexions d'aquest perfil";
App::$strings["Edit Profile Details"] = "Modifica els detalls de perfil";
App::$strings["View this profile"] = "Mostra aquest perfil";
App::$strings["Edit visibility"] = "Editar visibilitat";
App::$strings["Profile Tools"] = "Eines per Perfils";
App::$strings["Change cover photo"] = "Canviar la foto de portada";
App::$strings["Change profile photo"] = "Canviar la foto del perfil";
App::$strings["Create a new profile using these settings"] = "Crea un perfil nou amb aquesta configuració";
App::$strings["Clone this profile"] = "Clonar aquest perfil";
App::$strings["Delete this profile"] = "Elimina aquest perfil";
App::$strings["Add profile things"] = "Afegeix coses al perfil";
App::$strings["Personal"] = "Personal";
App::$strings["Relationship"] = "Relació";
App::$strings["Miscellaneous"] = "Miscelania";
App::$strings["Import profile from file"] = "Importa perfil des d'un arxiu";
App::$strings["Export profile to file"] = "Exporta perfil a un arxiu";
App::$strings["Your gender"] = "El teu gènere";
App::$strings["Marital status"] = "Estat marital";
App::$strings["Sexual preference"] = "Preferència sexual";
App::$strings["Profile name"] = "Nom del perfil";
App::$strings["This is your default profile."] = "Aquest es el teu perfil per defecte";
App::$strings["Your full name"] = "El teu nom complet";
App::$strings["Title/Description"] = "Títol/Descripció";
App::$strings["Street address"] = "Carrer";
App::$strings["Locality/City"] = "Població/Ciutat";
App::$strings["Region/State"] = "Regió/Estat";
App::$strings["Postal/Zip code"] = "Codi Postal";
App::$strings["Who (if applicable)"] = "Qui (si es aplicable)";
App::$strings["Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com"] = "Examples: cathy123, Cathy Williams, cathy@example.com";
App::$strings["Since (date)"] = "Des de (data)";
App::$strings["Tell us about yourself"] = "Quelcom sobre tu";
App::$strings["Homepage URL"] = "URL de la pàgina d'inici";
App::$strings["Hometown"] = "Ciutat Natal";
App::$strings["Political views"] = "Idees polítiques";
App::$strings["Religious views"] = "Creences religioses";
App::$strings["Keywords used in directory listings"] = "Paraules clau emprades en els llistats de directoris";
App::$strings["Example: fishing photography software"] = "Exemple: software de fotografia submarina";
App::$strings["Musical interests"] = "Interessos Musicals";
App::$strings["Books, literature"] = "Llibres, literatura";
App::$strings["Television"] = "Televisió";
App::$strings["Film/Dance/Culture/Entertainment"] = "Pel·lícules/Dansa/Cultura/Entreteniment";
App::$strings["Hobbies/Interests"] = "Aficions/Interessos";
App::$strings["Love/Romance"] = "Amor/Romace";
App::$strings["School/Education"] = "Escola/Educació";
App::$strings["Contact information and social networks"] = "Informació de contacte i xarxes socials";
App::$strings["My other channels"] = "Els meus altres canals";
App::$strings["Communications"] = "Comunicacions";
App::$strings["Profile Image"] = "Imatge del Perfil";
App::$strings["Edit Profiles"] = "Modifica els perfils";
App::$strings["This page is available only to site members"] = "Aquesta pàgina només és accessible per als membres del node.";
App::$strings["Welcome"] = "Benvingut/da";
App::$strings["What would you like to do?"] = "Què t'agradaria fer?";
App::$strings["Please bookmark this page if you would like to return to it in the future"] = "Marca aquesta pàgina si vols tornar-hi en un futur";
App::$strings["Upload a profile photo"] = "Puja una imatge de perfil";
App::$strings["Upload a cover photo"] = "Puja una imatge de portada";
App::$strings["Edit your default profile"] = "Modifica el teu perfil per defecte";
App::$strings["View friend suggestions"] = "Mostra suggerències de connexions";
App::$strings["View the channel directory"] = "Mostra el directori del canal";
App::$strings["View/edit your channel settings"] = "Mostra o modifica la configuració del teu canal";
App::$strings["View the site or project documentation"] = "Mostra la documentació del projecte";
App::$strings["Visit your channel homepage"] = "Ves a la pàgina del teu canal";
App::$strings["View your connections and/or add somebody whose address you already know"] = "Mostra les teves connexions o afegeix-ne una de nova introduint la seva adreça a mà.";
App::$strings[