You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
534 B

Apreciat/da {{$username}},
La teva contrasenya ha estat canviada com has demanat. Si et plau, recorda
aquesta informació per a tu (o canvia-la immediatament a
quelcom que puguis recordar).
Les dades d'identificació son les següents:
Localització del lloc Web:⇥{{$siteurl}}
Nom Identificatiu:⇥{{$email}}
Contrasenya: {{$new_password}}
Pots canviar aquesta contrasenya en el teu compte desprès que hagis accedit.
Atentament,
{{$sitename}} Administrador
--
Condicions del servei:
{{$siteurl}}/help/TermsOfService