Shufflecake

Shufflecake is a plausible deniability (hidden storage) layer for Linux.

Full C implementation of Shufflecake. Shufflecake is a plausible deniability (hidden storage) layer for Linux.

Updated 2023-12-07 12:39:28 +00:00

Logo for Shufflecake

Updated 2023-10-01 15:42:22 +00:00

Members 0