A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

250 lines
10 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Защитава ви от следене чрез свободна, централизирана доставка на съдържание.",
"description": "Protects you against tracking through CDNs (Content Delivery Networks) by redirecting to local resources."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Количество на местни вмъквания на ресурси от началото на инсталацията.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Настройки",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Показване на броя на вмъкванията в иконката",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Показване на броя на вмъкнатите ресурси в иконката на разширението.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Блокиране на заявки за липсващи ресурси",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Отмяна на прехванатата заявка, ако изисквания ресурс не е наличен на местно ниво.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Изключване на предварителното извличане на препратки",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Предотвратява изтичането на забранени заявки към мрежи за доставка.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Премахване на метаданните от разрешени заявки",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Изтриване на чувствителни данни от допустимите заявки от МДС за подобряване на неприкосновеността.",
"description": "Strip metadata description."
},
"allowlistedDomainsTitle": {
"message": "Деактивиране на LocalCDN за тези домейни:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"allowlistedDomainsDescription": {
"message": "Въведете домейни, които да се добавят в белия списък. Отделете стойностите с точка и запетая.",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. One entry per line."
},
"advancedLabel": {
"message": "За напреднали",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "ГенерАко е активирано, няма да получавате никаква информация за нови функции в LocalCDN. Това включва информация за новите правила uBlock / uMatrix.ирайте набори от правила за uBlock или uMatrix",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Ако ползвате uBlock Origin или uMatrix тук може да генерирате правила. Трябва да ги добавите ръчно в uBlock Origin или uMatrix.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Последено обновление:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Копиране",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Включване на логване в конзолата на браузъра",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Отворете \"конзола на браузъра\" ( CTRL + SHIFT + J ), за да се покажат липсващите ресурси.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Тази функционалност чупи уебсайтове. Не включвайте, освен ако не сте готови ръчно да включвате засегнатите домейни.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually add affected domains to the allow list."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Изключи",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "Филтриране на HTML изходния код",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Дари",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "Инвертиране на HTML филтрите",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Тази функционалност може да счупи уебсайтове. Моля запознайте се с информацията в wiki страницата.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Не прилагай HTML филтри за тези домейни:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. One entry per line."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "",
"description": "Are you sure you want to delete all the statistics?"
},
"labelDomainsAllowlistGoogleFonts": {
"message": "",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. One entry per line."
},
"btnGeneral": {
"message": "",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "",
"description": "Import failed"
},
"updateNotificationTitle": {
"message": "",
"description": "Notification after an update"
},
"updateNotificationNever": {
"message": "",
"description": "Never (Silent Updates)"
},
"updateNotificationOnlyRules": {
"message": "",
"description": "Only if new CDNs and rules"
},
"updateNotificationAlways": {
"message": "",
"description": "Always"
},
"websiteBroken": {
"message": "",
"description": "Website broken?"
}
}