My personal blog. https://blog.airikr.me
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

129 lines
8.3 KiB

<?php
require_once 'site-header.php';
echo '<section id="privacy">';
echo '<h1>'.($viewing_in_english == false ? 'Integritetspolicy' : 'Privacy policy').'</h1>';
if($viewing_in_english == false) {
echo '<h4 class="first">Vad webbsidan samlar in</h4>';
echo '<p>Webbsidan samlar inte in någon data om dig i automatiskt. Om du vill lämna en kommentar till något blogginlägg, kommer följande data att lagras om dig.</p>';
echo '<ul>';
echo '<li>Ditt namn<div class="tag first public">offentlig</div><div class="tag plaintext">klartext</div></li>';
echo '<li>Din e-postadress<div class="tag first private">privat</div><div class="tag hashed">hashas med SHA-256</div></li>';
echo '<li>Din webbadress<div class="tag first public">offentlig</div><div class="tag plaintext">klartext</div></li>';
echo '<li>Din kommentar<div class="tag first public">offentlig</div><div class="tag plaintext">klartext</div></li>';
echo '<li>'.link_('Enhetens IP-adress', 'https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-adress').'<div class="tag first private">privat</div><div class="tag encrypted">krypteras med AES-256</div></li>';
echo '</ul>';
echo '<h4>Vad webbsidan lagrar på din enhet</h4>';
echo '<p>När du ändrar tema på bloggen, kommer ditt val att lagras i en så kallad '.link_('localStorage', 'https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage').' i webbläsaren. Detta är nödvändigt för att det önskade temat ska förbli vald när du navigerar runt på webbsidan. Om du inte tillåter JavaScript i din webbläsare, så kommer webbsidan inte att kunna spara ditt val.</p>';
echo '<p>Datan i webbläsarens lokala utrymmet tas inte bort av sig själv, så du måste ta bort den manuellt. Nedan kan du se om webbsidan har sparat data i webbläsarens lokala utrymme, eller inte.</p>';
echo '<div class="explaination small-text">';
echo '<h4>Vad är skillnaden mellan localStorage och kakor?</h4>';
echo '<p>Webbsidan använder inga kakor. Istället använder den localStorage för att lagra dina inställningar (lujst eller mörkt tema). Till skillnad från kakor skickar inte localStorage någon data fram och tillbaka till servern vid varje HTTP-anrop. Datan är lagrad lokalt och kan inte hämta eller använda den data som finns lagrad på din enhet.</p>';
echo '</div>';
echo '<div class="localstorage">';
echo '<div class="question"><b>Fråga:</b> Finns den lokala datan <code>theme</code>?</div>';
echo '<div class="answer">';
echo '<b>Svar:</b> ';
echo '<span class="checking">Kollar...</span>';
echo '<span class="deleting">Tar bort...</span>';
echo '<span class="answer-no">Nej (<a href="javascript:void(0)" id="check">kolla igen</a>)</span>';
echo '<span class="answer-yes">Ja (<a href="javascript:void(0)" id="check">kolla igen</a> eller <a href="javascript:void(0)" id="delete">ta bort</a>)</span>';
echo '<span class="deleted">Borttagningen lyckades (<a href="javascript:void(0)" id="check">säkerställ borttagning</a>)</div>';
echo '</div>';
echo '</div>';
echo '<h4>Vad webbsidan delar</h4>';
echo '<p>Eftersom webbsidan aldrig lagrar någon data om ditt besök automatiskt, så finns det inget att dela. Den data som du personligen delar till webbsidan, kommer aldrig att bli delad.</p>';
echo '<h4>Hur länge webbsidan har kvar din data</h4>';
echo '<p>Dina kommentarer kommer att vara lagrade så länge som du själv bestämmer. Detta gäller även för IP-adressen som tillhörde den enhet som du skrev din kommentar från. Ingen data som du själv lägger in tas bort automatiskt då det är du som äger den - inte jag som äger bloggen.</p>';
echo '<h4>Borttagning av data</h4>';
echo '<p>Om du kommenterar ett inlägg, kommer du att kunna ta bort den med hjälp av det lösenord som webbsidan gav dig innan du skickade kommentaren. Men om du inte sparade lösenordet eller har tappat bort det, så kommer du inte själv kunna ta bort din kommentar. Du måste då kontakta ägaren av webbsidan och fråga honom om han kan ta bort din kommentar.</p>';
echo '<h4>Kontakta ägaren vid frågor</h4>';
echo '<p>Du kan kontakta webbsidans ägare genom att gå till '.link_('airikr.me', 'https://airikr.me').' och välja den metod som passar dig.</p>';
} else {
echo '<h4 class="first">What data the website collects</h4>';
echo '<p>The website does not collect anything about you automatically. If you want to comment any blog post, the following data will be logged about you.</p>';
echo '<ul>';
echo '<li>Your name<div class="tag first public">public</div><div class="tag plaintext">plaintext</div></li>';
echo '<li>Your email address<div class="tag first private">private</div><div class="tag hashed">hashed with SHA-256</div></li>';
echo '<li>Your URL<div class="tag first public">public</div><div class="tag plaintext">plaintext</div></li>';
echo '<li>Your comment<div class="tag first public">public</div><div class="tag plaintext">plaintext</div></li>';
echo '<li>'.link_('Device\'s IP address', 'https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address').'<div class="tag first private">private</div><div class="tag encrypted">encrypted with AES-256</div></li>';
echo '</ul>';
echo '<h4>What the website stores on your device</h4>';
echo '<p>When you change the theme of the blog, your choice will be saved in a so called '.link_('localStorage', 'https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage').' inside your browser. This is because remove the page reload and make the transition between dark theme and light theme and back more efficient. But if you do not allow JavaScript in your browser, you can\'t use this feature. Instead, change the theme in your device to change the theme of this blog.</p>';
echo '<p>The data in your browser\'s local storage does not get removed automatically. You have to delete it manually, and you can do it below (if it exists).</p>';
echo '<div class="localstorage">';
echo '<div class="question"><b>Question:</b> Do the local data <code>theme</code> exists?</div>';
echo '<div class="answer">';
echo '<b>Answer:</b> ';
echo '<span class="checking">Checking...</span>';
echo '<span class="deleting">Deleting...</span>';
echo '<span class="answer-no">No (<a href="javascript:void(0)" id="check">check again</a>)</span>';
echo '<span class="answer-yes">Yes (<a href="javascript:void(0)" id="check">check again</a> or <a href="javascript:void(0)" id="delete">delete</a>)</span>';
echo '<span class="deleted">Deleted (<a href="javascript:void(0)" id="check">confirm the deletion</a>)</div>';
echo '</div>';
echo '</div>';
echo '<div class="explaination small-text">';
echo '<h4>What is the difference between localStorage and cookies?</h4>';
echo '<p>This website doesn\'t use any cookies. Instead, it uses localStorage to store your user preferences (light or dark theme). Unlike cookies, localStorage does not send data back and forth to the server with every HTTP request. The data is stored locally and by itself, local storage cannot do anything to or with the data stored on your device.</p>';
echo '</div>';
echo '<h4>What data the website shares</h4>';
echo '<p>Since the website never automatically collects any data about you, there\'s nothing to share to third-parties. The data you personally give the website will never be shared, either.</p>';
echo '<h4>How long your data will be kept</h4>';
echo '<p>Your comments will be stored as long as you decide. This also applies to the IP address that belonged to the device you wrote the comment from, since it is linked to the comment. No data will be automatically deleted because it is your data and not the blog owner\'s data.</p>';
echo '<h4>Removal of data</h4>';
echo '<p>If you have commented a blog post, you are free to delete the whole comment whenever you want from any device using the password that the website provided to you. But if you never did save the password or lost the password, you cannot delete your data by yourself. If this occurs, you need to contact the owner of the website and ask him to delete your data for you.</p>';
echo '<h4>Contact the website owner</h4>';
echo '<p>You can contact the website owner by go to '.link_('airikr.me', 'https://airikr.me/en').' and the method you want to contact him through.</p>';
}
echo '</section>';
require_once 'site-footer.php';
?>