You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

52 lines
1.4 KiB

POUŽITIE
Formát je určený na ukladanie celočíselných dát s množstvom nulových
hodnôt vo forme matice alebo tabuľky. Formát sa snaží ponechať riadkovú
reprezentáciu hodnôt. Jedná sa o textový formát.
Základné sú 2 formáty:
- plný tvar,
- Dušan Kreheľ's Shorted Format.
Trochu menej vhodnejší, ale pamäťovo šetrnejší formát je:
- Dušan Kreheľ's Shorted Minimal Format.
Plný tvar
Dáta sú ukladané tak, že jednotlivé hodnoty matíc sú ukladané
po riadkov a hodnoty v riadku sú oddelené medzerami.
Príklad:
0 0 1
2 0 0
0 3 0
Dušan Kreheľ's Shorted Format
Dáta sú ukladané ako pri plnom formáte, ale rozdiel je v tom, že ak
v riadku matice sa vyskytujú viac nulových hodnôt za sebou, tak
sa nezapisujú každý z nich, ale zapíše sa ich počet: znak ^ a počet.
Príklad:
0 0 1
2 ^2
0 3 0
Dušan Kreheľ's Shorted Minimal Format
Formát je pri formáte „Dušan Kreheľ's Shorted Format“ s rozdielom,
že ak je pre výstup vhodnejší skrátený minimalny formát, tak sa
riadok miesto skráteného formátu zapíše minimálnym. Minimálny formát
je pre riadok taký, že nuly sa vynechávajú a nenulové hodnoty matice,
oddelené medzerami, sa zapíšu vo formáte: POZÍCIA + „!“ + HODNOTA.
Pozícia začína počítaním od nuly.
Príklad:
2!1
0!2
1!3
Copyright
2022 Dušan Kreheľ <dusankrehel@gmail.com>