My personal blog. https://blog.airikr.me
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

61 lines
2.1 KiB

<?php
require_once 'site-header.php';
echo '<section id="copyright">';
echo '<h1>'.($viewing_in_english == false ? 'Uppehovsrätt' : 'Copyright').'</h1>';
if($viewing_in_english == false) {
echo '<p>All material på den här webbsidan (om inget annat nämns) är skapad av '.link_($config_author_name, 'https://airikr.me').' för '.$og_title.'. Du är tillåten att dela vidare innehållet enligt villkoren nedan. Källkoden för '.$og_title.' är öppen och kan hittas på '.link_('Codeberg', 'https://codeberg.org/airikr/airikr-blog').'.</p>';
echo '<h4>Villkor</h4>';
echo '<p>Du får dela och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format ('.link_('läs mer', 'https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv').').</p>';
echo '<div class="icons">';
echo svgicon('copyright');
echo svgicon('copyright-by');
echo svgicon('copyright-nc');
echo svgicon('copyright-nd');
echo '</div>';
echo '<h4>Omslagsbilder</h4>';
echo '<p>Alla omslagsbilder är från '.link_('Unsplash', 'https://unsplash.com').' och fotografens namn står under varje omslagsbild.</p>';
} else {
echo '<p>All material on this website (if nothing else mentions) are created by '.link_($config_author_name, 'https://airikr.me/en').' for '.$og_title.'. You are allowed to distribute the content accordingly to the terms below. The source code for '.$og_title.' is open and can be found at '.link_('Codeberg', 'https://codeberg.org/airikr/airikr-blog').'.</p>';
echo '<h4>Terms</h4>';
echo '<p>You are allowed to copy and redistribute the material regardless of medium or format ('.link_('read more', 'https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en').').</p>';
echo '<div class="icons">';
echo svgicon('copyright-by');
echo svgicon('copyright-nc');
echo svgicon('copyright-nd');
echo '</div>';
echo '<h4>Covers</h4>';
echo '<p>All covers are from '.link_('Unsplash', 'https://unsplash.com').' and the name of the photograph are written under each cover.</p>';
}
echo '</section>';
require_once 'site-footer.php';
?>