A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

250 lines
10 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Beschermt je tegen tracking via CDN's (Content Delivery Networks) door te verwijzen naar lokale bronnen.",
"description": "Protects you against tracking through CDNs (Content Delivery Networks) by redirecting to local resources."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Aantal lokale Content Delivery Network-bestandsinjecties sinds installatie.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Opties",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Getelde injecties op icoon weergeven",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Toon het aantal geïnjecteerde bestanden op het extensie-icoon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Verzoeken voor ontbrekende items blokkeren",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Annuleer een onderschept verzoek wanneer het bestand niet lokaal beschikbaar is.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Link prefetching uitschakelen",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Voorkom dat geweigerde verzoeken naar afleveringsnetwerken uitlekken.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Metadata uit toegestane verzoeken verwijderen",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Wis gevoelige gegevens uit toegestane CDN-verzoeken voor verbeterde privacy.",
"description": "Strip metadata description."
},
"allowlistedDomainsTitle": {
"message": "Deactiveer de werking van LocalCDN voor de volgende domeinen:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"allowlistedDomainsDescription": {
"message": "Voer de te negeren domeinen in. Een waarde per regel.",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line."
},
"advancedLabel": {
"message": "Geavanceerd",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Genereer regelsets voor jouw adblocker",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Indien je gebruikt maakt van een adblocker kun je hier regels genereren. Je zult deze handmatig aan je adblocker moeten toevoegen.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Laatste update:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Kopieer",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Zet logging in de browser console aan",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) om missende bronnen te weergeven.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Deze optie zorgt voor slecht werkende websites. Laat deze optie niet aan staan tenzij je bereidt bent om handmatig domeinen toe te voegen aan de allow list.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually add affected domains to the allow list."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Uitschakelen",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "Filter HTML broncode",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Doneer",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "Inverteer HTML filter",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "Zet deze optie aan om het HTML filter op iedere website in te schakelen. De domeinen in de lijst zullen vervolgens worden genegeerd. Als deze optie is uitgeschakeld wordt het HTML filter enkel toegepast bij domeinen in de lijst.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Deze optie zorgt voor slecht werkend websites. Lees de informatie op de Wiki pagina.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Pas het HTML filter niet toe op de deze domeinen:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "Vul de domeinen in die verwerkt of genegeerd moeten worden door het HTML filter. Een waarde per regel.",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "Pas het HTML filter toe voor de volgende domeinen:",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Blokkeer Google Fonts",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "Als verzoeken voor missende bronnen zijn toegestaan, zijn verbindingen met \"fonts.googleapis.com\" niet geblokkeerd. Schakel deze optie in om deze verzoek te blokkeren.",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Kies een icoon voor deze extensie",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Interne statistieken",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Deze functie bevindt zich momenteel in een experimentele fase. Er is geen dataoverdracht. Alles is lokaal op deze machine.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "Statistieken",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "Vandaag",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Afgelopen week",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Afgelopen maand",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Afgelopen jaar",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Verwijderen",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "Gemiddelde (vervangingen per dag)",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "Vervangen frameworks",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "Weet je zeker dat je alle statistieken wilt verwijderen?",
"description": "Are you sure you want to delete all the statistics?"
},
"labelDomainsAllowlistGoogleFonts": {
"message": "Deze domeinen zijn toegestaan om Google Fonts te laden. Een waarde per regel.",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line."
},
"btnGeneral": {
"message": "Standaard",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "Geavanceerd",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "Overig",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "Info",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "Opslag type",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "Lokaal",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "Synchroniseer",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "Importeer/Exporteer",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "Back up naar bestand",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "Herstellen vanuit bestand",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "Import succesvol",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "Import gefaald",
"description": "Import failed"
},
"updateNotificationTitle": {
"message": "Notificatie na een update",
"description": "Notification after an update"
},
"updateNotificationNever": {
"message": "Nooit (stille updates)",
"description": "Never (Silent Updates)"
},
"updateNotificationOnlyRules": {
"message": "Alleen bij nieuwe CDN's en regels",
"description": "Only if new CDNs and rules"
},
"updateNotificationAlways": {
"message": "Altijd",
"description": "Always"
},
"websiteBroken": {
"message": "Website stuk?",
"description": "Website broken?"
}
}