A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

238 lines
10 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Sizi içerik dağıtımıyla yapılan merkezi ve \"ücretsiz\" takipten korur.",
"description": "Extension description."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Kurulumdan bu yana yerel İçerik Dağıtım Ağı kaynak enjeksiyonlarının miktarı.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Seçenekler",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Simgede enjeksiyon sayaçlarını göster",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Enjekte edilen kaynakların sayısını uzantı simgesinde gösterin.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Eksik kaynaklar için gelen istekleri engelle",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "İstenilen kaynak yerel olarak mevcut değilse, yakalanan isteği iptal et.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Bağlantı önalımını devre dışı bırak",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "İzin verilmeyen isteklerin dağıtım ağlarına sızmasını engelleyin.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Meta verilerini izin verilen isteklerden ayır",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "İleri düzey gizlilik için, izin verilen CDN isteklerinden hassas verileri sil.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Bu etki alanları için LocalCDN'yi devre dışı bırak:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "LocalCDN'nin devre dışı bırakılacağı etki alanlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"advancedLabel": {
"message": "Gelişmiş",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Reklam engelleyiciniz için kural kümeleri oluşturun",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "Bir reklam engelleyici kullanıyorsanız kuralları buradan oluşturabilirsiniz. Bu kuralları reklam engelleyicinize elle eklemeniz gerekir.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Son güncelleme:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Kopyala",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Tarayıcı konsolunda günlük kaydını etkinleştir",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Eksik kaynakları göstermek için \"Tarayıcı Konsolunu\" (CTRL + SHIFT + J) açın.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"hideReleaseNotesTitle": {
"message": "Sürüm notlarını devre dışı bırak",
"description": "Disable release notes"
},
"hideReleaseNotesDescription": {
"message": "Yeni LocalCDN özellikleri hakkında bilgi almamak için bunu açın. Buna reklam engelleyiciniz için yeni kurallar hakkında bilgiler de dahildir.",
"description": "Turn this on to not receive any info about new LocalCDN features. This includes info about new rules for your adblocker."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Bu özellik web sitelerini bozar. Etkilenen alan adlarını elle beyaz listeye almaya hazır değilseniz, etkinleştirilmiş olarak bırakmayın.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually whitelist any affected domains."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Devre dışı bırak",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "HTML kaynak kodunu filtrele",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Bağış yap",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "HTML filtresini tersine çevir",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "HTML filtresini her zaman uygulamak için bu seçeneği etkinleştirin. Listedeki etki alanları göz ardı edilecektir. Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, HTML filtresi sadece listedeki etki alanlarına uygulanır.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Bu işlev web sitelerini bozabilir. Lütfen Wiki sayfasındaki bilgilere göz atın.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Bu etki alanlarına HTML filtresi uygulama:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "HTML filtresi tarafından işlenecek veya yok sayılacak etki alanlarını girin. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "Bu etki alanları için HTML filtresini uygula:",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Google Yazı Tiplerini Engelle",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "Eksik kaynaklar için isteklere izin verilirse, \"fonts.googleapis.com\" adresiyle yapılan bağlantılar engellenmez. Bu istekleri engellemek için bu seçeneği etkinleştirin.",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Bu uzantı için bir simge seç",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Dahili istatistikler",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Bu işlev şu anda deneysel bir aşamadadır. Veri aktarımı yok. Hepsi aygıtınızda yereldir.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "İstatistikler",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "Bugün",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Geçen hafta",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Geçen ay",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Geçen yıl",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Sil",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "Ortalama (Günlük değiştirme sayısı)",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "Değiştirilen çerçeveler",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "İstatistikleri silmek istediğinize emin misiniz?",
"description": "Are you sure you want to delete the statistics?"
},
"labelDomainsWhitelistGoogleFonts": {
"message": "Bu etki alanların Google Yazı Tiplerini yüklemesine izin verilir. Birden çok girdiyi noktalı virgül (;) ile ayırın.",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"btnGeneral": {
"message": "Temel",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "Gelişmiş",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "Diğer",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "Bilgi",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "Depolama türü",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "Yerel",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "Eşzamanlama",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "İçe/Dışa aktar",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "Dosyaya yedekle",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "Dosyadan geri yükle",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "İçe aktarma başarılı",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "İçe aktarma başarısız",
"description": "Import failed"
}
}