A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

250 lines
10 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Chroni cię przed śledzeniem przez CDN (scentralizowane ośrodki CDN) poprzez przekierowanie do lokalnych zródeł.",
"description": "Protects you against tracking through CDNs (Content Delivery Networks) by redirecting to local resources."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Liczba wstrzyknięć z lokalnego Content Delivery Network od czasu instalacji.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Ustawienia",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Wyświetl licznik wstrzyknięć na ikonie",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Pokaż liczbę wstrzykniętych zasobów na ikonie rozszerzenia.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Blokuj prośby o brakujące zasoby",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Anuluj przechwycone żądania, jeśli wymagany zasób nie jest dostępny lokalnie.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Wyłącz wczesne pobieranie linków",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Zapobiegaj wyciekaniu zabronionych próśb do systemów dostarczania.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Usuwaj metadane z dozwolonych próśb",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Usuwaj wrażliwe dane z dozwolonych zapytań do CDN, aby zwiększyć prywatność.",
"description": "Strip metadata description."
},
"allowlistedDomainsTitle": {
"message": "Wyłącz LocalCDN dla tych domen:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"allowlistedDomainsDescription": {
"message": "Podaj domeny, aby dodać je do białej listy. Oddziel wpisy średnikami (;).",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line."
},
"advancedLabel": {
"message": "Zaawansowane",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Generuj zestawy reguł dla Twojej wtyczki do blokowania reklam",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Jeśli używasz swojej wtyczki do blokowania reklam, w tym oto miejscu możesz wygenerować odpowiednie reguły. Musisz je potem dodać ręcznie w ustawieniach wtyczki.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Ostatnia aktualizacja:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Kopiuj",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Włącz zapis zdarzeń w konsoli przeglądarki",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Otwórz \"Konsolę przeglądarki\" ( CTRL + SHIFT + J), żeby wyświetlić brakujące zasoby.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Ta opcja psuje strony. Nie pozostawiaj jej włączonej, chyba że jesteś gotów do ręcznego dodania niedziałające domeny do listy zezwolonych.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually add affected domains to the allow list."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Wyłącz",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "Filtruj kod źródłowy HTML",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Dotacja",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "Odwróć działanie filtrowania HTML",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "Włącz tę opcję, aby zawsze stosować filtr HTML. Domeny znajdujące się na liście będą wtedy ignorowane. Jeśli ta opcja jest wyłączona, filtr HTML będzie stosowany tylko dla domen z listy.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Funkcja ta może spowodować uszkodzenie wyświetlania/działania stron internetowych. Proszę zwrócić uwagę na informacje zawarte na stronie Wiki.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Nie używaj filtra HTML dla tych domen:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "Możesz wykluczyć domeny z pomocą powyższej listy. Oddzielaj wiele wpisów za pomocą średników (;).",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "Zastosuj filtr HTML dla tych domen:",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Blokuj czcionki Google",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "Jeśli żądania o brakujące zasoby są dozwolone, wtedy połączenia z \"fonts.googleapis.com\" nie są blokowane. Należy włączyć tę opcję, aby zablokować te żądania.",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Wybierz ikonę dla rozszerzenia",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Wewnętrzne statystyki",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Funkcja ta jest obecnie w fazie eksperymentalnej. Brak transmisji danych. Wszystko jest przechowywane lokalnie na twoim urządzeniu.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "Statystyki",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "Dzisiaj",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Ostatni tydzień",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Ostatni miesiąc",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Ostatni rok",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Usuń",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "Średnia (liczba wstrzyknięć dziennie)",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "Wstrzykniętych frameworków",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "Czy jesteś pewny że chcesz usunąć wszystkie statystyki?",
"description": "Are you sure you want to delete all the statistics?"
},
"labelDomainsAllowlistGoogleFonts": {
"message": "Te domeny mogą wczytywać Google Fonts. Oddzielaj wiele wpisów za pomocą średników (;).",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line."
},
"btnGeneral": {
"message": "Podstawowe",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "Zaawansowane",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "Pozostałe",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "Info",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "Typ przechowywania danych",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "Lokalnie",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "Synchronizacja",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "Importowanie/Eksportowanie",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "Zrób kopię zapasową do pliku",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "Przywróć kopię zapasową z pliku",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "Zaimportowano",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "Importowanie się nie powiodło",
"description": "Import failed"
},
"updateNotificationTitle": {
"message": "Powiadomienia po aktualizacji",
"description": "Notification after an update"
},
"updateNotificationNever": {
"message": "Nigdy (Ciche Aktualizacje)",
"description": "Never (Silent Updates)"
},
"updateNotificationOnlyRules": {
"message": "Jeśli nowe CDN i zasady",
"description": "Only if new CDNs and rules"
},
"updateNotificationAlways": {
"message": "Zawsze",
"description": "Always"
},
"websiteBroken": {
"message": "",
"description": "Website broken?"
}
}