displays the information of your Palms ​AquaDiveLog or your PCs Subsurface logbook on your website
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

154 lines
6.3 KiB

ref;"trans"
dive#;"Dykk#"
date;"Dato"
time;"Kl."
location;"Sted"
depth+divetime;"Dybde / Dykketid"
conditions;"Forhold"
notes;"Notater"
equipment;"Utstyr"
max_depth;"Maks dybde"
dive_time;"Dykketid"
visibility;"Sikt"
water_temp;"Vanntemp."
air_temp;"Lufttemp."
current;"Strøm"
workload;"Belastning"
suit;"Drakt"
weight;"Bly"
type;"Type"
pressure;"Trykk"
tank_in;"Før dykk"
tank_out;"Etter dykk"
depth;"Dybde"
runtime;"Intervall"
profile;"Profil"
dive_stats;"Statistikk"
max_divetime;"Maks dykketid"
avg_depth;"Gjennomsnittlig dybde"
avg_divetime;"Gjennomsnittlig dykketid"
num_dives;"Antall dykk"
cum_divetime;"Total dykketid"
place;"Dykkested"
statistics;"Statistikk"
preferences;"Innstillinger"
languages;"Språk"
lang_de;"Tysk"
lang_en;"Engelsk"
lang_fr;"Fransk"
lang_nl;"Nederlandsk"
lang_ru;"Russisk"
lang_no;"Norsk"
no_such_diver;"Dessverre - ingen dykker med navnet "%1" har lagt igjen logginfo her (enda)."
no_diver;"Det ble ikke angitt navnet på en dykker. %1"
diver_url_syntax;"Dykkeren kan angis i URL med parameteret "diver=<nickname>", der <nickname> er navnet, som dykkeren er registrert med på dette hjemmeområdet."
certifications;"Lisenser"
course;"Kurs"
personal_no_public;"Dessverre - denne dykkeren gir ikke tilgang til personopplysninger."
no_public_divelogs;"Dessverre - det er ingen offentlige dykkerlogger her for tiden."
index_disabled;"Dessverre - men Buddy Index er deaktivert."
num_sites;"Antall dykkested"
avg_dives_per_site;"Dykk pr dykkested"
hit_count;"Treff"
diver;"Dykker"
no_pwd_file;"<b>Dessverre!</b><br>Autentisering er ikke aktivert: Det finnes ingen passordfil."
import_success_title;"Import gjennomført!"
import_success_notes;"Dataene ble importert. Gjenta?"
import_failed;"<b>Uffda!</b><br>Import mislykket! Er dataene virkelig Transfer-mappen og i riktig format?"
user_auth_fail;"<b>Uffda!</b><br>Dessverre ble ikke passordet godtatt. Enten var det en skrivefeil, eller så har ikke Admin åpnet for funksjonen."
import_init_title;"Dataimport"
import_init_notes;"Er dataene klare i Transfermappenh? Da kan de nå importeres til phpDiveLog-Databank. Bare tast inn riktig passord og klikk på knappen."
submit_form;"Send"
show_kml;"Vis steder ut i fra:"
year_stat;"Dykk pr år"
time_stat;"Dykketid pr år"
name;"Navn"
person_name;"Navn"
gas;"Gass"
volume;"Volum"
latitude;"Breddegrad"
longitude;"Lengdegrad"
fotos;"Bilder"
depth_stat;"Dykk sortert på dybde"
temp_stat;"Dykk sortert på temperatur"
altitude;"Høyde"
copy_failed;"Kunne ikke kopiere <code>%1</code>"
dive_pix;"Dykkebilder"
dives_at_this_location;"Dykk i dette området"
dives_at_this_place;"Dykk på dette dykkestedet"
dives_with_this_buddy;"Dykk med denne buddyen"
error_stack;"Error stack"
export_dive_pdf;"Eksporter som PDF"
feature_unavailable_desc;"Sorry – denne muligheten er fjernet av administrator."
feature_unavailable_title;"%1 skrudd av"
global_kml;"Global KML fil"
instructor;"Instruktør"
mark_name;"Stempler &amp; Signaturer"
mkdir_failed;"Kunne ikke lage mappen <code>%1</code>"
pdf_api_not_found;"Sorry – enten er PDF muligheten slått av, ellers finner programmet ikke PDF API på serveren."
rating;"Vurdering"
site_pix;"Dykkestedbilder"
stat_ignored_zero_degrees;"<br><span style='font-size:9px'> tilfeller med 0°C er utelatt</span>"
tab_diver;"Dykkere"
tab_dives;"Dykk"
tab_help;"Hjelp"
tab_prefs;"Preferanser"
tab_sites;"Dykkesteder"
tab_stats;"Statistikk"
tank;"Flaske"
tpl_sets;"Visningsmaler"
dura_stat;"Dykk sortert etter lengde (dykketid)"
pdf_export;"PDFeksport"
pdf_select_pages;"Exporter sider"
pdf_duplex_type;"Duplex"
pdf_duplex_none;"Ingen"
pdf_duplex_inner;"Innv marg"
pdf_duplex_outer;"Utv marg"
pdf_duplex_side;"Sidemarg"
pdf_include_fotos;"Inkluder bilder"
dives;"Dykk"
sites;"Dykkesteder"
pdf_select_pages_desc;"Velg sider (la stå tom for å eksportere alle)"
pdf_duplex_type_desc;"Skal eksporten klargjøres for tosidig utskrift?"
pdf_duplex_none_desc;"La skriveren ordne alt med tosidig utskrift"
pdf_duplex_inner_desc;"Innbindingsmargen skal være mot midten av utskriftsarket."
pdf_duplex_outer_desc;"Innbindingsmargen skal alternere mot venstre og høyre."
pdf_duplex_side_desc;"Innbindingsmargen skal alltid være på samme side."
pdf_include_fotos_desc;"Skal bildene være med i eksporten?"
pdf_include_fotos_yes;"Ja, ta med bilder - jeg har råd til blekket som brukes"
pdf_include_fotos_no;"Nei, kutt ut bildene - jeg vil spare blekk"
yes;"Ja"
no;"Nei"
pdf_create_missing_graph;"Lag grafer som mangler"
pdf_create_missing_graph_desc;"Skal grafer som mangler (og oppdatering av) dykkeprofilgrafer skje fortløpende?"
pdf_create_missing_graph_yes;"Lag dem - selv om det bremser farten!"
pdf_create_missing_graph_no;"Ikke lag dem - de kan byttes ut med standard bilde (eller intet bilde)."
no_cache_dir;"Cache directory ble ikke funnet: Du må ha en mappe som heter <code>cache/</code> i programmappen, og den må webserveren kunne lese fra og skrive til.."
cache_dir_readonly;"Cache directory (<code>cache/</code>) må kunne leses og skrives av serveren. Sjekk og korriger rettigheter.."
divelist;"Dykkeliste"
sitelist;"Dykkestedsliste"
buddylist;"Global dykker/buddyliste"
globalsites;"Global dykkestedsliste"
filter;"Velg/Søk"
tab_filter;"Velg"
filter_comp_desc;"Velg den sammenligninsmetoden som passer best"
filter_date_desc;"Velg med utgangspunkt i dykkedato(er)."
filter_date_val_desc;"Sett inn deler av en dato med 'LIKE', ellers komplett dato."
filter_dives;"Vis dykk"
filter_sites;"Vis dykkesteder"
filter_dives_exec_desc;"Søk i dykk"
filter_sites_exec_desc;"Søk i dykkesteder"
filter_location_desc;"Velg med utgangspunkt i dykkested."
filter_location_val_desc;"Sett inn deler av navnet med 'LIKE', ellers fullt navn."
filter_place_desc;"Velg med utgangspunkt i dykkeplass(divesite)."
filter_place_val_desc;"Sett inn deler av navnet med 'LIKE', ellers fullt navn."
filter_rating_desc;"Velg med utgangspunkt i karakter (stjerner)."
filter_rating_val_desc;"Skriv inn karakter- må være numerisk, 0..5"
filter_depth_desc;"Velg med utgangspunkt i maks dybde"
filter_depth_val_desc;"Velg ønskete dybde - må være numerisk, kun tall."
divetime;"Dykketid"
filter_divetime_desc;"Velg med utgangspunkt i dykkets varighet."
filter_divetime_val_desc;"Skriv inn ønsket dykketid i minutter - må være numerisk, kun tall."
filter_buddy_desc;"Velg med utgangspunkt i buddy."
filter_buddy_val_desc;"Skriv inn hele eller deler av buddyens navn."
sites_at_this_location;"Dykkeplasser på dette stedet"