A web browser extension that emulates Content Delivery Networks to improve your online privacy. It intercepts traffic, finds supported resources locally, and injects them into the environment. https://www.localcdn.org/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

238 lines
9.9 KiB

{
"extensionDescription": {
"message": "Beskytter dig imod sporing af \"gratis\", centraliserede indholdsleverandører.",
"description": "Extension description."
},
"amountInjectedDescription": {
"message": "Antal injektioner af lokale ressourcer siden installation.",
"description": "Amount injected description."
},
"optionsTitle": {
"message": "Indstillinger",
"description": "Options title"
},
"showIconBadgeTitle": {
"message": "Vis antal af injektioner på ikon",
"description": "Show icon badge title"
},
"showIconBadgeDescription": {
"message": "Viser antallet af injicerede ressourcer på udvidelsens ikon.",
"description": "Show icon badge description."
},
"blockMissingTitle": {
"message": "Bloker forespørgsler efter manglende ressourcer",
"description": "Block requests for missing resources title"
},
"blockMissingDescription": {
"message": "Annullerer en forespørgsel hvis den forespurgte ressource ikke findes lokalt.",
"description": "Block requests for missing resources description."
},
"disablePrefetchTitle": {
"message": "Deaktiver forhåndshentning af link",
"description": "Disable prefetch title"
},
"disablePrefetchDescription": {
"message": "Forhindrer ikke-tilladte forespørgsler i at blive lækket til leverandør-netværk.",
"description": "Disable prefetch description."
},
"stripMetadataTitle": {
"message": "Fjern metadata fra tilladte forespørgsler",
"description": "Strip metadata title"
},
"stripMetadataDescription": {
"message": "Sletter følsomme data fra tilladte CDN-forespørgsler for at mindste eksponeringen.",
"description": "Strip metadata description."
},
"whitelistedDomainsTitle": {
"message": "Udeluk disse domæner fra inspektion:",
"description": "Deactivate LocalCDN for these domains:"
},
"whitelistedDomainsDescription": {
"message": "Tilføj domæner der ikke skal inspiceres. Separer flere med semikolon (;).",
"description": "Enter domains to disable LocalCDN there. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"advancedLabel": {
"message": "Avanceret",
"description": "Advanced label"
},
"generateRuleSetTitle": {
"message": "Generer regelsæt for uBlock eller uMatrix",
"description": "Generate rule sets for your adblocker"
},
"generateRuleSetDescription": {
"message": "I det tilfælde at du bruger uBlock Origin eller uMatrix kan du generere regler her. Du skal tilføje disse regler manuelt i uBlock Origin eller uMatrix.",
"description": "In case you are using an adblocker you can generate the rules here. You have to add these rules manually in your adblocker."
},
"lastUpdate": {
"message": "Sidste opdatering:",
"description": "Last update:"
},
"copyRuleSet": {
"message": "Kopier",
"description": "Text of button to copy ruleset"
},
"loggingTitle": {
"message": "Aktiver logning i browser konsollen",
"description": "Enable logging in browser console"
},
"loggingDescription": {
"message": "Åben \"Browser konsollen\" ( CTRL + SHIFT + J ) for at vise manglende ressourcer.",
"description": "Open \"Browser Console\" ( CTRL + SHIFT + J ) to show missing resources."
},
"hideReleaseNotesTitle": {
"message": "Deaktiver udgivelses noter",
"description": "Disable release notes"
},
"hideReleaseNotesDescription": {
"message": "Aktiver denne for at slå information om nye LocalCDN funktioner fra. Dette gælder også info om nye uBlock/uMatrix regler.",
"description": "Turn this on to not receive any info about new LocalCDN features. This includes info about new rules for your adblocker."
},
"featureBreaksWebsitesDescription": {
"message": "Denne funktion ødelægger hjemmesider. Lad være med at aktiver denne, med mindre at du er parat til at manuelt hvid liste nogen påvirket sider.",
"description": "This feature breaks websites. Do not leave it enabled, unless you are prepared to manually whitelist any affected domains."
},
"featureBreaksWebsitesButton": {
"message": "Deaktiver",
"description": "Disable"
},
"labelManipulateDOM": {
"message": "Filtrer HTML kildekode",
"description": "Filter HTML source code"
},
"labelDonate": {
"message": "Doner",
"description": "Donate"
},
"negateHtmlFilterListTitle": {
"message": "Inverter HTML-filter",
"description": "Invert HTML filter"
},
"negateHtmlFilterListDescription": {
"message": "Aktiver denne valgmulighed, for at altid at benytte HTML-filteret. Domænerne i listen vil blive ignoreret. Hvis denne valgmulighed er deaktiveret vil HTML-filteret kun blive benyttet på domænerne i listen.",
"description": "Enable this option to always apply the HTML filter. The domains in the list will be ignored then. If this option is disabled, the HTML filter is only applied to domains in the list."
},
"negateHtmlFilterListWarning": {
"message": "Denne funktion kan ødelægge hjemmesider. Vær venlig at notere informationen på Wiki siden.",
"description": "This function can break websites. Please note the information on the Wiki page."
},
"htmlFilterDomainsTitleExclude": {
"message": "Brug ikke HTML-filter på følgende domæner:",
"description": "Do not apply HTML filter to these domains:"
},
"htmlFilterDomainsDescription": {
"message": "Indtast de domæner som skal håndteres eller ignoreres af HTML-filteret. Separer flere domæner med semikolon (;).",
"description": "Enter the domains to be handled or ignored by the HTML filter. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"htmlFilterDomainsTitleInclude": {
"message": "Benyt HTML-filter for følgende domæner:",
"description": "Apply HTML filter for these domains:"
},
"blockGoogleFontsTitle": {
"message": "Bloker Google Fonts",
"description": "Block Google Fonts"
},
"blockGoogleFontsDescription": {
"message": "Hvis opslag for manglende ressourcer er tilladt, vil forbindelser til \"fonts.googleapis.com\" ikke blive blokeret. Aktiver denne valgmulighed for at blokere de opslag.",
"description": "If requests for missing resources are allowed, connections to \"fonts.googleapis.com\" are not blocked. Enable this option to block these requests."
},
"chooseIconStyle": {
"message": "Vælg et ikon for denne extension",
"description": "Choose an icon for this extension"
},
"internalStatisticsTitle": {
"message": "Interne statistikker",
"description": "Internal statistics"
},
"internalStatisticsDescription": {
"message": "Denne funktion er i øjeblikket i et eksperimentelt stadium. Ingen datatransmission. Det hele er lokalt på din enhed.",
"description": "This function is currently in an experimental stage. No data transmission. It’s all local on your device."
},
"headerStatistics": {
"message": "",
"description": "Statistics. The header of a statistics page."
},
"labelToday": {
"message": "I dag",
"description": "Statistics view for today."
},
"labelPastWeek": {
"message": "Sidste uge",
"description": "Statistics view for past week."
},
"labelPastMonth": {
"message": "Sidste måned",
"description": "Statistics view for past month."
},
"labelPastYear": {
"message": "Sidste år",
"description": "Statistics view for past year."
},
"labelDelete": {
"message": "Slette",
"description": "Button to delete all statistics data."
},
"labelAvg": {
"message": "Gennemsnit (injektioner pr. Dag)",
"description": "Followed by a number of average injections per day within a specific period."
},
"labelInjectedFrameworks": {
"message": "Udskiftede rammer",
"description": "Followed by a number of injections within a specific period."
},
"dialogConfirmDeleteStatistics": {
"message": "Er du sikker på, at du vil slette statistikken?",
"description": "Are you sure you want to delete the statistics?"
},
"labelDomainsWhitelistGoogleFonts": {
"message": "Disse domæner har tilladelse til at indlæse Google-skrifttyper. Adskil flere poster med semikolon (;).",
"description": "These domains are allowed to load Google Fonts. Separate multiple entries with semi-colons (;)."
},
"btnGeneral": {
"message": "Grundlæggende",
"description": "Basic"
},
"btnAdvanced": {
"message": "Advanceret",
"description": "Advanced"
},
"btnOther": {
"message": "Anden",
"description": "Other"
},
"btnInfo": {
"message": "Info",
"description": "Info"
},
"headerStorageType": {
"message": "",
"description": "Storage type"
},
"labelStorageTypeLocal": {
"message": "Lokal",
"description": "Local"
},
"labelStorageTypeSync": {
"message": "",
"description": "Sync"
},
"headerImportExport": {
"message": "Import/Export",
"description": "Import/Export"
},
"labelExportData": {
"message": "Backup til fil",
"description": "Back up to file"
},
"labelImportData": {
"message": "Gendan fra fil",
"description": "Restore from file"
},
"dialogImportSuccessful": {
"message": "Import lykkedes",
"description": "Import successful"
},
"dialogImportFailed": {
"message": "Inport fejlede",
"description": "Import failed"
}
}