A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 lines
2.1 KiB

!function(e,a){"function"==typeof define&&define.amd?define("element/locale/sk",["module","exports"],a):"undefined"!=typeof exports?a(module,exports):(a(a={exports:{}},a.exports),e.ELEMENT.lang=e.ELEMENT.lang||{},e.ELEMENT.lang.sk=a.exports)}(this,function(e,a){"use strict";a.__esModule=!0,a.default={el:{colorpicker:{confirm:"OK",clear:"Zmazať"},datepicker:{now:"Teraz",today:"Dnes",cancel:"Zrušiť",clear:"Zmazať",confirm:"OK",selectDate:"Vybrať dátum",selectTime:"Vybrať čas",startDate:"Dátum začiatku",startTime:"Čas začiatku",endDate:"Dátum konca",endTime:"Čas konca",prevYear:"Predošlý rok",nextYear:"Ďalší rok",prevMonth:"Predošlý mesiac",nextMonth:"Ďalší mesiac",day:"Deň",week:"Týždeň",month:"Mesiac",year:"Rok",month1:"Január",month2:"Február",month3:"Marec",month4:"Apríl",month5:"Máj",month6:"Jún",month7:"Júl",month8:"August",month9:"September",month10:"Október",month11:"November",month12:"December",weeks:{sun:"Ne",mon:"Po",tue:"Ut",wed:"St",thu:"Št",fri:"Pi",sat:"So"},months:{jan:"Jan",feb:"Feb",mar:"Mar",apr:"Apr",may:"Máj",jun:"Jún",jul:"Júl",aug:"Aug",sep:"Sep",oct:"Okt",nov:"Nov",dec:"Dec"}},select:{loading:"Načítavanie",noMatch:"Žiadna zhoda",noData:"Žiadne dáta",placeholder:"Vybrať"},cascader:{noMatch:"Žiadna zhoda",loading:"Načítavanie",placeholder:"Vybrať",noData:"Žiadne dáta"},pagination:{goto:"Choď na",pagesize:"na stranu",total:"Všetko {total}",pageClassifier:""},messagebox:{title:"Správa",confirm:"OK",cancel:"Zrušiť",error:"Neplatný vstup"},upload:{deleteTip:"pre odstránenie stisni klávesu Delete",delete:"Vymazať",preview:"Prehliadať",continue:"Pokračovať"},table:{emptyText:"Žiadne dáta",confirmFilter:"Potvrdiť",resetFilter:"Zresetovať",clearFilter:"Všetko",sumText:"Spolu"},tree:{emptyText:"Žiadne dáta"},transfer:{noMatch:"Žiadna zhoda",noData:"Žiadne dáta",titles:["Zoznam 1","Zoznam 2"],filterPlaceholder:"Filtrovať podľa",noCheckedFormat:"{total} položiek",hasCheckedFormat:"{checked}/{total} označených"},image:{error:"FAILED"},pageHeader:{title:"Back"},popconfirm:{confirmButtonText:"Yes",cancelButtonText:"No"}}},e.exports=a.default});